חינוך מכיל בגיל הרך: מנבאים של עמדות של מתכשרים להוראה בגיל הרך באוסטרליה

מאת: Jake Hoskin

Hoskin, J., Boyle, C. & Anderson, J. (2015). Inclusive education in pre-school: Predictors of pre-service teacher attitudes in Australia, Teacher and Teaching: Theory into Practice, 21(8), 974-989.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

עמדות של מורים כלפי חינוך מכיל (inclusive education) חיוניות להצלחתו, במיוחד כשבגיל הרך השונות בין ילדים הולכת וגדלה וזוהי מעורבותם הראשונה בחינוך הפורמלי. מורכבותו של חינוך מכיל מתחזקת לנוכח העובדה שאין לו הגדרה ברורה, דבר המציב אתגר בפני העוסקים בתחום (Wrigley et al., 2012, Slee, 2011). ככלל ניתן להבין חינוך מכיל כתהליך של פיתוח ידע, אמונות ודרכי עבודה שיבטיחו שכל התלמידים, ובהם בעלי הצרכים המיוחדים ילמדו באותה כיתה עם אותה מורה, כשהם משתתפים, משיגים ומוערכים (Topping, 2012, Blecker & ,Boakes, 2010 Anderson et al., 2014).

על המחקר – מטרת המחקר הייתה לבחון גורמים התורמים ליצירת עמדות חיוביות לחינוך מכיל במהלך הכשרת מורים להוראה בגיל הרך. מדגם המחקר כלל 139 מתכשרים להוראה לגיל הרך בסיום לימודים לתואר ראשון או לתואר שני בתחום זה. המשתתפים למדו באוניברסיטאות שונות ורובם - סטודנטיות. זהו מחקר כמותי, כלי המחקר היה שאלון סקר (Boyle et al., 2013) (*TAIS), שחובר לצורכי מחקר בקרב מורים בפועל והותאם לאוכלוסיית המחקר הנוכחי.

ממצאים וניתוח

1) רוב המשתתפים הסכימו עם ההיגדים שבשאלון ("מסכים" ו"מסכים בהחלט") וגילו עמדות חיוביות לחינוך מכיל, אך בד בבד הביעו חשש מיכולתם ליישמו.

2) משתנים המשפיעים על העמדות ועל תפיסת המסוגלות:

א) קשר עם בן משפחה או חבר בעל צרכי תמיכה מיוחדים – לא נמצאה השפעה של גורם זה על עמדות כלפי חינוך מכיל ולא נמצאה הבחנה בין בעלי קשר כנ"ל ובין חסרי קשר. ממצא זה סותר חלק מממצאי מחקרי עבר בנושא למשל, (Bender et al., 1995).

ב) למידת יחידה על חינוך מכיל – נמצא הבדל מובהק ברמת ציוני העמדות החיוביות בין אלה שלמדו והשלימו יחידה בנושא (פילוסופיה, יסודות וחוק) לבין אלה שלא. השלמת לימוד יחידה בנושא השפיעה משמעותית על העמדות החיוביות של הנחקרים בהתייחס להוראה מכילה וחשיבותה. ניתן להניח שהלימוד תורם לגיבוש העמדות החיוביות. עם זאת, עמדות אלה לא תורגמו לתפיסות יכולת חיוביות באשר להפעלת הגישה עם סיום ההכשרה. נראה כי השלמה מבודדת של יחידת לימוד אינה מספיקה כדי להבטיח תחושות של מסוגלות עצמית (Kim, 2010) וראוי לשלב תכנים אלה בכל יחידות הלימוד בתוכניות הכשרה (Forlin & Chambers, 2011).

ג) התנסות במסגרת חינוכית בהוראה – כאמור, עמדות המשתתפים בעלי הניסיון לא היו שונות בהשוואה לחסרי הניסיון. אך בעלי הניסיון גילו עמדות חיוביות יותר ביחס לתחושת מסוגלות עצמית להפעיל חינוך מכיל בהשוואה לאחרים. ייתכן שתחושת מסוגלות עצמית נמוכה ביחס להפעלת הוראה מכילה עשויה להיות תוצאה של היעדר התנסות מעשית מספקת של המתכשרים (Change et al., 2005), וראוי לתת לכך עדיפות גבוהה. הממצא שניסיון משפיע חיובית על יכולת הפעלה תומך בתיאוריה החברתית-קונסטרוקטיביסטית, אם כי חלק מהממצאים מאתגרים תיאוריה זו.

ד) שנת הלמידה בעת המחקר - בעלי התואר הראשון היו בעלי ממוצעים נמוכים מובהקים לעומת הלומדים בשנה ג' וד' (לפני תואר) באשר לעמדות חיוביות כלפי חינוך מכיל.

3) ממצאי המחקר היו מעורבים וחשפו תוצאות תומכות בצד תוצאות סותרות לממצאי מחקרים קודמים בתחום. ככלל, המחקר הנוכחי הראה שמתכשרים להוראה לגיל הרך הם בעלי עמדות חיוביות לחינוך מכיל ולתיאוריה שבבסיסו בדומה לממצאי מחקרים אחרים. יש גם מחקרים שבהם נמצאו ממצאים סותרים לכך ( De Boer et al., 2010, Sharma et al., 2008). נראה שהתהוות עמדות ביחס להוראה מושפעת, בתהליך מורכב, משילוב בין כמה גורמים, שחלקם זוהו גם במחקרים קודמים כמשפיעים משמעותית וחלקם – לא. חרף עדויות קודמות, יכולת הניבוי של חלק מהגורמים בדבר השפעתם על עמדות כלפי הוראה מכילה היתה חלשה. מסגרות הגיל הרך ייחודיות ומציבות מגוון אתגרים וצרכים שונים מאלה שקיימים בבית הספר היסודי והעל-יסודי באשר להוראה מכילה, אולם בפועל רוב המחקרים התמקדו דווקא באחרונים (2007 ,De Vore & Russell), וייתכן שהדבר טשטש ייחודיות זו.

4) השתמעויות לתיאוריה ולמעשה – א) ידע וניסיון הם גורמים בעלי חשיבות משמעותית בעיצוב עמדות כלפי הוראה מכילה בקרב מתכשרים לגיל הרך. הוראה מכילה כפילוסופיה וכפרדיגמה חינוכית צריכה להילמד במהלך תוכניות ההכשרה לתארים שונים בחינוך, ולא להיות מוגבלת ליחידות מסוימות ומבודדות (Forlin & Chambers, 2011); ב) יש צורך בשיתופיות בין מוסדות ההכשרה לבין בתי-ספר המפעילים הוראה מכילה שכן להתנסויות מעשיות יש השפעה על תחושת המסוגלות כפי שנמצא כאן (Lancaster & Bain, 2010); ג) יש צורך בהערכה מתמשכת וברביזיה של תוכניות ההכשרה אם רוצים להבטיח השגת התוצרים המצופים בהתייחס להוראה מכילה.

TAIS = Teacher Attitudes Towards Inclusion Scale*

ביבליוגרפיה

Anderson, J., Boyle, C., & Deppeler, (2014). The ecology of inclusive education, in: Z. Zhang, P.W.K., Chan & Boyle, C. (Eds.), Equality in Education: Fairness and inclusion, Rotterdam, Sense, 23-34.
Bender, W., Vail, C., & Scott, K. (1995). Teachers' attitudes towards increasing mainstreaming: Implementing effective instruction for students with learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 28, 87-94.
Blecker, N., & Boakes, N. (2010). Creating a learning environment for all children: Are teachers able and willing, International Journal of Inclusive Education, 14, 435-447.
Boyle, C., Topping, K., & Jindal-Snape, D. (2013). Teachers' attitudes towards inclusion in high schools, Teachers and Teaching, 19, 527-542.
Change, F., Early, D., & Winton, P., et al., (2005). Early childhood teacher preparation in special education at 2-and 4-year institutions of higher education, Journal of Early Interventions, 27, 110-123.
De Boer, A., Pijl, S., & Minnaert, A., (2010). Regular primary teachers' attitudes towards inclusive education: A review of the literature, International Journal of Inclusive Education, 15, 331-353.
Forlin, C., & Chambers, D. (2011). Teacher preparation for inclusive education, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 39, 17-32.
Kim, J. (2010). Influence of teacher preparation programmes on preservice teachers' attitudes towards inclusion, , International Journal of Inclusive Education, 15, 355-377.
Lancaster, J., & Bain, A. (2010). The design of pre-service inclusive education courses and their effects on self-efficacy: A comparative study, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 38, 117-128.
Sharma, U., Forlin, C., & Loreman, T., (2008). Impact of training on pre-service teachers' attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities, Disability & Society, 23, 773-785.
Slee, R. (2011). The irregular school: Exclusion, schooling and inclusive education, Oxon: Routledge.
Topping, K. (2012). Conceptions of inclusion: Widening ideas, in: C. Boyle & K. Topping (Eds.), What works in inclusion? Maidenhead, England: Open University Press, 9-19.
Wrigley, T., Thompson, P., & Lingard, B. (2012). Resources for changing schools: Ideas in and for practice, in: T. Wrigley, P. Thompson, P., & B. Lingard (Eds.), Changing schools: Alternative ways to make a world of difference, Oxon: Routledge, 194-214.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Anderson, J., Boyle, C., & Deppeler, (2014). The ecology of inclusive education, in: Z. Zhang, P.W.K., Chan & Boyle, C. (Eds.), Equality in Education: Fairness and inclusion, Rotterdam, Sense, 23-34. Bender, W., Vail, C., & Scott, K. (1995). Teachers’ attitudes towards increasing mainstreaming: Implementing effective instruction for students with learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 28, 87-94. Blecker, N., & Boakes, N. (2010). Creating a learning environment for all children: Are teachers able and willing, International Journal of Inclusive Education, 14, 435-447. Boyle, C., Topping, K., & Jindal-Snape, D. (2013). Teachers’ attitudes towards inclusion in high schools, Teachers and Teaching, 19, 527-542. Change, F., Early, D., & Winton, P., et al., (2005). Early childhood teacher preparation in special education at 2-and 4-year institutions of higher education, Journal of Early Interventions, 27, 110-123. De Boer, A., Pijl, S., & Minnaert, A., (2010). Regular primary teachers’ attitudes towards inclusive education: A review of the literature, International Journal of Inclusive Education, 15, 331-353. Forlin, C., & Chambers, D. (2011). Teacher preparation for inclusive education, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 39, 17-32. Kim, J. (2010). Influence of teacher preparation programmes on preservice teachers’ attitudes towards inclusion, , International Journal of Inclusive Education, 15, 355-377. Lancaster, J., & Bain, A. (2010). The design of pre-service inclusive education courses and their effects on self-efficacy: A comparative study, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 38, 117-128. Sharma, U., Forlin, C., & Loreman, T., (2008). Impact of training on pre-service teachers’ attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities, Disability & Society, 23, 773-785. Slee, R. (2011). The irregular school: Exclusion, schooling and inclusive education, Oxon: Routledge. Topping, K. (2012). Conceptions of inclusion: Widening ideas, in: C. Boyle & K. Topping (Eds.), What works in inclusion? Maidenhead, England: Open University Press, 9-19. Wrigley, T., Thompson, P., & Lingard, B. (2012). Resources for changing schools: Ideas in and for practice, in: T. Wrigley, P. Thompson, P., & B. Lingard (Eds.), Changing schools: Alternative ways to make a world of difference, Oxon: Routledge, 194-214.

yyya