לשגשג ולא רק לשרוד: סקירת מחקרים על יכולת עמידה של מורים

מאת: S Beltman

 Beltman, S., Mansfield, C., Price, A. (2011). Thriving not just surviving: A review of research on teacher resilience, Murdoch. University.


מילות מפתח:, הישרדות והצלחה, מורים מתחילים

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

זהו מאמר סקירה הסוקר ומנתח 50 מאמרים בנושא.

יכולת עמידה (Resilience) של מורים היא תחום מחקר חדש יחסית , שהמחקר בו אינו רב (Gu & Day, 2007, Kitching et al., 2009, Sumsion, 2003). כאשר השמירה על מורים במערכת היא עניין עכשווי משמעותי במדינות רבות(Scheopner, 2010), בחינת הגורמים התומכים במורים המתחילים עשויה לסייע בכך (Tait, 2008). הדגש הוא על שמירה איכותית (Quality retention) של מורים במערכת , שבה הנעה ומחויבות נשמרות והמורים מסוגלים להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם בעבודתם ולשגשג מקצועית.

"יכולת עמידה" פירושו היכולת של אנשים להסתגל ולהצליח בעבודתם למרות חוויות של התנגדות. אולם, לאחרונה נמצא כי יכולת עמידה אינה רק תכונה אישית; זהו מבנה מורכב הנובע מיחסים דינמיים בין גורמי סיכון לבין גורמי תמיכה. כתחום מחקרי חדש, וכחלק מהאופי המורכב שלה, יכולת עמידה של מורים מומשגת בספרות בכמה דרכים (Bobek, 2002, Le Cornu, 2009), דבר המצביע על הרב-ממדיות שלה, אך גם תורם לעמימות בהבנתה.

המאמר מביא סקירה של 50 מחקרים שונים שחקרו אתגרים ונושאים שונים בתחום זה והמצביעים גם על תחומי מחקר עתידיים. השאלות המרכזיות שאליהן מתייחסת הסקירה הן:

א) באילו מתודולוגיות נעשה שימוש בבחינת יכולת העמידה של מורים?

בסקירה נמצא כי רוב המחקר השתמשו בגישות איכותיות וכללו עד 30 משתתפים לכל היותר. ברוב המחקרים המשתתפים היו מורים מתחילים, לאחר מכן - מורים מנוסים, ופחות מכך – שילוב של מתחילים וותיקים. 6 מחקרים עסקו במתכשרים להוראה.

ב) כיצד מומשגת יכולת העמידה של מורים?

להלן הגדרות למונח יכולת עמידה לאחר סינתזה של מה שעלה מן המחקרים שנסקרו:

• "תכונה המאפשרת למורים לשמר את המחויבות להוראה למרות קשיים וכישלונות(Brunetti, 2006,813).

• "יכולת להתגבר על תחושות של פגיעות אישיות ועל גורמי מתח סביבתיים, ולחזור חזרה לעמידה מול סיכונים אפשריים, ושמירה על תחושת רווחה"(Oswald et al., 2003, 50).

• "תפקוד יעיל כדי להשיג את מטרות בית הספר גם בתנאים של התנגדות (adverse ) (Patterson et al., 2004, 3).

• "יכולת להמשיך ולחזור, לשקם חוזקות במהירות וביעילות לנוכח תנאים מתנגדים/שוללים"; מבנה דינאמי המושפע מהקשרים סביבתיים, מכווני-עבודה ואישיים"(Sammons et al., 2007, 694).

• "דרך של בניית אינטראקציות עם אירועים בסביבה פעילה ומטפחת בתקופות של לחץ" (Tait, 2008, 58).

כותבי הסקירה מציינים שרק 13 מתוך המאמרים שנסקרו כללו את המונח יכולת עמידה-Resilience. המחקרים האחרים טיפלו בגורמים המסייעים ומאפשרים למורים להצליח ולא רק להישרד, בעיקר בשנים הראשונות לעיסוק בהוראה. ניתן לקבץ מאמרים אלה לשלוש קטגוריות: (1) מיקוד בגורמים אישיים (הנעה, מסוגלות-עצמית), (2) מיקוד בגורמים הקשריים (התפתחות מקצועית, קליטה וחונכות, קשר עם תלמידם ועם עמיתים ומנהלים), (3) מיקוד בתפיסות אישיות של הקשרים שונים בעבודת המורה(המעבר מהכשרה לעבודה, הוראה בבתי ספר המוגדרים כקשים).

ג) גורמים מסכנים (risk) וגורמים תומכים(protective ) ביכולת העמידה של מורים

גורמי הסיכון הפוגעים בכושר העמידה : גורמי סיכון (1) אישיים– במחקרים עולים מעט גורמים אישיים ובהם הצורך בהשקעה אישית משמעותית (Day, 2008 ) ובהתגברות על אמונות –עצמיות שליליות (McCormack & Gore, 2008), הקושי לבקש עזרה (Fantilli & McDougall, 2009, Jenkins, et al., 2009) וההתמודדות עם קונפליקט בין האמונות האישיות לבין המציאות (Flores, 2006).

(2) הקשריים – גורמים אלה ניתנים למיון על פי הקשרים שונים: תוכניות ההכשרה (קורסים לא מתאימים) ((Fleet et al., 2007, משפחה (Olsen & Anderson, 2007, Smethem, 2007), בית- הספר והכיתה (קשיי משמעת, התמודדות עם שונות, בידוד גיאוגרפי או חברתי) (Kaldi, 2009, Sinclair, 2008), והעיסוק המקצועי בהוראה בכלל (עומס וחוסר זמן, כיתות קשות, הוראות חיצוניות כפויות, העדר חונכות).

גורמים התומכים בכושר העמידה – (1) אישיים: הנעות אלטרואיסטיות, הנעה פנימית חזקה לעסוק בהוראה (Chong & Low, 2009, Morgan et al., 2010); תחושת מסוגלות-עצמית, בטחון ויכולת (Day, 2008), הכרת התלמידים, התמדה, סבלנות, התלהבות, גישה חיובית, (Yost, 2006).

(2) הקשריים –חמישה מקורות תמיכה שנמצאו במאמרים: הנהלת בית הספר(הימנעות משיבוץ לכיתות מאתגרות), חונך (תוכנית חונכות מובנית, גישה חיובית ומקצועית של החונך), עמיתים (לא פורמלית, עידוד), תלמידים, תוכנית ההכשרה ומשפחה וחברים.
ד) ההשתמעויות להכשרת מורים, לבתי ספר ולמעסיקים.

השתמעויות להכשרת מורים - 22 מן המאמרים שנסקרו ציינו המלצות לתוכניות ההכשרה, רובן כנגזרות של גורמי הסיכון והתמיכה ולא - של התערבויות ייחודיות. בין ההשתמעויות שעלו בסקירה: הכנת המתכשרים לחפש וליצור לעצמם תמיכה בשנות ההוראה הראשונות (Woolfolk et al., 2005), מתן הזדמנויות לרפלקציה על ההוראה ודיון באמונות ובערכים על הוראה ולמידה, התייחסות להתמודדות עם לחצים (Chan, 2008), שילוב פעילויות לבניית יכולת עמידה ובהן כישורם חברתיים, התנהלות אסרטיבית, הכוונה-עצמית ואמפתיה (Tait, 2008).

השתמעויות למעסיקים –בניית תהליכים המובילים למסלולי קריירה חיוביים, הבטחה שמורים מתחילים המושפעים מגורמים הקשריים יתנסו בהצלחות, מתן משאבים ומשוב בונה ותומך בסביבה בית-ספרית חיובית, שיתופית ונאמנה (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007), מתן מטלות סבירות למורים חדשים שבהן יוכלו להביא לידי ביטוי את תחומי ההתמחות שלהם ועוד. ההשתמעויות כוללות גם התייחסות למנהלי בתי ספר ולתנאי עבודה (שכר).

לסיכום, מטרת המאמר היתה להביא סקירת מחקרים שעסקו ביכולת העמידה בעשור האחרון. ניתן לומר שהממצאים תומכים בתפיסת תכונה זו כמבנה מורכב, אידיוסינקרטי ומעגלי, הכולל תהליכים דינמיים של אינטראקציה לאורך זמן בין האדם לבין סביבתו. יכולת עמידה באה גם לידי ביטוי בדרך שבה המורים מגיבים לסיטואציות מאתגרות ולהקשרים שבהם הם עובדים, ושיש גורמי סיכון וגורמי תמיכה המחזקים או פוגעים ביכולת זו.

 מסוגלות עצמית והנעה פנימית הם מאפיינים המצביעים על יכולת עמידה של המורה. תוכניות חונכות מובנות ותמיכה של עמיתים הניתנת במקום העבודה הם גורמים הקשריים תורמים. אחד מהאתגרים העומדים בפני חוקרים היא השאלה אם יכולת עמידה ניתנת להגדרה ברורה ולמדידה והאם צריכים להיות תהליכי בחירה עוד בשלב ההכשרה כדי לזהות את אלה שנחנו ביכולת זו, או שתוכניות ההכשרה צריכות לפתח זאת בקרב המתכשרים לאור המורכבות הרבה של מקצוע ההוראה.

ביבליוגרפיה

Bobek, B.L. (2002). Teacher resiliency: A key career longevity, Clearing House, 75(4), 202-205.
Brunetti, G.J. (2006). Resilience under fire: Perspectives on the work of experiences, inner city high school teachers in the US, Teaching and Teacher Education, 22(7), 812-825.
Castro, A.J. et al., (2009). Resilience strategies for new teachers in high need areas, Teaching and Teacher Education, 26(3), 622-629.
Chan, D.W. (2008). Emotional intelligence, self-efficacy and coping among Chinese prospective and in-service teachers in Hong-Kong, Educational Psychology, 28(4), 397-408.
Chong, S., & Low, E. (2009). Why I want to teach and how I feel about teaching: Formation of teacher identity from pre-service to the beginning teacher phase, Educational Research for Policy and Practice, 8(1), 59-72.
Day, C. (2008). Committed for life? Variations in teachers' work, lives and effectiveness, Journal of Educational Change, 9(3), 243-260.
Flores, M.A. (2006). Being a novice teacher in two different settings: Struggles, continuities and discontinuities, Teachers College Record, 108(10), 2021-2052.
Fantilli, R.D., & McDougall, D.E. (2009). A study of novice teachers: Challenges and supports in the first years, Teaching and Teacher Education, 25, 814-825.
Fleet, A., et al., (2007). University qualified indigenous early childhood teachers: Voices of resilience, Australian Journal of Early Childhood, 32(3), 17-25.
Gu, Q., & Day, C. (2007). Teachers' resilience: A necessary condition for effectiveness, Teaching and Teacher Education, 23(8), 1302-1316.
Jenkins, K., et al., (2009). Challenging experiences faced by beginning casual teachers: Her one day and gone the next! Asia Pacific Journal of Teacher Education, 37(1), 63-78.
Kaldi, S. (2009). Student teachers' perceptions of self-competence in and emotions/stress about teaching in initial teacher education, Educational Studies, 35(3), 349-360.
Kitching, et al., (2009). Kitching et al., (2009). It's the little things : Exploring the importance of commonplace events for early-career teachers' motivation, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15(1), 43-58.
Le Cornu, R. (2009). Building resilience in pre-service teachers, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15(8), 717-723.
Malloy, W.W., & Allen, T. (2007). Teacher retention in a teacher resiliency-building rural school, Rural Educator, 28(2), 19-27.
McCormack, A., & Gore, J. (2008). "If only I could just teach": Early career teachers, their colleagues and the operation of power, PP at the Annual conference of the AARE, Brisbane.
Morgan, M., et al., (2010). What makes teachers tick? Sustaining events in new teaches' lives, British Educational Research Association, 36(2), 191-208.
Olsen, B., & Anderson, L. (2007). Courses of action: A qualitative investigation into urban teacher retention and career development, Urban Education, 42(1), 5-29.
Oswald, M., et al., (2003). Quantifying and evaluating resilience-promoting factors: Teachers' beliefs and perceived roles, Research in Education (70), 50-64.
Patterson, J.H., et al., (2004). A study of teacher resilience in urban schools, Journal of Instructional Psychology, 31(1), 3-11.
Sammons, P. et al., (2007). Exploring variations in teachers' work, lives and their effects on pupils: Key findings and implications from a longitudinal mixed-method study, British Educational Research Journal, 33(5), 681-701.
Scheopner, A.J. (2010). Irreconcilable differences: Teacher attrition in public and catholic schools, Educational Research Review, 5(3), 261-277.
Sinclair, C. (2008). Initial and changing student teacher motivation and commitment to teaching, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 79-104.
Smethem, L.(2007). Retention and intention in teaching careers: Will the new generation stay? Teacher and Teaching: Theory and Practice, 13(5), 465-480.
Sumsion, J. (2003). "Bad days don't kill you: A case study of an early childhood educator's resilience, International Journal of Early Years Education, 11(2), 141-154.
Tait, M. (2008). Resilience as a contributor to novice teacher success, commitment and retention, Teacher Education Quarterly, 35(4), 57-75.
Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers, Teaching and Teacher Education, 23(7), 944-956.

Woolfolk, A., et al., (2005). Changes in teachers' efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures, Teaching and Teacher Education, 21,343-356.
Yost, D.S. (2006). Reflection and self-efficacy: Enhancing the retention of qualified teachers from a teacher education perspective, Teacher Education Quarterly, 33(4), 59-76.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Bobek, B.L. (2002). Teacher resiliency: A key career longevity, Clearing House, 75(4), 202-205. Brunetti, G.J. (2006). Resilience under fire: Perspectives on the work of experiences, inner city high school teachers in the US, Teaching and Teacher Education, 22(7), 812-825. Castro, A.J. et al., (2009). Resilience strategies for new teachers in high need areas, Teaching and Teacher Education, 26(3), 622-629. Chan, D.W. (2008). Emotional intelligence, self-efficacy and coping among Chinese prospective and in-service teachers in Hong-Kong, Educational Psychology, 28(4), 397-408. Chong, S., & Low, E. (2009). Why I want to teach and how I feel about teaching: Formation of teacher identity from pre-service to the beginning teacher phase, Educational Research for Policy and Practice, 8(1), 59-72. Day, C. (2008). Committed for life? Variations in teachers’ work, lives and effectiveness, Journal of Educational Change, 9(3), 243-260. Flores, M.A. (2006). Being a novice teacher in two different settings: Struggles, continuities and discontinuities, Teachers College Record, 108(10), 2021-2052. Fantilli, R.D., & McDougall, D.E. (2009). A study of novice teachers: Challenges and supports in the first years, Teaching and Teacher Education, 25, 814-825. Fleet, A., et al., (2007). University qualified indigenous early childhood teachers: Voices of resilience, Australian Journal of Early Childhood, 32(3), 17-25. Gu, Q., & Day, C. (2007). Teachers’ resilience: A necessary condition for effectiveness, Teaching and Teacher Education, 23(8), 1302-1316. Jenkins, K., et al., (2009). Challenging experiences faced by beginning casual teachers: Her one day and gone the next! Asia Pacific Journal of Teacher Education, 37(1), 63-78. Kaldi, S. (2009). Student teachers’ perceptions of self-competence in and emotions/stress about teaching in initial teacher education, Educational Studies, 35(3), 349-360. Kitching, et al., (2009). Kitching et al., (2009). It’s the little things : Exploring the importance of commonplace events for early-career teachers’ motivation, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15(1), 43-58. Le Cornu, R. (2009). Building resilience in pre-service teachers, Teachers and Teaching: Theory into Practice, 15(8), 717-723. Malloy, W.W., & Allen, T. (2007). Teacher retention in a teacher resiliency-building rural school, Rural Educator, 28(2), 19-27. McCormack, A., & Gore, J. (2008). "If only I could just teach": Early career teachers, their colleagues and the operation of power, PP at the Annual conference of the AARE, Brisbane. Morgan, M., et al., (2010). What makes teachers tick? Sustaining events in new teaches’ lives, British Educational Research Association, 36(2), 191-208. Olsen, B., & Anderson, L. (2007). Courses of action: A qualitative investigation into urban teacher retention and career development, Urban Education, 42(1), 5-29. Oswald, M., et al., (2003). Quantifying and evaluating resilience-promoting factors: Teachers’ beliefs and perceived roles, Research in Education (70), 50-64. Patterson, J.H., et al., (2004). A study of teacher resilience in urban schools, Journal of Instructional Psychology, 31(1), 3-11. Sammons, P. et al., (2007). Exploring variations in teachers’ work, lives and their effects on pupils: Key findings and implications from a longitudinal mixed-method study, British Educational Research Journal, 33(5), 681-701. Scheopner, A.J. (2010). Irreconcilable differences: Teacher attrition in public and catholic schools, Educational Research Review, 5(3), 261-277. Sinclair, C. (2008). Initial and changing student teacher motivation and commitment to teaching, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 79-104. Smethem, L.(2007). Retention and intention in teaching careers: Will the new generation stay? Teacher and Teaching: Theory and Practice, 13(5), 465-480. Sumsion, J. (2003). "Bad days don’t kill you: A case study of an early childhood educator’s resilience, International Journal of Early Years Education, 11(2), 141-154. Tait, M. (2008). Resilience as a contributor to novice teacher success, commitment and retention, Teacher Education Quarterly, 35(4), 57-75. Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers, Teaching and Teacher Education, 23(7), 944-956.
Woolfolk, A., et al., (2005). Changes in teachers’ efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures, Teaching and Teacher Education, 21,343-356. Yost, D.S. (2006). Reflection and self-efficacy: Enhancing the retention of qualified teachers from a teacher education perspective, Teacher Education Quarterly, 33(4), 59-76.

yyya