זהות החוקר בעיני מורי המורים

רובין, א' וצדיק, ר' (2015). זהות החוקר בעיני מורי המורים. דפים, 60, 58-36.

השינויים אשר מתחוללים בשנים האחרונות במערכת ההשכלה הגבוהה בארץ ובעולם מציבים במרכז השיח האקדמי את סוגיית מקומו של המחקר במכללות לחינוך. אף שקובעי המדיניות מייחסים חשיבות לפעילות המחקר במכללות, בפועל הפעילות הזו מועטה. נוסף על כך נשמעות טענות בדבר אי-התאמתו של המחקר ל'זהות הליבה' של מורי מורים – מעשה ההוראה.

על מנת לבחון כיצד ה'חוקר' יכול להיות חלק קוהרנטי מזהותו של מורה המורים ולשקף את מהותו, נעשה במחקר* שימוש במתודולוגיה המשלבת בין שיטות מחקר כמותיות לשיטות מחקר איכותניות (mixed methods) כדי לאפיין את זהותו של 'מורה מורים חוקר' (התכונות המיוחסות לו והפעילויות המצופות ממנו) בעיני מורי המורים. כמו כן נבדק אם יש הבדלים בין בעלי תפקידים במכללה לחינוך בתפיסת זהותו של 'מורה מורים חוקר' זה.

הממצאים מעידים על מרכזיותן של תכונות המאפיינות את 'החוקר כלמדן' ועל הציפייה לכך שהלה ישתף אחרים בידע המחקרי שלו. נמצא כי המדריכים הפדגוגיים מעידים על עצמם כי הם חוקרים פחות ותופסים את מורה המורים החוקר ככזה המתמקד בקידומו. חשיבות המחקר היא בחשיפת תפיסותיהם של מורי המורים את זהותו של החוקר ואת מקומו במכללה לחינוך, כמו גם בזיהוי גורמים אשר עשויים לתמוך בפיתוח זהותו הייחודית של מורה המורים באקדמיה.

*המחקר נערך בתמיכת רשות המחקר של מכון מופ"ת.

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

זהויות ותפיסות מקצועיות של מורי מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya