מדריכות פדגוגיות: זהויות, פרקטיקות וידע בהבניית פרופסיית ההוראה

מקור: דביר נורית (2005). מדריכות פדגוגיות: זהויות, פרקטיקות וידע בהבניית פרופסיית ההוראה, האוניברסיטה העברית ירושלים

המחקר בוחן את ה"אני מאמין" ואת הפרופיל המקצועי של מדריכות פדגוגיות הפועלות בהכשרת המורים בישראל ומעמת אותם עם עבודתן הממשית בשדה הכשרת המורות. המחקר מתאר את המורכבות של התפקיד ואת ההקשרים האישיים, החברתיים, התרבותיים והמקצועיים המכוננים אותו. הקולות המובאים במחקר הם קולותיהן של המדריכות הפדגוגיות ובצידן קולה של החוקרת. אלה יוצרים דיאלוג הנרקם במהלך ההקשבה לסיפור חייהן והתצפית בעבודתן.

אוכלוסיית המחקר כללה 20 מדריכות פדגוגיות בשש מכללות. המחקר נעשה בגישה הנרטיבית-אתנוגרפית, והממצאים נאספו באמצעות ראיונות פתוחים ותצפיות.

מסקנות המחקר מצביעות על כך שהמדריכות הפדגוגיות במציאות הנחקרת תופסות ומיישמות את תפקידן בתוך ובין גבולותיה השמרניים של הפרופסיה ובה בעת נחשפים במחקר ניצני השינוי, שאחדות מהן מביאות להכשרת מורות העתיד. הדיון מאיר מחדש את המגמות והתפיסות של מי שמעצבות ומייצגות את קהילת השיח המקצועית בהכשרה להוראה ומעמתן עם ביטוייהן המעשיים. בסיכום המחקר נעשה ניסיון להרחיב את הגדרת הפרופסיה "הוראה / הדרכה" מתוך גישה ביקורתית, חברתית ופמיניסטית.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya