התפתחותם הפרופסיונאלית של מורי המורים בזיקה ללימודיהם בהתמחויות בביה"ס ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ"ת

הכנס המדעי השנתי ה-11
"מחקר, עיון ויצירה באורנים"– תש"ע
 
יום ב', ט"ז בתמוז תש"ע, 28 ביוני 2010
דו"ח המחקר הנוכחי  מציג את השלב הראשון של מחקר בנושא התפתחותם המקצועית של מורי המורים שלמדו במסגרת בית הספר ללימודי התמחות מקצועית במכון מופ"ת. המחקר בוצע במהלך שנה"ל תשס"ט במסגרת 'רשת עמיתי מחקר' מייסודה של רשות המחקר במכון מופ"ת.
מטרת-העל של המחקר הייתה לבדוק את ההתפתחות המקצועית של מורי המורים המתמחים, בזיקה להתמחויות השונות בביה"ס להתמחות מקצועית. מטרות המחקר בשלב הראשון היולבדוק את תפיסותיהם של המתמחים את ההתפתחות המקצועית של מורי המורים בכלל ואת תפיסתם האישית וכן את תרומת המרכיבים השונים להתפתחותם המקצועית. שתי מטרות נוספות היו בזיקה ללימודיהם בהתמחויות. מטרות אלה התייחסו למניעים שהביאו אותם לבחירה בלימודי ההתמחות ולתרומתם של לימודים אלה להתפתחותם המקצועית.
הליך המחקר בשלב הראשון כלל ראיונות עומק עם שישה מרואיינים בוגרי ההתמחויות השונות. הראיונות נותחו בשיטת ניתוח נושְאִי (thematic analysis). ממצאי הניתוח האיכותני בשילוב עם סקירת הספרות וחוות דעת של מומחים ועמיתים מרשת המחקר יצרו תשתית לבניית שאלון שהוגש לקבוצות מתמחים, להלן 'פיילוט'. שלב זה נחתם בגיבושו של שאלון שיהווה כלי מרכזי בשלב השני של המחקר.
ממצאי החלק האיכותני בזיקה למטרות המחקר הצביעו על כך שתפיסת ההתפתחות המקצועית של מורי מורים זהה לתפיסתם את ההתפתחות המקצועית האישית שלהם. מתוך ניתוח הראיונות ניתן לזהות שלושה מרכיבים מרכזיים בתהליך זה: (1) מרכיב אינטגרטיבי המשלב עיון ומעשה; (2) מרכיב של למידה לאורך החיים; (3) מרכיב של מעברים מתפקיד לתפקיד לפני הכניסה למכללה ובתוך המכללה. חשוב לציין שחיזוק לממצאים אלה התקבל גם בפילוט בו נמצא כי המדדים שכוללים בתוכם את הלמידה לאורך החיים, את השילוב בין ידע תיאורטי ופרקטיקה ואת המעברים כמו גם את העיסוק במספר תפקידים בו-זמנית, דורגו ברמה גבוהה כמתארים התפתחות מקצועית על פי תפיסת המשתתפים.
המרואיינים נשאלו לגבי הגורמים המשפיעים על ההתפתחות המקצועית. חשוב להדגיש שהמרכיב המרכזי שצוין ע"י כל המרואיינים כגורם שתרם במידה רבה הם הלימודים בהתמחות.
 סיכום הממצאים מצביע על קיומם של מרכיבים בסיסיים המהווים את מהותה של התפתחות מקצועית של מורי מורים, המאפשרים התייחסות לפרופיל מקצועי. מרכיבים אלה כוללים את תחום הידע המשלב בתוכו את הידע העיוני-התיאורטי-האקדמי עם הידע היישומי-הפרקטי-הרפלקטיבי. כמו כן, הם כוללים את תחום התקשורת עם עמיתים ועם סטודנטים  כשהתקשורת עם עמיתים מכוונת להתפתחותה של קהילייה לומדת. הם מתייחסים גם לתחום המערכתי-הארגוני שמכיל בתוכו מגוון של תפקידים במוסד להכשרת מורים. הם כוללים גם את תחום ההתפתחות האישית-המקצועית שכוללת מחקר, כתיבה ופרסום. נושאים אלה ואחרים שעלו מן השלב הראשון של מחקרנו, חשפו תחומים, נושאים, מוקדים, תפיסות וגישות שהם לב-ליבה של המקצוענות בהכשרת מורים.
הממצאים שהוצגו לעיל מן השלב הראשון במחקר, שמטרתו הייתה בניית שאלון למחקר רחב היקף שיבדוק את התפתחותם המקצועית של מורי המורים, הן בוגרי התכניות והן אלה הלומדים בהתמחויות השונות בביה"ס להתפתחות מקצועית במכון מופ"ת, מחזקים את הצורך ואת חשיבותו של מחקר רחב היקף בתחום זה.
מילות מפתח: התפתחות מקצועית, מכון מופ"ת, מורי מורים, התמחות
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya