מגמות בהערכת מורים: ישן מול חדש


זמיר, ש' (2013). מגמות בהערכת מורים: ישן מול חדש. ביטאון מכון מופ"ת, 51, 44-39.

לבעלי עניין שונים כגון מנהלים, הורים, תלמידים והמורים עצמם, יש תפיסה שונה לגבי כל הנוגע למטרותיה של הערכת המורים. יש מבניהם הרואים בה כלי להתייעלות, אחרים סבורים שהיא כלי לפיתוח אחריותיות (accountability).

לאורך השנים פותחו מגוון שיטות וכלים להערכת יכולותיהם של מורים. כלים אלו מהווים מקורות ידע חיוניים להערכת עבודתם. הצורך בהערכת מורים כתהליך שיטתי מתבסס על ההנחה כי הערכת מורים תביא בסופו של תהליך, בין היתר, לשיפור באיכות הפרקטיקה של המורים ובאיכות הלמידה.

במאמר זה נסקרים כלי ההערכה הבאים: מבדקי מורים, התצפית הכיתתית, תלקיט (פורטפוליו), הערכת עמיתים, משוב לומדים, הישגי תלמידים והכלי להערכת מורים אשר פותח בידי משרד החינוך בשיתוף ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך).

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya