מאפייניה של קבוצת עניין מקצועית לומדת במכון מופ"ת: חקר מקרה

מכללת אורנים
Oranim – Academic College of Education
 
נושא המחקר:
מאפייניה של קבוצת עניין מקצועית לומדת במכון מופ"ת: חקר מקרה
Characteristics of a Professional Special Interest Group at MOFET Institute:
a case study
   Dr. Nomy Dickman &  Dr. Yaffe Elka
 
המחקר נערך במסגרת הפעילות של קבוצת העניין "חקר הטקסט והשיח" במימון רשות המחקר של מכון מופ"ת
תארנים - קבוצת עניין, תהליכים קבוצתיים, תהליכי למידה – שיטת "שלשת הלמידה", חקר מקרה, מנחה/מנחת קבוצה, התפתחות מקצועית של מרצים כחוקרים.
 
תקציר מנהלים
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את המאפיינים של קבוצת העניין "חקר הטקסט והשיח", המתנהלת במכון מופ"תכדי לתרום לבניית קבוצות עניין בכלל, ובמכון מופ"ת, בפרט. קבוצת העניין "חקר הטקסט והשיח" הינה אחת מבין מספר קבוצות עניין בתחום המחקר האיכותני המתנהלות במכון מופ"ת ומיועדות לחוקרים המתעניינים בגישות המחקר האיכותני.
למעשה, היא מהווה קהילת שיח מקצועית, הקיימת כבר תשע שנים. מטרתה העיקרית המוצהרת של הקבוצה: להתמקד בתהליכי הפקת משמעות מטקסט ומשיח. מטרה נוספת: לקדם את המחקרים של המשתתפים בה. חלק מחברי הקבוצה הם חוקרים הנמצאים בקבוצה מתחילת פעולתה בשנת 2001. כמו כן, קיימים חברים המשתתפים בה לאורך שנה אחת בלבד.
במסגרת מטרת המחקר שצוינה, נערך חקר המקרה הנוכחי, שיצא להסביר את התהליכים המתקיימים בקבוצת העניין "חקר הטקסט והשיח", ללמוד על התרומה האפשרית של הקבוצה למשתתפים בה, לחשוף את מנגנון הלמידה של החברים בקבוצה ולחקור את תפקידה של המנחה מנקודת מבטם. חקר מקרה ייחודי זה, עשוי לחשוף תהליכים שיש בהם כדי להביא להבנת תהליכים בקבוצות אחרות ובמקרים נוספים.
 
בקדמת הבמה המחקרית והיישומית בחינוך ממוקמות, כיום, קהיליות שיח לומדות, שבהן משתתפים תלמידים, מורים ומורי-מורים. ביקשנו לבדוק מהם המאפיינים של למידה קונסטרוקטיביסטית בקהילת שיח מקצועית. במענה לשאלה זו, התבססנו על שיטת "שלשת הלמידה" (מקור, נושא ויעד הלמידה) המאפשרת לזהות תהליכי למידה בהתבסס על נקודת מבטם של הלומדים ולבנות מודל תיאורטי תלת-ממדי לשיקוף מנגנון הלמידה של כל אחד מהם ושל הקבוצה שבה הם לומדים. השיטה הופקה בהשראת גישה קונסטרוקטיביסטית, באמצעות תיאוריה מעוגנת בשדה ומסגרת תיאורטית איכותית-נטורליסטית הרואה את המציאות כרב-גונית, ומדגישה את הצורך לחקור תופעות בהתאם לפרשנות שהנחקרים מעניקים להן. גישה זו עומדת במרכז התכנון וההתנהלות של מפגשי קבוצת העניין הנדונה, והיא גם עומדת מאחורי הבחירה להתמקד במחקר זה בתהליכי למידה מנקודת מבטם של המשתתפים בה.  
היבט נוסף שנחקר ממוקד בתחום התפתחות קבוצות ופעילותן. שלבים בהתפתחות קבוצות מהווים מוקד למחקר בכמה תחומים כמו פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וחינוך.
בנוסף לחקר תהליכי הלמידה האישיים והקבוצתיים המתרחשים בקבוצת העניין, חקרנו במסגרת המחקר הנוכחי את האינטראקציות בין חברי הקבוצה ובדקנו את תפקיד המנחה כפי שהוא נתפס בעיני המשתתפים בקבוצה. זאת, כדי להרחיב את היריעה ולהעמיקה בהקשר לקבוצת העניין הנדונה, המהווה קהילת שיח מקצועית של לומדים המנהלים ביניהם אינטראקציות לימודיות ובין-אישיות.
הנתונים למחקר הנוכחי נאספו באמצעות מספר כלי מחקר: שאלונים, ראיונות אישיים עם חלק מחברי הקבוצה, מסמכים - פרוטוקולים וסיכומים של פגישות הקבוצה,פורום מקוון,יומני מחקר רפלקטיביים, שניהלו החוקרות ותצפיות של שתי החוקרות המשתתפות בקבוצת העניין.
הטקסטים הדבורים והכתובים נותחו באמצעות שתי שיטות: שיטת "הלמידה כשלשה" וניתוח תוכן, שהוביל לאיתור קריטריונים שעלו במקורות השונים. ניתוח התוכן נערך גם עבור הטקסטים המקוונים. ניתוח הנתונים אפשר לנו לזהות, מנקודת מבטם של המשתתפים, את תהליכי הלמידה שלהם בקבוצת העניין, ללמוד על הדינאמיקה המתפתחת בתוך הקבוצה ולעמוד על תפקיד המנחה במסגרתה.
המחקר הנוכחי התמקד בקבוצת עניין במכון מופ"ת. לפי מיטב ידיעתנו, כמעט ולא נערכו מחקרים המתמקדים בהיבטים המוצעים בקבוצות עניין בכלל, ובקבוצה הנדונה, בפרט. למחקר (1) חשיבות תיאורטית – א. מציג תובנות חדשות לגבי המאפיינים של הקבוצה ב. תורם למחקר האיכותני כיוון שהוא מתקף את המודל לשיקוף מנגנון הלמידה שפותח באמצעות מחקר איכותני ומלמד על ייחודיותו של המודל, שנמצא מתאים לבדיקת תהליכי למידה בסוגים שונים של שיח. (2) חשיבות מתודולוגית א. לאור ממצאי המחקר הנוכחי מתברר שניתן להשתמש בכלי "שלשת הלמידה" כדי לנתח תיאורים של תהליכי למידה בשיח כתוב ובשיח דבור, ברמה הפרטנית וברמה הקבוצתית. כמו-כן, הוחלט לצרף את היבט חברתי-רגשי ל"שלשת הלמידה" כיוון שנמצא כי לתיאורי הלמידה של חברי הקבוצה התלווה תיאור של היבט זה והודגשה תרומתו ללמידה ב. המחקר הנוכחי משתמש בטריאנגולציה של מקורות תיעוד, בתרומה למעקב אחר חקר שלבים ותהליכים בקבוצה וללימוד אודות הדינאמיקה שלה. (3) חשיבות מעשית - התובנות שתופקנה מהמחקר הנוכחי עשויות לתרום נדבך חשוב אודות התנהלותן של קבוצות עניין ותרומתן למשתתפים בהן, ולהציג המלצות, בהתאם, לקבוצות לומדות דומות. נדגיש כאן א. את תרומתו האפשרית של המחקר הן להבנת המאפיינים והדינאמיקה שהתפתחו בקבוצת עניין מסוימת זו, והן להבנת הגורמים המקדמים ו/או המעכבים קבוצות עניין קיימות אחרות או כאלה שעתידות לקום בעתיד. ב. את תרומתו לחשיפת תהליכי הלמידה של המשתתפים בקבוצת העניין "חקר הטקסט והשיח", להבנת תהליכים אלו, להכרת גורמים המקדמים אותם ולזיהוי תפקידה של המנחה בהתייחס אליהם מממצאי המחקר על מאפיינים של תהליכי הלמידה בקבוצת חקר הטקסט והשיח, היכולים לפתוח נתיבים בפני מובילי קבוצה זו, ובפני קבוצות משנה נוספות בקבוצת העניין, לתכנון הלמידה בקבוצות ולהערכתה.
  
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya