ילדים בגיל הרך צופים במהדורת החדשות

מחברות הספר מנסות לשרטט קווים לתכנית להכשרת גננות ומורים שתאפשר להשם לשמש כגורמים המתווכים בין הילדים הצופים לבין המדיה ומסייעים להתמודדות מושכלת עם מבעיה. התכנית מתמקדת בצורך לעורר בקרב גננות ומורים את המודעות למרכזיות המשדרים האקטואליים שמציעה המדיה, לסגל מיומנויות לדיון בטקסטים תקשורתיים ולראות בדיון בטקסטים אלו הזמנה ללמידה משותפת למבוגרים וילדים.
גננות ומורים נמנעים מלדון עם ילדים בתכנים אקטואליים בשל מטענם הרגשי המורכב. לטענת המחברות דרוש מצדם שינוי של ממש באופן תפיסת המדיה, שינוי המתבטא בנכונות לראות טקסטים תקשורתיים כסוגה נפרדת וייחודית.
מבנה הטקסט הטלוויזיוני, המזכיר מבנה סיפורי על מרכיביו המוכרים והשגורים, הולם את הצרכים ואת יכולת ההבנה והחשיבה של ילד בגיל הרך. ביסוד התכנית המוצעת עומדת ראיית המבוגרים והילדים, העוסקים בפענוח טקסטים של המדיה, כקהילת לומדים או פרשנים שחבריה חולקים ידע מגוון. מבוגרים וילדים עשויים ללמוד אלה מאלה במהלכה של פעילות משותפת כזאת.
הדרכים המוצעות למורי המורים ולסטודנטים יכולות לשמש כדגם לעבודה עם ילדים בגן ובכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי. שני עקרונות מרכזיים מנחים את העבודה:
ראיית המהדורה כטקסט סיפורי – הגברת המודעות לטקסטים אורייניים
ניתן להשוות את המבנה שבו מובאים חדשות ואירועים בטלוויזיה למבנה של טקסט המוכר לילדים בגיל הרך ממפגשיהם עם סיפורי ילדים. מבנה כזה מתאים לדרך חשיבתם ולאופן התפיסה והלמידה שלהם. התבנית הנקלטת הופכת את הילד לשותף פעיל ומסייעת לו בהבנה בהתאם לשלב ההתפתחותי שלו – שלב של מעבר מחשיבה תפיסתית אינטואיטיבית לחשיבה מופשטת. לקראת מעבר זה, הילד זקוק לדפוסים קבועים על מנת להבין ולשחזר רצף של אירועים.
גננות ומורים בגיל הרך מרבים לספר סיפורים ולדון עם הילדים בתוכניהם. אין תמה אפוא כי הטקסט החדשותי נתפס אצל ילדים קטנים בכלים התפתחותיים המוכרים להם היטב, אפילו הדבר נעשה בצורה לא מודעת. המחברות מציעות להשתמש באותם כלים ידועים על מנת לתווך בין הילד לבין התוכן המובע בחדשות, גם כאשר ההבנה אינה מלאה.
בעת הזדהותם של ילדים עם גיבורי הסיפורים, הופכים חוויותיהם ואופני ההבנה והלמידה שלהם לעמוקים יותר.
לדעת המחברות יש טעם והיגיון רב להקביל את מבנה מהדורת החדשות למשנה של ספר. כל פרק בתוך מהדורת החדשות הוא יחידה המכילה פתיחה וסיום.
מקובל לחשוב שילדים קטנים לא רק שאינם צופים במהדורת החדשות, אלא גם אינם מגלים בה עניין, כיון שאינם רואים בה טקסט "משלהם". לטענת המחברות, מידת החשיפה של ילדים לטקסט החדשותי, אפילו אינה מרובה ואינה ישירה, די בה כדי שיצליחו להפנים את המרכיבים האופייניים לסוגה זו ואת הנושאים העיקריים השבים ומועלים בה.
בתכנית המוצעת בספר מושם דגש רב לחשיבות ולנחיצות התיווך המצופה ממורים ומגננות בתחום שלכאורה אינו שייך לעולם הילדים. אחת מדרכי התיווך היא להציע לילדים פעילויות המעוגנות בזירה מוכרת (הסיפור) ולהוסיף חידוש בתחום העמום יותר (החדשות).
 
ראיית קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפייה
מיומנויות התיווך בתחום האקטואליה הן בעייתיות ומורכבות. לפיכך הן דורשות למידה של ממש ושינוי בעמדות של גננות ומורים רבים.
ההתמודדות עם תכנים המעוגנים בעולם הידע המשתנה במהירות, מעוררת חששות של ממש בקרב מורים וגננות. התמודדות כזאת כרוכה מצדם באיום של אובדן סמכות, במודעות לצורך להשתמש בכלים חדשים ובנכונות לסגל דפוסי חשיבה אחרים. הגברת המודעות למרכזיות המשדרים האקטואליים מחד גיסא ורכישת מיומנויות לפענוח בעיות מאידך גיסא, עשויות להפחית את רמת החרדות ולעודד תהליכי הבנה ולמידה משותפים – הכוללים את הגננת, את המורה, את ההורים ואת הילדים.
ההתנסות המשותפת בצפייה במהדורת החדשות בטלוויזיה מהווה מסגרת משמעותית ללמידה הדדית של ילדים ושל מבוגרים. למידה כזאת דורשת מן המבוגרים נכונות לשנות את עמדותיהם כלפי המדיה ונכונות להחליף תפקידים עם הילדים, העשויים לא פעם לשמש להם כמורים. גם במסגרת הדיון בדרכי עבודתה של הגננת עם ההורים חשוב וראוי לעסוק בנושאי מדיה, למשל במהלך סדנאות יזומות.
בשיחות שערכו המחברות עם מורים וגננות לילדים בגיל הרך, שב ועלה הדיון במגוון התפקידים שהם נדרשים למלא מתוקף היותם מתווכים בין תוכני המדיה לבין הילדים. במהלך ההתנסות בצפייה המשותפת ובהתאם לנושאים המשתנים של המשדר, נוטלים על עצמם המורים והגננות מגוון תפקידים, המשמשים לא פעם זה בצד זה: הסברה, הרגעה, לימוד, הוראת תוכן חדש והבהרת תכנים מוכרים. הצורך בלמידה משותפת והצגת המהדורה כטקסט, יוצרים לא פעם מצב שיש בו בבחינת חידוש עבורם.
 
אחד התנאים החשובים להצלחתו של תיווך יעיל הוא הגברת המודעות לסוג ייחודי ושונה של הוראה – למידה הדדית בלתי פורמלית. הוראה זו שואפת לשמור על האיזון בין למידה משותפת, שבה תורם כל אחד מהשותפים את חלקו, לבין תיווך מושכל, שאת עיקריו נדרשים המורים או הגננות ללמוד.
 
תוכן העניינים
מבוא כללי
הצגת הספר, מטרותיו וחשיבותו החינוכית
השתמעויות להכשרת מורים
עקרונות מנחים ודרכים לעיבוד הנושא
המהדורה כטקסט סיפורי – הגברת המודעות לטקסטים אורייניים
קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפייה
הצגת פרקי הספר
סיכום
 
חלק א: אקטואליה במדיה בעתות שגרה
מהדורת החדשות והצגת עיקריה
מבוא
מהדורת החדשות כמעצבת סדר יום
היבטים מילוליים, שמיעתיים וחזותיים – מסרים גלויים וסמויים במהדורת החדשות
קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפיה
מהדורת החדשות כטקסט סיפורי
הצעות למדריך הפדגוגי לדיון עם סטודנטים להוראה
השלכות חינוכיות לעבודה עם ילדים
 
פינת הספורט
מבוא
אירועי הספורט ככלי לפורקן ולחברות
אירועי הספורט כטקסט סיפורי
קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפיה
הצעות למדריך הפדגוגי לדיון עם סטודנטים להוראה
השלכות חינוכיות לעבודה עם ילדים
 
תחזית מזג האוויר
מבוא
תחזית מזג האוויר כעונה על צרכים יומיומיים
תחזית מזג האוויר כטקסט – היבטים מילויים, חזותיים ותרבותיים
קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפייה
הצעות למדריך הפדגוגי לדיון עם סטודנטים להוראה
השלכות חינוכיות לעבודה עם ילדים
 
ילדים מופיעים במהדורת החדשות
מבוא
הופעת ילדים כמרחיבת אופקים
ילדים בחדשות – מוקד משיכה והזדהות
חשיבות התיווך וקשייו
הצעות למדריך הפדגוגי לדיון עם סטודנטים להוראה
השלכות חינוכיות לעבודה עם ילדים
 
רשימת מקורות
 
חלק ב: אקטואליה במדיה – טקסים ומצבי חירום
הקדמה
סיקור טלוויזיוני של אירועים טקסיים מוכרים וידועים מראש
מבוא
אירועים טקסיים צפויים בעלי תכנים חיוביים
התמודדות מבוגרים עם סיקור טלוויזיוני של אירועים טקסיים מוכרים הנושאים אופי חיובי
התמודדות ילדים עם דרכי הייצוג הטלוויזיוני של אירועים טקסיים מוכרים הנושאים אופי חיובי
אירועים טקסיים צפויים בעלי תכנים מאיימים
התמודדות מבוגרים עם סיקור טלוויזיוני של אירועים טקסיים מוכרים המכילים היבטים טראומתיים
התמודדות ילדים עם דרכי הייצוג הטלוויזיוני של אירועים טקסיים מוכרים המכילים היבטים טראומתיים
 
סיקור טלוויזיוני של אירועים מפתיעים ובלתי צפויים
מבוא
אירועים מפתיעים ובלתי צפויים בעלי תכנים חיוביים
התמודדות מבוגרים עם סיקור טלוויזיוני של אירועים בלתי צפויים הנושאים אופי חיובי
התמודדות ילדים עם דרכי הייצוג הטלוויזיוני של אירועים בלתי צפויים הנושאים אופי חיובי
אירועים מפתיעים ובלתי צפויים בעלי תכנים מאיימים
התמודדות מבוגרים עם סיקור טלוויזיוני של אירועים בלתי צפויים המכילים היבטים טראומתיים
התמודדות ילדים עם דרכי הייצוג הטלוויזיוני של אירועים בלתי צפויים המכילים היבטים טראומתיים
 
רשימת מקורות
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya