ידע מורים על תפיסות תלמידים: המקרה של המספרים הרציונליים

מקור: אוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינוך, הועדה לתואר שלישי

המטרות המרכזיות של המחקר היו לבדוק ידע מתמטי תכני של פרחי הוראה ושל מורים הן לגבי ביצוע הליכים (ידע "מה") והן לגבי היכולת להסבירם (ידע "מדוע"). מטרה נוספת הייתה לבדוק עד כמה מורים מכירים תפיסות אופייניות של תלמידים (ידע "מה"), מקורות אפשריים לתפיסות אלה (ידע "מדוע"), ואם הם משתמשים בידע שלהם לגבי תפיסות תלמידים בתכנון ההוראה. התמקדתי בנושא הספציפי של מספרים רציונליים אי שליליים התופס מקום רחב בהוראת המתמטיקה בבית ספר יסודי. בניתוח הידע השתמשתי במסגרת תאורטית שפותחה על ידי פישביין (Fischbein, 1993), לפיה לכל פעילות מתמטית שלושה היבטים מרכזיים: ההיבט האלגוריתמי, ההיבט הפורמלי וההיבט האינטואיטיבי.

ממצאי המחקר

1. לא נמצאו הבדלים ניכרים בידע המתמטי ובידע הפדגוגי תכני בין פרחי ההוראה בשנה א' לבין פרחי ההוראה בסיום לימודיהם. כמו כן נמצא שהידע של פרחי הוראה בראשית לימודיהם בתכנית להכשרת מורים, כמו גם בסוף לימודיהם בתכנית זאת, הוא בעיקרו ידע "מה" ולא ידע "מדוע".

2. נמצאו הבדלים בולטים בידע מתמטי ("מה" ו"מדוע") ובידע פדגוגי ("מה") בין מורים המלמדים בבית ספר יסודי לבין פרחי הוראה בשנה ג' ללימודיהם. נמצא כי עיסוק בהוראה משפר, ככל הנראה, את שני סוגי הידע. כמו כן נמצא כי הידע הפדגוגי "מדוע" של שתי האוכלוסיות לוקה בחסר.

בדיקה מדוקדקת יותר הראתה כי הוראת הנושא "מספרים רציונליים" משפרת, ככל הנראה, את ידע המורים המלמדים בבית ספר יסודי.

3. ניתן באמצעות התערבות השמת דגש על דרכי חשיבה של תלמידים ומקורותיהם לשפר ידע מתמטי וידע פדגוגי תכני של מורים.

המלצות למחקר ולהכשרת מורים

לאור הממצאים שהתקבלו במחקר זה מומלץ כי קובעי מדיניות בחינוך, מנהלים ומורים בתכניות להכשרת פרחי הוראה ובתכניות לקידום מקצועי של מורים, ישקלו כיוונים חדשים בהכשרת פרחי הוראה ומורים:

1. הוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי תעשה על ידי מורים שהוכשרו במיוחד להוראת מקצוע זה. במסגרת הכשרתם המתמטית של מורים אלו ייכללו יותר שעות לימוד במתמטיקה ובהוראת המתמטיקה וכך ניתן יהיה לחזק את הידע המתמטי ואת הידע הפדגוגי שלהם.

2. יפותחו, יופעלו ויוערכו השתלמויות מורים שידגישו היבטים הקשורים בדרכי חשיבה של תלמידים.

3. תבדק יעילות השימוש במסגרת התאורטית שהוצעה על ידי פישביין לבדיקת ידע תלמידים, פרחי הוראה ומורים לגבי נושאים מתמטיים שונים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya