זהות מקצועית של סטודנטים לייעוץ כפי שעולה מאירועי למידה משמעותיים

מקור וקרדיט:
רוזנאו, שרה. יצחק גילת. "זהות מקצועית של סטודנטים לייעוץ כפי שעולה מאירועי למידה משמעותיים," דפים , גיליון מס' 50, תש"ע 2010 . ע"ע 106-136.
  המחקר הנוכחי בחן את תפיסת עולמם הפרופסיונאלי ואת הידע המקצועי של מתכשרים ליעוץ במהלך ההכשרה, באמצעות ניתוח אירועים משמעותיים שהועלו על ידם. ארבעים וארבע סטודנטים ליעוץ חינוכי, הלומדים לתואר שני במכללה במרכז הארץ, התבקשו לתאר בפירוט אירוע למידה משמעותי שנחרת בזיכרונם, להעריך את הידע המקצועי שרכשו באמצעות האירוע , לכתוב מה למדו על עצמם כיועצים לעתיד.
נערכו שני סוגים של עיבוד נתונים : ניתוח איכותי של הסיפורים האישיים ושל השאלות הפתוחות וניתוח כמותי של הקטגוריות אשר זוהו בניתוח האיכותי. הניתוח האיכותי העלה חמישה מאפיינים אשר מייצגים היבטים של הייעוץ החינוכי, וארבעה מרכיבי פרופסיונליות : ידע , מודעות, מיומנויות ואתיקה. הניתוח הכמותי בחן את שכיחות המאפיינים והמרכיבים וכן את הקשרים ביניהם. בבדיקת הקשרים בין משתני הרקע לבין מרכיבי הפרופסיונליות נמצא, כי מרכיב המודעות היה שכיח יותר באירועים שהעלו סטודנטיות בשנה א' , ואילו בשנה ב' היה שכיח יותר מרכיב הידע הייעוצי.
למחקר הנוכחי חשיבות במישור התאורטי ובמישור הפרקטי של ההכשרה ליעוץ חינוכי. ממצאי המחקר שופכים אור על תהליך ההתפתחות של תפיסת הידע המקצועי בהכשרתם של סטודנטים ליעוץ חינוכי. הממצאים מלמדים על רכיבי הידע הייעוצי , על המודעות האישית והפרופסיונלית שמתגבשות בשלב ההכשרה במכללה ועל התרומה של מרכיבי ההכשרה לגיבוש זהות מקצועית. בנוסף לכך, ממצאי המחקר מאפשרים לפתח מאגר של תיאורי מקרים , שניתן להשתמש בו במסלול ההכשרה לייעוץ חינוכי.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya