למידה שיתופית במדעים: מעקב אחר המעבר מבית הספר היסודי לבית ספר התיכון

Allen Thurston Keith J. Topping, Andrew Tolmie, Donald Christie, Eleni Karagiannidoud and Pauline Murray. Cooperative Learning in Science: Follow-up from primary to high school, International Journal of Science Education, Vol. 32, No. 4, 1 March 2010, pp. 501–522.


המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

עבודה קבוצתית ולמידה שיתופית בהוראת המדעים כבר הוטמעו ביישומים  פדגוגיים בארצות רבות. עבודה קבוצתית במדעים לעיתים יוצרת חלק מדפוסי  הדרכה למתמחה. בסקוטלנד, העבודה הקבוצתית הגיעה לרמה של מדיניות  ממלכתית, שבאה לידי ביטוי בתכנית החדשה לחינוך למצויינות במדעים  שאחד הממצאים שלה הוא הצורך בדיון קבוצתי כדי שתהיה למידה משמעותית.

האפקטיביות של איסטרטגיות העבודה הקבוצתית והלמידה השיתופית  בהוראת המדעים, נחקרו ופורסמו בשנים האחרונות.
למידה שיתופית תורמת להפחתה משמעותית של תפישות שגויות בלימודי מדעים. כן היא בעלת תפקיד מכריע, בהגברת הלמידה בקרב תלמידי בית הספר היסודי באזורים עירוניים וכפריים בסקוטלנד. חסרים מחקרי אורך העוסקים ברווח זה ולא נבדק האם הישגים אלה שורדים את המעבר מבית הספר היסודי לבית הספר התיכון. לצורך זה הוקם פרוייקט בשם, (Group Work Transition(GWT). הוא תוכנן כמעקב אורכי הבא לגלות את ההשפעות של מעברים Transitions)) בהקשר של מעבר בין בתי ספר ומעברים (Transfer) בהקשר יכולת התלמיד לעשות שימוש בחומר שלמד ורכש בעבר, בהקשר החינוכי החדש, כל זה כאשר קבוצת
הניסוי המקורית עוברת לבית ספר אחר באזורים עירוניים וכפריים. בספרות מדווח ששני המעברים הינם בעלי השפעות מכריעות על התפתחות הילד בבית הספר.

זה מכבר, זוהה כי מעבר מבית ספר יסודי/ראשוני לבית ספר ביניים/תיכון יכול להיות מלווה בירידה בהישגים אקדמיים ובמוטיבציה אחרי המעבר. הדבר יכול להגרם כתוצאה של תפישה נמוכה של הפרט את עצמו כתלמיד ואי התאמה בין הצרכים ההתפתחותיים של הנוער המסיים בית ספר יסודי לבין הסביבה של חטיבת הביניים. בזמן שחברות וקבוצה של עמיתים הופכים להיות חשובים
ביותר בהתפתחות הנער, המעבר בין בתי ספר יכול להפריע או לפגוע בהם.

העברה או הכללה של לימודים יכולה להתרחש בזמן ומרחב. מעבר יכול להיות מכוון או מפורש. הפרדה זאת נקראה "דרך נמוכה","low road", התלויה במידת השימוש במיומנויות, כך שהיא אוטומטית ו"דרך גבוהה", "high road" התלויה ביכולת התלמיד להתייחס לעקרונות כלליים ולדעת ליישם אותם.

הגדרה זאת דומה למה שרבים קוראים בשם מטה קוגניציה. היא כוללת רפלקציה, ידע עצמי של חולשות ויתרונות, איסטרטגיות למידה ומדידת לימודים. העברת למידה היא מורכבת . העברה דורשת מהמורה, שימוש ב"התקפה" תלת ראשית, ידע, איסטרטגיה ואימון מוטיבציה, המקדמים הבנה עקרונית.

מחקר זה בודק האם תלמידים יכולים להעביר הישגים מהפרוייקט המקורי לסביבה החדשה של בית הספר התיכון ואם יש מעבר יעיל, מה ההיבטים האחראים לכך.

במסגרת המחקר נלמדו שני נושאים, אידוי ועיבוי וכוחות. הושגו הישגים משמעותיים בהקשר של מדע כללי ויישומו בכיתות הניסוי. ניצפו שינויים בהרגלי העבודה גם בכיתות העירוניות וגם בכפריות. עליה בעניין במדע כללי מצביעה על קשר משמעותי להתנהגות בעבודה הקבוצתית שהלכה והשתפרה לאורך הניסוי. תלמידי קבוצת ההמשך גילו יחס חיובי יותר למדע מאשר תלמידים בקבוצת הביקורת. תלמידים מאזורים עירוניים וכפריים הראו את אותה תבנית התנהגות לימודית במעבר בין בתי הספר והיו להם יחס וגישה
יותר חיוביים. יש חשיבות רבה של לימוד בחברותא. צורת לימוד זאת מגבירה את הביטחון העצמי של התלמידים שהם יכולים להשיג עוד יותר כתוצאה של המאמצים העצמיים שלהם.

תרגול אפקטיבי בעל אופי כזה, יכול לכלול מיומנויות חברתיות ותיקשורתיות, הבאות לידי ביטוי בתרבות דיבור.
ניתן לסכם את המיומנויות החברתיות והתקשורתיות, לפי החלוקה הבאה:

- דיבור לפי סדר משתתפים

- הקשבה פעילה לחברים בקבוצה

- שאילת שאלות ומתן תשובות

- העלאת ובקשת הצעות מחברי הקבוצה

- התבטאות ובקשת רעיונות ודעות מכל חברי הקבוצה

- סיעור מוחות משותף לכולם

- בקשת ונתינת עזרה מחברי הקבוצה והמורה

- הסברת והערכת רעיונות

- קבלת החלטות קבוצתיות והגעה לקונצנזוס

- סיכום שיחות ודיונים של כל חברי הקבוצה

- שימוש בטון סמכותי כדי לעזור לחברים בקבוצה לחדד את מחשבותיהם.

נמצא כי כאשר מתרגלים תלמידים לפי הנקודות הנ"ל אז נעשה שימוש אפקטיבי יותר בשיחה בזמן ניהול שיחות קבוצתיות.
האפשרויות ששיטת הלימוד השיתופית פותחות, אינן מוגבלות לתחום המדע בלבד והן יכולות להיות מיושמות בתחומי הוראה אחרים
.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    ראו בעניין זה את המדריך "הזדמנויות בהוראה ובלמידה בקבוצה הקטנה"שהוכן באגף לחינוך יסודי עם כניסת רפורמת " אופק חדש.המדריך נמצא בקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal/OfekChadash/small_group_chances.htm

    פורסמה ב 03/05/2012 ע״י מלכה וידיסלבסקי
    מה דעתך?
yyya