חזון בית ספרי – למה הוא משמעותי?

מקור:
 
 
חזון ארגוני נחשב למרכיב חיוני בהצלחה של ארגונים וכמאפיין של בתי ספר אפקטיביים. חזון מוגדר כתמונה עתידית של הארגון במיטבו (Daft, 1999). הוא מהווה מושא להזדהות ולהשראה, מעניק למונהגים תחושת שותפות וגאווה, מניע אותם למעורבות ולמחויבות, ומדרבן אותם להפיק ביצועים איכותיים, מעבר לרגיל ולמצוי. החזון מתווה את כיווני הפעולה של המוסד ומשמש ציר מרכזי שלו, כרציונל לעשייה. הכרה בנקודה זו הובילה לבחון באיזו מידה סגנון המנהיגות של מנהל בית הספר תורם:
 (1א) להסבר השונות במאפייני החזון הארגוני של בית הספר (1ב) להסבר השונות ברמת תהליך הלמידה הארגונית. (2) ובאיזו מידה לחזון הארגוני של בית הספר תרומה משמעותית לרמת הלמידה הארגונית בו.
שיטת המחקר: אוכלוסיית המחקר כללה 1, 578 עובדי הוראה. מהם 104 מנהלים ו-1, 474 מורים. סה"כ 104 בתי ספר יסודיים, ממלכתיים וממלכתיים דתיים במגזר היהודי, במשרד החינוך במחוז צפון. שאלוני המחקר הועברו במסגרת השתלמות בית ספרית או במהלך ישיבת מורים מתוכננת במהלך שנה"ל תשס"ד.
כלי המחקר כללו 91 פריטים שדורגו על גבי סולם ליקרט בן חמש דרגות. הפריטים נחלקו לשישה חלקים והם: שאלון פרטי רקע, שאלון "חזון ארגוני וחינוכי" שהורכב מפריטי שאלון "מאפייני חזון ארגוני בית ספרי" ומפריטי שאלון "מאפייני תוכן חזון חינוכי" (שהושמט עקב בעיית מולטיקוליניאריות), שאלון "בית הספר – ארגון לומד", ושאלון "המנהיגות הרב-גורמי"Factor Leadership Questionnaire" MLQ–5X) Multi–). מודל המחקר נבנה בשני שלבים; בשלב הראשון הורחבה ההמשגה של הלמידה הארגונית והוגדרו מאפייני חזון ארגוני בהקשר הבית ספרי באמצעות פיתוח כלי המחקר "בית הספר ארגון לומד" ו"מאפייני חזון ארגוני בית ספרי". נבדקו מתאמים ורגרסיות בין משתני המחקר. בשלב השני נבדקו, באמצעות ניתוח משוואות מבניות SEM)), הקשרים בין שלושת סגנונות המנהיגות (מעצבת, מתגמלת ונמנעת) לבין מאפייני החזון הארגוני הבית ספרי והלמידה הארגונית בבית הספר. הניתוחים במחקר זה התבצעו ברמת המורים על פני בתי הספר.
ממצאי המחקר מצביעים על סגנון המנהיגות המעצבת של מנהל בית הספר כסגנון המנהיגות שתורם את התרומה המשמעותית הגדולה ביותר יחסית הן לחזון הארגוני של בית הספר והן לתהליך הלמידה הארגונית. בניגוד לכך, הממצאים מצביעים על המנהיגות הנמנעת של מנהל בית הספר כסגנון מנהיגות, שתרומתו לתהליך הלמידה הארגונית ולחזון היא שלילית. ממצאי מחקר זה מראים שהמורים תופסים את החזון הארגוני כביטוי לסגנון המנהיגות המעצבת של מנהל בית הספר במידה הרבה ביותר יחסית לסגנונות המנהיגות האחרים וכמנבא את רמת הלמידה הארגונית בבית הספר, ובכך חידושו. לפיכך ניתן לומר שלחזון הבית ספרי שעוצב על ידי מנהל בית הספר, משקל רב בהנעת תהליך הלמידה הארגונית בבית הספר באמצעות מנגנוני הערכה, מנגנונים למעורבות צוות, מנגנונים לטיפול במידע ומנגנוני הבניה מקצועית. מכאן, שהיכולת של מנהל בית הספר ליצור חזון בית ספרי משותף לו ולמורים היא פעולה קריטית. הידע שנאסף במחקר זה באשר למרכזיות החזון הארגוני כמקשר בין סגנון המנהיגות לבין תהליכי הלמידה הארגונית, ראוי שישמש מרכיב מרכזי בהכשרת מנהלים ובפיתוחם המקצועי. על תכנית ההכשרה לכלול פיתוח מודעות לחזון האישי, יכולת לעצב ולנסח חזון אישי וארגוני, יכולת ליישמו הלכה למעשה ולבחון את פעולות הארגון והתנהגויות השותפים לאור החזון.

  לפריט זה התפרסמו 6 תגובות

  אני מעוניינת בשאלונים המוזכרים במאמר. שאלון "חזון ארגוני וחינוכי" ,שאלון "בית הספר – ארגון לומד", ושאלון "המנהיגות הרב-גורמי. כיצד ניתן למצוא אותו?

  פורסמה ב 20/02/2010 ע״י בלחש דפנה

  השאילי בספריה את עבודת הדוקטורט של חנה

  פורסמה ב 21/02/2010 ע״י דליה גלעד

  אבקש לשלוח אלי שאלונים הקשורים ל "חזון אירגוני וחינוכי".כמו כן אם ניתן לשלוח דוגמא לחזון בית ספרי (לבית ספר יסודי).אשמח לקבל סקר ים לבדיקת האקלים הית ספרי.תודה רבה

  פורסמה ב 14/02/2011 ע״י בנימין בוכניק

  אני מעוניינת בחומר נוסף בנושא חזון בית ספרי, האם תוכלי להפנות אותי למקורות שפרטו על מהות החזון הבית ספרי, מרכיביו והשלכותיו על העשייה הבית ספרית. תודה נורית מדר.

  פורסמה ב 28/05/2011 ע״י מדר נורית

  אשמח לראות חזון בית ספרי ובו דרכי פעולה להשגת החזון .תודה

  פורסמה ב 16/07/2012 ע״י חיה ביטון

  ראשית תודה על המאמר.אשמח מאד ,במידה ומאפשר לשלוח שאלונים לבדיקת חזון בית ספרי ?תודה

  פורסמה ב 16/07/2012 ע״י בנימין בוכניק
  מה דעתך?
yyya