מדיניות מוסדית לגבי הערכה של פדגוגיה ופרקטיקות כיתתיות של חברי סגל: ראיות מקולג'ים ומאוניברסיטאות ארבע-שנתיים בארה"ב

Myers, Carrie B; Myers, Scott M; Stewart, Tammy; Nynas, Suzette. "Institutional Policies on Assessment of Pedagogy and Faculty Classroom Practices: Evidence from 4-Year Colleges and Universities in the United States", Higher Education Policy, Sep2015, Vol. 28 Issue 3, p315-332.

מחקר זה השתמש בגישה רב-תיאורטית כדי לבחון את הקשרים בין מדיניות מוסדית לגבי הערכת הפדגוגיה של אנשי סגל לבין שימוש של אנשי סגל בפרקטיקות של הערכה ממוקדת לומד (learner-centred assessment) בכיתות שלהם לתואר ראשון בארה"ב.

המחברים מצאו ראיות חזקות לכך שלא היה זה מספר השיטות אלא סוגי השיטות שבהן השתמשו מוסדות כדי להעריך הוראה אשר קושרו באופן מובהק למידה שבה חברי סגל השתמשו בפרקטיקות של הערכה ממוקדת לומד בקורסים שלהם לתואר ראשון.

תוצאות המחקר הציגו דפוסים מנוגדים: הערכות שנערכו מלמעלה-למטה – הערכות שנערכו על ידי דיקנים וראשי מחלקות – קושרו לשיעור מופחת של שימוש בהערכה ממוקדת לומד בכיתות, בעוד שהערכות שהסתמכו על נתונים מסטודנטים, מעמיתים או מחברי הסגל עצמם קושרו לשיעור גבוה יותר של שימוש בהערכה ממוקדת לומד.

למרות זאת, רוב השיטות הממוקדות בסטודנט להערכת הוראה, כולל השימוש הפופולארי בהערכות הוראה של סטודנטים, לא היו קשורות לשילוב של פדגוגיה אפקטיבית. דפוס התוצאות לא השתנה באופן מובהק על פני הסוגים השונים של המוסדות להשכלה גבוהה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

סקירה איכותית של ספרות על הערכת ההוראה ע"י עמיתים בהשכלה הגבוהה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya