יושב על הגדר, רגל פה , רגל שם.. מעריך חיצוני או פנימי?

עפרה ענבר, גילה ווגל, טלי זייגר ועבד אלפתח נאסר . " יושב על הגדר, רגל פה , רגל שם.. מעריך חיצוני או פנימי? " בתוך: ברברה פרסקו , חרותה ורטהיים ורבקה לזובסקי ( עורכות) , הערכה כתהליך מכוון , מכון מופ"ת 2011 . ע"ע 45-60 .


סיכום עיקר הממצאים במאמר :

מאמר זה פותח בסקירת ספרות בנושא מקומו של המעריך במחקרי הערכה. לאחר מכן מתואר ההקשר של ההערכה שביצעו הכותבים ומוצג מקומם בארגון. בהמשך הם דנים בהשפעה של מקומם בארגון על שיקולי הדעת שלהם כמעריכים בשלבים שונים של ההערכה, על הגדרת שאלות ההערכה, על בחירת מדגם המחקר וכלי המחקר ועל דרך הטיפול בהצגת הממצאים ופרסומם. בד בבד עם הצגת נושאים אלה, במאמר הנוכחי הכותבים ממשיכים להתלבט בשאלות העקרוניות והערכיות אשר מאפיינות את תחום המחקר שעסקו בו- שאלות אשר הוסיפו עוד נדבך למורכבות הסוגיה של המצאות הכותבים על "הגדר".

המחקר נערך בהזמנת ראשי בתי הספר להכשרת מורים יהודים וערבים. הללו רצו לבחון ולהעריך את התכנית ללימודי אנגלית של היחידה לאנגלית לצרכים אקדמאיים , ובעיקר את הקשר בין לימודי האנגלית לבין מידת השימוש באנגלית במהלך הלימודים במכללה.

לצורך ההערכה נבחרה אוכלוסייה של סטודנטים מכמה תחומי התמחות הלומדים בקורסי סמינריונים במדעי החינוך. הבחירה נעשתה מאחר שסמינריון הוא השלב המתקדם ביותר אשר נדרש בו שימוש באנגלית לצרכים אקדמאיים במסלול הלימודים במכללה.

את ההערכה ביצע צוות של ארבעה מעריכים, הללו , כותבי המאמר הנוכחי נבחרו בשל מומחיותם בתחום ההערכה: שלושה מהם מועסקים כמרצים במכללה, ואילו המעריכה הרביעית משתייכת ליחידת המחקר ומתמחה בתחום של שיטות מחקר. לא היה קשר קודם בין איש מהמעריכים לבין מושא ההערכה, הלוא היא היחידה להוראת אנגלית לצרכים אקדמאיים. מחד גיסא, מעמדם היה של מעריכים פנימיים בארגון המבצעים את פעולת במסגרתו ושותפים לאמונה על חשיבות הידע באנגלית והשימוש בו לצרכים האקדמאיים. מאידך , הכותבים, היו מעריכים חיצוניים ליחידה המוערכת. במהלך ההערכה הם נקלעו לכמה צמתים של קבלת החלטות, וחלק מההחלטות שלהם נבעו ממעמדם כמעריכים פנימיים. בהמשך המאמר מנותחות החלטות ההערכה שקיבלו במהלך המחקר לנוכח מעמדם זה , על יתרונותיו וחסרונותיו.

שאלות המחקר הוגדרו בהקשר של הפנמת הידע בשפה האנגלית והשימוש בו ככלי להשגת יעדים במסגרת האקדמית. על ידע זה לאפשר לסטודנטים לתפקד ברמה האקדמית אשר נדרשת להשגת מטרות ( במהלך לימודיהם) שנקבעות מוץ ליחידה המוערכת.

בסיכום המאמר כותבים עפרה ענבר, גילה ווגל, טלי זייגר ועבד אלפתח נאסר: " אפשר לטעון שכל מעריך הוא מעריך פנימי במידה מסוימת ונמצא בתוך מעגל הערכה כלשהו, ולכן בבואו לבצע מחקר הערכה מערכת שיקוליו נובעת משיוך זה או מושפעת ממנו. מסגרת שיוך זו מנווטת את דרכי החשיבה בהתאם לנורמות ולערכים חברתיים מקובלים. היא עשויה להשפיע על קבלת ההחלטות בכל אחד משלבי ההערכה, כמו גם על הפרשנות לממצאים. לפי גישה זו, החלוקה הדיכוטומית למעריך פנימי ולמעריך חיצוני וההתייחסות למעלותיו ולחסרונותיו של כל מעריך היא פשטנית מדי, חלוקה כזו מתעלמת מכך שכל מעריך , בין אם מעריך חיצוני ובין אם פנימי , מביא עמו לתהליך ההערכה מערכת של ערכים ואמונות המעצבים את התהליך בצמתים שונים. תפיסת "הפנימיות" או "החיצוניות" של המעריכים אינה מוחלטת אלא יחסית. היא משתנה בהתאם למידת הריחוק ממושא ההערכה, אך גם בהתאם לריחוק מהמעגל הרחב יותר של הקהילה האקדמית – על תפיסותיה וערכיה- אשר הארגון משתייך אליה. גם בקוטבי ההערכה ( הפנימי ביותר נמצא ביחידה המוערכת בתוך הארגון , ואילו החיצוני ביותר נמצא במעגל החברתי) אפשר לקבוע דרגות שונות של פנימיות וחיצוניות בהתאם לאמות מידה שונות של שייכות וזהות, לפיכך אף פעם לא יהיה המעריך חיצוני לחלוטין לתהליך ההערכה ובמידה כזו או אחרת הוא יושב על הגדר, רגל פה , רגל שם (למאמר המקורי בדפוס מצורף תרשים של דגמים אפשריים של הערכה חיצונית או פנימית בהתייחס למעגלי ההערכה השונים).

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya