מאחד-מול-רבים לאחד-על-אחד: פיתוח "תבונה דיגיטלית" ושילוב בין ידע טכנולוגי, פדגוגי ותוכני (TPACK) בתכנית מחשב לכל תלמיד ומורה"

ענת נוסן (המכללה האקדמית לחינוך אורנים), אינה בלאו (האוניברסיטה הפתוחה), יהודה פלד (המכללה האקדמית גליל מערבי, מכללת אוהלו. " מאחד-מול-רבים לאחד-על-אחד: פיתוח "תבונה דיגיטלית" ושילוב בין ידע טכנולוגי, פדגוגי ותוכני (TPACK) בתכנית מחשב לכל תלמיד ומורה" , ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר (עורכים) . האוניברסיטה הפתוחה , פברואר 2013 .

מילות מפתח : כיתות אחד-על-אחד ' מחשב נייד לכל תלמיד ומורה, כיתות כתו"ם , מודל TPACK לשילוב בין ידע טכנולוגי ידע פדגוגי וידע תכני, "תבונה דיגיטלית, מחקר איכותני.

תכניות לשילוב מחשבים ניידים בתהליכי הוראה ולמידה במתכונת אחד על אחד ( 1X1
) – מחשב נייד לכל תלמיד ומורה – הולכות ותופסות תאוצה בבתי ספר המעוניינים לסייע לתלמידים לפתח מיומנויות רלוונטיות למאה ה 21- .מחקר זה בחן הוראה ולמידה בכיתות 1X1 . המחקר מצליב בין נתונים איכותניים מתצפיות בלתי מתערבות בשיעורים של כל תלמידי כיתה ז' בחטיבת ביניים בבית ספר גדול בצפון הארץ לבין נתוני ראיונות חצי מובנים עם 15מוריהם. הנתונים נאספו פעמיים – בתחילת שנה"ל תשע"ב ובסופה. בסך הכל נערכו 30 תצפיות ו 30- ראיונות. איסוף הנתונים התבצע בשנה השנייה של יישום תכנית 1X1 ברמה הבית ספרית. עם זאת, עבור המשתתפים במחקר הייתה זו השנה הראשונה של הוראה ולמידה באמצעות מחשבים ניידים. הממצאים נידונים במונחים של מודל  TPACK המשלב בין ידע טכנולוגי, פדגוגי ותוכני וטענה בנוגע לחשיבות הפיתוח של "תבונה דיגיטלית" ( Prensky, 2009 ) בקרב המשתמשים בטכנולוגיה.

המורים המשתתפים הפגינו התפתחות ניכרת של ידע טכנולוגי, ולצידה התפתחות מתונה של קשרים בין טכנולוגיה ופדגוגיה ובין טכנולוגיה ותוכן. עם זאת, כצפוי במהלך השנה הראשונה להטמעה, לא נצפה שילוב של טכנולוגיה-פדגוגיה-תוכן. בשיעורים של חלק מהמשתתפים בלט שינוי בתפקיד המורה. הם תפקדו כמנחים היוצרים הזדמנויות למידה ותומכים בלמידה עצמאית ושיתופית של תלמידיהם באמצעות הכלים הדיגיטליים. מאידך, מורים רבים הפגינו קושי בניהול יעיל של הכיתה בשיעורים במתכונת של. 1X1 המחקר מציע חפיפה של מודל TPACK וגישת ה"תבונה דיגיטלית" ומספק המלצות עבור מקבלי החלטות ומעצבי תכניות לימודים.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה , כנס צ'ייס 2013

ראה גם :

שילוב מחשבים ניידים ( 1:1) בכיתה : ההשלכות על גישות ההוראה ולמידת התלמידים

תרומתה של הלמידה באמצעות מחשבים ניידים אישיים לפיתוח מיומנויות למידה ואוריינות מידענית אצל תלמידי חטיבת ביניים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya