יחסי מספר הילדים למספר אנשי הצוות בחינוך הגיל הרך ומערכי טיפול והשפעותיהם של יחסים אלו על הילדים: סקירה שיטתית וניתוח על

Perlman, M., Fletcher, B., Falenchuk, O., Brunsek, A., et al., Child-Staff Ratios in Early Childhood Education and Care Settings and Child Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One, 12(1), January 2017, e0170256

היחס בין מספר הילדים ומספר אנשי הצוות הטיפולי הינה סמן איכותני חשוב בתכניות חינוך וטיפול בגיל הרך (המכונות בקיצור: ECEC). נהוג לחשוב שיחסים טובים יותר משפרים את ההשפעות על הילד על ידי הגדלת האפשרויות עבור אינטראקציות אישיות והכוונה חינוכית על ידי הצוות. מטרת הסקירה השיטתית (ובמידת האפשר, גם ביצוע ניתוח על) הינה להעריך את הקשר בין יחסי ילד-צוות בתכניות ECEC בגילאי הגן לבין הישגי הילדים (COS).

כל החיפושים שנערכו במאגרי המידע Medline, PsycINFO, ו-ERIC (הכוללים ערכות נתונים גדולות וסעיפי הפניות לכל המאמרים שנכללו במחקר),  נערכו עד לתאריך 3 ביולי, 2015. שני חוקרים זיהו באופן בלתי תלוי מחקרי חתך או מחקרי אורך אשר בדקו את הקשר בין יחס מספר הילדים מול מספר אנשי הצוות בכיתות לימוד של הגיל הרך, לבין תוצאות הילדים במבדקים. שני מדרגים הוציאו מידע מן המחקרים הללו באופן בלתי תלוי ובמידה ועלו הבדלים בממצאי המדרגים, הם הוכרעו באמצעות הסכמה. החיפושים העלו 29 מחקרים ראויים (מתוך 31 דגימות). יחסי מספר הילדים למספר אנשי הצוות נעו בין 5 ל-14.5 ילדים בגיל הרך עבור כל מבוגר אחד, כאשר התוחלת הסטטיסטית הינה 8.65. כל 29 המחקרים נכללו בסקירה השיטתית. אף על פי כן, ניתוח העל היחיד שניתן היה לבצע היה מבוסס על שלושה מחקרים שחקרו הקשרים בין יחסים אלו לבין רמת השפה של הילד. תוצאות ניתוח העל לא היו משמעותיות.

מן הסקירה האיכותנית השיטתית עולה שישנם רק מעט קשרים משמעותיים בין יחסי מספר הילדים מול מספר אנשי הצוות לבין תוצאות הילדים (המוגדרות במובן הרחב). לפיכך, הספרות הקיימת מגלה מעט, אם בכלל, קשרים בין יחסי מספר הילדים ומספר אנשי הצוות בתכניות ECEC  לגיל הרך לבין תוצאות התפתחותיות של ילדים. המגוון משמעותי בהערכת היחסים, התוצאות הנמדדות והסטטיסטיקה ששימשה לתפיסת ההקשרים, הגביל את הניתוח הכמותני. כמו כן נידונות במאמר מגבלות מתודולוגיות נוספות של המחקר המשולבות בסינתזה המוצגת בו.  

למאמר המלא

לקריאה נוספת

מטה-אנליזה של גודל כיתה ומספר תלמידים למורה בתוכנית לחינוך ילדים בגיל הרך בארה"ב: האם נקודות סף של איכות קשורות להשפעות גדולות יותר על תוצאות קוגניטיביות, הישגיות וחברתיות-רגשיות?

תכנית לאומית להקטנת יחס מורה תלמיד

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya