התפתחות מקצועית של מורי מורים

מאת: J. Murray

Murray, J. (2010). Towards a new language of scholarship in teacher educators' professional learning? Professional Development in Education, 36(1-2), 197-209.


מילות מפתח: התפתחות מקצועית, מורי מורים

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

מתן הזדמנויות לקליטה ולהתפתחות מקצועית של מורי מורים באוניברסיטאות באנגליה אינה ישרה (even ) ולעתים אינה הולמת (Boyd et al., 2005, 2007). מחקר כללי העוסק בלמידה אקדמית מראה שפיתוח של ידע במקום העבודה (Eraut, 2000) עשוי להיות גורם מפתח בכניסה אפקטיבית למקצוע ולהתפתחות מקצועית נמשכת.

המאמר הנוכחי מתבסס על מחקרים רלוונטיים ועל חקר מקרה מדגים כדי להתמודד אם השאלה עד כמה מחקר מורים מוגדר מחדש עשוי להוות דרך לקידום למידה אקדמית. אחת מהנחות היסוד היא שתמיכה בהתפתחות מורי-מורים כחוקרים וכבעלי ידע היא חלק חיוני בפיתוח המקצועי של קבוצה זו. בנוסף לתרומה ללמידה המקצועית של פרטים, התפתחות כזו חשובה גם כדי להבטיח קיומן של קהיליות מורי-מורים תוססות, שימור הכשרת-מורים והתפתחות מקצועית מבוססות-מחקר ותרומה לבנית יכולות בשדה הרחב של מחקר חינוכי.

מן המחקר: מורי מורים ולמידה מקצועית - בעוד שלפי הרטוריקה המתייחסת להכשרת מורים כל מורי המורים מעורבים בפעילות מחקרית, ממצאים אחרים מראים שקיים פער בהקשר זה בין הרטוריקה לבין המציאות (Murray, 2007). הגורמים המגבילים מורי מורים מלעסוק במחקר באנגליה ידועים, ויש אף מורי מורים מתחילים המתויגים כ"דיירים שלא נוח להם באקדמיה" כשזהויותיהם האקדמיות והמקצועיות נתפשות על רצף שקצותיו הם אקדמיה ובתי ספר (Murray, 2002). רוב מורי המורים באנגליה מגיעים להכשרה מקריירה קודמת בתחום החינוך ומעבר זה גורם לשינויים בזהותם המקצועית ולצורך בלמידה מקצועית חדשה. גם מחקרים מארצות אחרות מצביעים על תהליך דומה.

בנית קליטה מקצועית שתתאים לצורכי מורי המורים היא אתגר מובחן בגלל השונות הקיימת בקבוצה זו (Davison et al., 2005, Murray, 2006). אחד הנושאים המרכזיים הוא קישור מחקר לתחום העיסוק החדש. גורם משפיע נוסף הוא הגיוון במסגרות הכשרת המורים באנגליה.

השאלה כיצד קולטים מורי-מורים חדשים לעיסוק בהכשרה אינה מובנת מאליה ואינה נתונה לפתרונות מידיים ברמה המוסדית. הלכי נפש אישיים ותחושות של שליחות הניזונים מערכים מקצועיים חשובים ליצירת לכידות בין התפתחות הפרט כחוקר וכמומחה במקצוע לבין היותו מורה ואיש מעשה במסגרות ההשכלה הגבוהה. התפתחות כזו זקוקה לתמיכה של פעילויות ממוקדות ורלוונטיות.
הקשר המחקר: יוזמה – החוקרת הפעילה במסגרת עבודתה עם מורי- מורים מתחילים יוזמה קוריקולרית שבה סיגלה מודולה שיועדה ללימודי תעודת הוראה לאחר תואר ראשון (PGC in HE) לכלל דגם היברידי שמטרותיו למידה על מחקר וביצוע מחקר במסגרת ההכשרה. מטרה נוספת הייתה להניח בסיסים ליצירת זהויות חוקר אותנטיות המבוססות על תחושה של לכידות בין ההתפחות של כל מורה-מורים חדש כחוקר לבין תחומי עבודתו האחרים.

העקרונות של סיגול המודולה לעבודה עם מורי-מורים חדשים ע"י החוקרת היו: (1) ביסוס העבודה על ממצאי מחקרים בדבר למידה אקדמית בדגש על הכשרת מורים; (2) מיקוד החקר באישי , נובע מתחומי העניין, מהניסיון ומהפרקטיקה של כל משתתף ומתפתח באמצעות ניתוח הלמידה הלא-פורמלית שלו במקום העבודה ; (3) ביסוס העבודה על התנסויות ביוגרפיות ומקצועיות כדי להישען על ידע קיים, כשירויות ודיספוזיציות שכל משתתף הביא מן העבר; (4) הבטחה שהמחקר של כול משתתף יהיה בעל פוטנציאל לתרום להתפתחות מקצועית מתמשכת שלו; (5) הבטחה שהמחקר יהיה בעל רלוונטיות כללית לנושאים עכשוויים בשדה ההכשרה. יש במאמר ניתוח מקרה כדוגמה (מחקר של אחד המשתתפים).

לסיכום,
טענת המאמר היא שיש להציב מחקר במוקד העבודה של מורי המורים כבר מראשיתה, זאת גם כדי לקיים סוג אחר של קליטה בעיסוק זה. ניתן לעשות זאת רק תוך הקפדה שהמחקר עומד בכמה קריטריונים: רלוונטיות אישית וקבוצתית מבחינת הנושא הנחקר, הוא גנרטיבי ומעוגן במחקרים קודמים, מתוכנן היטב, מבוסס תיאורטית ומכליל תובנות חדשות בתחום.

מחקר מורים צובר הכרה גדלה והולכת כדרך מוערכת של חקר ופיתוח הוראה מבוססת-מחקר (Campbell, 2007, Furlong & Oancea, 2005). חיזוק הכיוון הזה בא גם באמצעות קידום מחקר פדגוגי((Jenkins & Healey, 2007. יש חוקרים ((Campbell & Norton, 2007 שהראו כיצד מחקר מורים במסגרות ההכשרה בהשכלה הגבוהה עשוי להוות דרך של בניית קהיליות מחקר פעילות בבתי הספר לחינוך שבהן רמות הפעילות המחקרית של מורי-המורים אינה גבוהה היסטורית.

עם זאת מורי מורים חדשים עשויים להימצא במתח בין מחקר מורים לבין ההגדרות של מחקר "מקובל" או "קונבנציונלי". שינויים בשדה החינוך באנגליה בעשור האחרון החלישו את האפשרויות לקיים מחקר בבתי הספר לחינוך. הם גם יצרו מחסומים חדשים למורי המורים בהקשר זה, תהליך שהוא בעל השלכות עמוקות על עתיד איכות ההכשרה ועל יכולתה להיות פרקטיקה מבוססת-מחקר. עם זאת ככל ששדות המחקר החינוכי וההכשרה משתנים נוצרות אפשרויות חדשות לבניית מסגרות מחקריות קהילייתיות ובין מקצועיות תוך התייחסות לשאלה מה נחשב למחקר של מורי-מורים שתפקידם המרכזי הוא הכשרת מורים.

חלק מהשינוי עשוי לערב הכרה בכך שמחקר פעולה מזמן דרך משמעותית לבנית סוג חדש של יכולת מחקרית בתחום. מיצוב מחודש של המחקר במהלך הקליטה של מורי מורים בהכשרה עשוי להיות חלק מאתגר ארוך טווח עבורם. אתגר זה עיקרו ביצירת שפה חדשה של למידה וידע על הקשרים העמוקים בין למידה במקום העבודה, מחקר, התנסויות חיות ופרקטיקה של מורי-מורים במסגרות ההשכלה הגבוהה. שפה חדשה זו יכולה להיגזר מבנייה מחודשת בין-מקצועית של זהויות מובחנות, ידע ומומחיות של מורי מורים יחד עם הערכה מחודשת של התרומות החיוניות שקבוצה זו יכולה לתרום להכשרה איכותית ומבוססת מחקר.

ביבליוגרפיה

Boyd, P., et al., (2005). Working with multiple identities: supporting new teacher education tutors in higher education, pp to the British Educational Research Association Conference, Wales.
Boyd P., et al., (2007). Becoming a teacher educator: Guidelines for the induction of newly appointed lecturers in ITE, Bristol, ESCalate/Higher Education Academy.
Campbell, A. (2007). Practitioner research, London, TLRP.
Campbell, A. & Norton, L. (2007). Learning, teaching and assessing in higher education: Developing reflective practice, Exeter, Learning Matters.
Davison, J., et al., (2005). Knowing how, knowing why: The professional knowledge base of teacher educators, pp at the European Conference for Educational Research, Dublin.
Eraut, M., (2000). Non-formal learning and tacit knowledge in professional work, British Journal of Educational Psychology, 70(1), 113-136.
Furlong, J., & Oancea, A. (2005). Assessing quality in applies and practice-based educational research: A framework, Oxford University Department of Educational Studies.
Jenkins, A., & Healey, M. (2007). Institutional strategies to link teaching and research, York, Higher Education Academy.
Murray, J. (2002). Between the Chalkface and the ivory towers? A study of the professionalism of teacher educators working on primary ITE courses in the English education system, Collected Original Resources in Education, 26(3), 1-530.
Murray, J. (2006). Learning to play academic games? New teacher educators' constructions of academic identities in higher education, pp to the British Educational Research Association Conference, Warwick, UK..
Murray, J. (2007). Countering insularity in teacher education: Academic work in pre-service courses in nursing, social work and teacher education, Journal of Education for Teaching, 33(3), 271-291.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Boyd, P., et al., (2005). Working with multiple identities: supporting new teacher education tutors in higher education, pp to the British Educational Research Association Conference, Wales. Boyd P., et al., (2007). Becoming a teacher educator: Guidelines for the induction of newly appointed lecturers in ITE, Bristol, ESCalate/Higher Education Academy. Campbell, A. (2007). Practitioner research, London, TLRP. Campbell, A. & Norton, L. (2007). Learning, teaching and assessing in higher education: Developing reflective practice, Exeter, Learning Matters. Davison, J., et al., (2005). Knowing how, knowing why: The professional knowledge base of teacher educators, pp at the European Conference for Educational Research, Dublin. Eraut, M., (2000). Non-formal learning and tacit knowledge in professional work, British Journal of Educational Psychology, 70(1), 113-136. Furlong, J., & Oancea, A. (2005). Assessing quality in applies and practice-based educational research: A framework, Oxford University Department of Educational Studies. Jenkins, A., & Healey, M. (2007). Institutional strategies to link teaching and research, York, Higher Education Academy. Murray, J. (2002). Between the Chalkface and the ivory towers? A study of the professionalism of teacher educators working on primary ITE courses in the English education system, Collected Original Resources in Education, 26(3), 1-530. Murray, J. (2006). Learning to play academic games? New teacher educators’ constructions of academic identities in higher education, pp to the British Educational Research Association Conference, Warwick, UK.. Murray, J. (2007). Countering insularity in teacher education: Academic work in pre-service courses in nursing, social work and teacher education, Journal of Education for Teaching, 33(3), 271-291.

yyya