למידה מקצועית ותפקיד המאמן בלימודים בתוכנית חדשה למאסטר בהוראה ובלמידה.

מאת: N Buckler

Buckler, N., et al., (2009). Professional learning and the role of the coach in the new Masters in teaching and learning (MTL), Technical Report, http://www.curee-paccts.com/publication/tda-masters-teaching-and learning-mtl-programme-reports.


מילות מפתח: התפתחות מקצועית, למידה מקצועית

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

(הערה: התקציר מובא בגלל הנגיעה שיש לו להתפתחות וללמידה מקצועית של מורים-פ.כ.)

רקע - המאמר מתייחס לתוכנית ללימודי תואר שני בהוראה ובלמידה כחלק מהתפתחות מקצועית ומלמידה מקצועית של מורים. התפיסה היא ששורשי התוכנית נטועים בפרקטיקה כדי לשאוב מהלמידה במקום העבודה למאסטר המשלבת חשיבה, ניסוי ושיח עם אחרים (Eraut, 2000b).

דוח מקינזי (McKinsey, 2007) האיר את תמיכתם של חונכים/מאמנים (coaches) בבתי-ספר במורים כגורם חשוב בפיתוח מצוינות בהוראה ובלמידה. באותה שנה הופיעו סקירות שיטתיות נוספות שעסקו בנושא זה (Cordingley et al., 2007, Timperley et al., 2007). סקירות אלה דיווחו אף הן על תהליכי תמיכה בלמידה מקצועית שנמצאו כבעלי השפעה חיובית על הישגי תלמידים. עדויות אלה היוו חלק מההקשר לפיתוח תוכנית הלמידה המתוארת במאמר.

התפתחות ולמידה מקצועיות - התפתחות מקצועית היא חלק מכלל הלמידה המקצועית של מורים. הלמידה הינה תהליך פנימי שבאמצעותו הלומד (מורה, תלמיד, אחר) יוצר ידע מקצועי; זהו מונח-גג שהתפתחות מקצועית נמצאת תחתיו (Timperley et al., 2007). ההתפתחות ממוקדת והמוכוונת בעיקרה ע"י הפרקטיקה והניסיון שלהם (2003, Mutton et al., 2009, GTC) וכוללת תהליכים ופעילויות המתוכננים לקדם את הידע, הכישורים והעמדות המקצועיים של מחנכים כך שיוכלו לשפר את למידת התלמידים;

עיקרי התוכנית המוצעת להכשרת מאמנים ללומדי מאסטר בהוראה ובלמידה – (1) הגדרת הכותבים: למידה מקצועית של מורים היא תהליך של פיתוח ידע, כישורים, יכולות, ערכים ופעולות המעוגן בפרקטיקה ובניסיון של המורים ומכוון בראש וראשונה לפיתוח ולשיפור למידה של ילדים ושל צעירים; (2) הבנת הצרכים של לומדים מקצועיים בהקשר של תחומי העניין היומיומיים שלהם וציפיותיהם וכן אלה של הארגונים בהם הם עובדים; (3) חשיבות יצירת הזדמנויות לשימוש במגוון רחב של מקורות ידע לפיתוח הבנה של החשיבה שבבסיס הפרקטיקה החדשה הנלמדת; (4) תפיסת התקדמות בדרכים שונות כתהליך חזרתי/מעגלי יותר מאשר כתהליך לינארי; (5) מיקוד בזהות של לומדים מקצועיים, בדיספוזיציות ובמחויבות שלהם ללמידה ולעצמאות מתרחבת; (6) רכישת שליטה של הלומדים על רכישת כישורים, פעולות והתנהגויות מתוך הישענות עצמאית על למידה מעצמם ומאחרים.

למידה מקצועית במקום העבודה – קהיליות למידה מקצועיות נתפסות ע"י חוקרים ומורים רבים כהקשר האידיאלי ללמידת מורים. קהיליות אלה עשויות להשפיע באופן משמעותי על למידת מורים ותלמידים וכן על מגוון של חומרי למידה וכלים המפותחים במדגרת פעילות הקהיליות (בבריטניה) (Bolam et al., 2005). קיימים שני ממדים הקשריים בעלי השפעה על למידת מורים, שעשויות להיות להם השלכות על תחושת חשיבות הלמידה, ההכוונה עצמית והאחריותיות. שני הממדים הם: הפרקטיקות והתרבויות הבית ספריות, ומסגרות הניהול והארגון ברמת בית הספר וברמת מדיניות לאומית (Hodkinson, & Hodkinson, 2005). עם זאת קיימות גם עדויות למידת מורים עשויה להיות מאוד חיובית כאשר מתפתחות התכוונות פנימית ללמידה מקצועית, התנסויות למידה שיתופיות ויכולת עיבוד חיובי של תוכן רגשי בלמידה בכל סביבת לימודים באשר היא.

מאפייני למידה מקצועית: מה עושים לומדים מקצועיים- יש גוף ידע גדל והולך המתייחס לכישורים, לפעולות ולמאפיינים של לומדים מקצועיים התורמים חיובית למורים ולתלמידיהם. המסגרת הלאומית (בריטניה) לחונכות ולאימון זיהתה חמש כשירויות ליבה של לומדים מקצועיים: הבנה של צרכי הלמידה שלהם ומטרותיה, צפייה, ניתוח ורפלקציה על הלמידה שלהם ושל חונכיהם, דיון בפרקטיקה ובמושגי ליבה מקצועיים עם החונך, חשיבה ופעולה פתוחות על כישורים מתפתחים, היענות ופתיחות יזומות למומחים כדי לרכוש ולאמץ ידע חדש.

עקרונות פעולה של לומד מקצועי בטוח בעצמו (confident)

 הכותבים הכלילו מתוך העדויות הקיימות על למידה מקצועית ארבעה מאפייני מרכזיים. מאפיינים אלה מהווים את הבסיס לפיתוח מערכת של עקרונות לפעולה כלומד מקצועי בעל בטחון עצמי. ראייה כוללת של העקרונות הללו יוצרת תחילתו של מיפוי הכישורים הנדרשים ללמידה מקצועית על הוראה ולמידה ומציעה את הבסיס לארגון התפקיד של החונכים/המאמנים של הלומדים(כאן בהקשר תוכנית לימודים מוצעת לתואר שני בהוראה ולמידה). (1) משתף פעולה עם אחרים - חושף אמונות וערכים, ידע ופרקטיקות תוכניות ורעיונות ומנגיש אותם לצורך בחינה משותפת והתפתחות; (2) נוטל סיכונים ומנהל אותם- חוקר את הרווחים והמחירים של הכנסת שינויים בהוראה ומקבל שיפוטים מושכלים לפני נקיטת פעולה; (3) מפתח עצמאות – נוטל אחריות גדלה והולכת על למידה עצמית ורפלקציה; (4) מנתח ומעריך ביקורתית את העדויות – אוסף ומנתח עדויות ומשוב על עבודתו ועל למידת תלמידיו.

הכשרת חונכים (כאן בהקשר ללומדים לתואר שני בהוראה ולמידה) - עדכונים - המאמר מביא עדכונים שהוצעו על בסיס מחקרים נוספים להכשרת החונכים התומכים בלמידה מקצועית. דוגמאות לתהליכים הקשורים לכך: שימוש בכלי חונכות כמו וידיאו, מסגרות של סקירה אנאליטית, יתרונות שיש לחונכים עצמם בלמידה ובהתנסות בכישורי חונכות, דרכים לשילוב מומחים חיצוניים וחונכות קולבורטיבית בינם לבין עמיתים שאינם מומחים, צורך במומחים להפיכת התוכן משמעותי למורים ובר-הוראה וניהול בהקשר היומיומי של עבודת המורה, צורך בתמיכה בלומדים מקצועיים לצורך עיבוד הבנות חדשות והשתמעויותיהם להוראה ועוד (Day et al., 2006, Lofthouse & Wright, 2008, Burn et al., 2008,).

הכותבים השתמשו בעדויות על למידה מקצועית ובעדויות מורחבות על חונכות (coaching) לצורך פיתוח המסגרת הארצית המקורית של העקרונות לחונכות המוצעת וקישורם לצרכים ולציפיות של הלומד המקצועי ושל בית הספר. במאמר מוצג דגם של עקרונות ללמידה מקצועית ולפעולה כלומד מקצועי.


ביבליוגרפיה

Bolam, R. et al (2005). Creating and sustaining professional learning communities. Nottingham: DfES publications.
Burn, K. et al (2008). Strengthening and sustaining learning in the second year of teaching. Paper presented at the annual conference of the British Educational Research Association, Edinburgh, September
Cordingley, P. et al (2007). What do specialists do in CPD programmes for which there is evidence of positive outcomes for pupils and teachers? Technical Report. In: Research Evidence in Education Library. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London.
Day, C. et al (2006). Variations in Teachers’ Work, Lives and Effectiveness: DfES Research Report 743.
Eraut M (2000b). Teacher education designed or framed, International Journal of Educational Research. 33(5), pp. 557-574
Hodkinson, H. and Hodkinson, P. (2005). Improving Schoolteachers’ workplace learning. Research Papers in Education, 20 (2), 109-132.
Lofthouse R. and Wright D. (2008). Enquiring into practice: a new method of lesson observation. BERA conference 2008., London’s Learning (2004): Southwark CPD framework http://www.gtce.org.uk/shared/contentlibs/126802/CPD/120218/LEA_Southwark_Framework.pdf
McKinsey & Company (2007). How the world’s best performing school systems come out on top? London: McKinsey & Company
Mutton T. Et al (2009). Making sense of learning to teach: learners in context. Research Papers in Education
Timperley, H. et al (2007). Teacher Professional Learning and Development: Best Evidence Synthesis Iteration (BES).

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Bolam, R. et al (2005). Creating and sustaining professional learning communities. Nottingham: DfES publications. Burn, K. et al (2008). Strengthening and sustaining learning in the second year of teaching. Paper presented at the annual conference of the British Educational Research Association, Edinburgh, September Cordingley, P. et al (2007). What do specialists do in CPD programmes for which there is evidence of positive outcomes for pupils and teachers? Technical Report. In: Research Evidence in Education Library. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London. Day, C. et al (2006). Variations in Teachers’ Work, Lives and Effectiveness: DfES Research Report 743. Eraut M (2000b). Teacher education designed or framed, International Journal of Educational Research. 33(5), pp. 557-574 Hodkinson, H. and Hodkinson, P. (2005). Improving Schoolteachers’ workplace learning. Research Papers in Education, 20 (2), 109-132. Lofthouse R. and Wright D. (2008). Enquiring into practice: a new method of lesson observation. BERA conference 2008., London’s Learning (2004): Southwark CPD framework http://www.gtce.org.uk/shared/contentlibs/126802/CPD/120218/LEA_Southwark_Framework.pdf McKinsey & Company (2007). How the world’s best performing school systems come out on top? London: McKinsey & Company Mutton T. Et al (2009). Making sense of learning to teach: learners in context. Research Papers in Education Timperley, H. et al (2007). Teacher Professional Learning and Development: Best Evidence Synthesis Iteration (BES).

yyya