מאפייני זיכרונות ראשונים של סטודנטים הלומדים מקצועות שונים

מקור: דוח מחקר, מכללת סמינר הקיבוצים

המחקר עסק במאפייני זיכרונות ראשונים כנתון בעל חשיבות להבנת גישות התפתחות מרכזיות: גישתו של פרויד לגבי זיכרונות כמבטאים אירועים טראומטיים, גישתו של אדלר לגבי זיכרונות כמבטאים סגנון חיים והקשר בין זיכרונות ראשונים לבין מאפייני התקשרות. המחקר נועד לבדוק מאפייני זיכרונות ראשונים בהיבטים של גיל, של הדמויות המופיעות ושל הרגשות המתעוררים. כמו כן נבדקה השאלה אם ניתן לאתר מאפייני זיכרונות ראשונים אצל אוכלוסיות במקצועות שונים(הוראה ורפואה), ואם יש לזיכרונות ערך אבחוני בבחירת מקצוע.

אוכלוסיית המחקר כללה 119 סטודנטים: 47 – לרפואה ו-72 – להוראה. כלי המחקר היה שאלון פתוח לתיאור זיכרון מילדות מוקדמת.

בין הממצאים: הזיכרונות התרחשו בעיקר בבית ובמסגרת חינוכית והסביבה נתפסה כתומכת, יותר זיכרונות תוארו כלא נעימים מאשר כנעימים – כיוון התואם את התיאוריה של פרויד שלחוויות לא נעימות מקום מרכזי בזיכרון. הדמות המרכזית נתפסה כתומכת – מסקנה התואמת לאחוז הילדים שיש להם "התקשרות בטוחה" על פי אינוורת'. ב-60% מהזיכרונות הראשוניים קיים קשר חיובי לדמות המרכזית. הבדל מובהק בין סטודנטים לרפואה לבין סטודנטים להוראה נמצא לגבי מקום ההתרחשות: יותר סטודנטים להוראה דווחו על זיכרון ראשוני מהמסגרת החינוכית לעומת סטודנטים לרפואה שדווחו יותר על זיכרונות מהבית – הדבר תואם את גישתו של אדלר שזיכרונות ראשונים משקפים סגנון חיים ולכן הם משמעותיים בהבנת בחירת מקצוע.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya