יומן-קורס אישי – כלי לשיקוף ומנוף לקידום תהליכי למידה של מורים ומורי-מורים

מקור: סיכום מעובד מתוך הרצאה ומצגת שהוצגו בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים שנערך במכון מופ"ת
יומן קורס הוא אמצעי ביטוי בכתיבה המאפשר תוך כדי תהליך הכתיבה תהליך של למידה (Richardson, 1994; St. Pierre, 2002).
ליומן יש טבע דואלי: הוא גם בבואה להתנסויות הכותבים וגם אמצעי לזימון חשיבה רפלקטיבית.
 
שאלת מחקר: מהם יחסי הגומלין בין כתיבה ביומן לבין תהליכי הלמידה של מורים למתמטיקה במהלך הכשרתם לתפקידי הנחיה כמורי-מורים?
מטרת המחקר: לאפיין את התרומה של ניהול יומן-קורס לשיקוף ולקידום תהליכי למידה של מורי-מורים למתמטיקה לעתיד.
מטרה משנית: בניית כלי לניתוח יומנים "לפיענוח" יומן קורס כמשקף למידה.
 
שיטה
המחקר נעשה במסגרת תכנית ההכשרה של מורי מתמטיקה.
מאחורי המחקר עומדת הגישה הקונסטרוקטיבית שרואה בלמידה התפתחות.
גישת המחקר היא איכותנית - ניתוח תוכן וספירת היגדים
כלי המחקר: 12 יומני קורס
כלים משניים: ראיונות, שאלון עמדות, תצפיות, פרוטוקולים של ישיבות ועד.
אוכלוסייה: 12 מתכשרים, מורי מתמטיקה בבתי ספר על-יסודיים (11 היו נשים, ממגוון מגזרים)
 
ממצאים עיקריים
היומנים נכתבו בשני סגנונות מרכזיים:
סגנון פרדיגמטי וסגנון נרטיבי (מתובל בשפה פיגורטיבית)
ממצאי התוכן התאימו לשני הסוגים: רוב התכנים נגעו ללמידה, כאשר תמיד צוין מקור הלמידה והיעד שלה
 
כך פותח כלי המבוסס על תפיסת הלמידה כשלשה המורכבת
ממקור הלמידה(1), הנושא שנלמד(2) ויעד הלמידה(3)
 
הסתבר שבעזרת הכלי ניתן היה לנתח כמעט את כל היומנים (היומן היה גם ממצא וגם אמצעי להפקת ממצאים נוספים)
הכלי איפשר מיפוי של כל מקורות הלמידה, זיהוי הנושאים והיעדים שקידמו את הלמידה, וכן לבדוק שינויים בסוגי הלמידה, סגנונות למידה דומיננטיים וערכית ניתוח עומק שמלמד על מורכבות התהליך.
 
השלכות לתכניות להכשרה ולהתפתחות מקצועית של מורים מובילים ומורי-מורים:
יש לתכנן תכניות בהתאם לשלשה של הלמידה
ניתן לנתח יומנים ודפי רפלקציה של המשתלמים באמצעות הכלי החדש
ניתן להעריך את הלומדים, ההוראה והתכניות לאור ניתוח הרפלקציה של הלומדים בהתאם לשלשת הלמידה ובהמשך ניתן לתכנן תוכניות הכשרה בסדר הפוך  - מהיעד למקור.
 
למידע נוסף, ראו אתר הכנס
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya