השפעת תכניות לימודים חדשות בארץ על הישגים בתחום הקוגניטיבי והאפקטיבי ועל עמדות צוות ההוראה כלפיהן

מקור: משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, הלכה למעשה – אוסף מאמרים. גליון 10, תשנ"ה.

שאלות המחקר

שאלת המחקר הראשונה מתייחסת לתלמידים והשנייה – לצוות ההוראה.

א. האם הלימוד באמצעות תכניות הלימודים החדשות בארץ השפיע בתחומים הבאים:

(1) ההישגים הקוגניטיביים של הלומדים: שליטתם בתכנים וברמות התפקוד הקוגניטיבי.

(2) ההישגים האפקטיביים: עניין הלומדים בתכניות (יחס לחומרים ולפעילויות) ועמדותיהם כלפי נושאיהן.

ב. האם הוראת תכניות הלימודים החדשות השפיעה על עמדות צוות ההוראה (מורים, מנהלים ומפקחים) כלפיהן.

מסיכום הממצאים עולה כי תכניות הלימודים החדשות מצליחות להשפיע באופן חיובי בעיקר על הישגי המינימום והשליטה בתכנים – בעוד שהשפעתן על תפקוד התלמידים ברמות החשיבה השונות היא לכל היותר גבולית. בתחום האפקטיבי, השפעות התכניות אינן מובהקות כלל – לא לגבי התלמידים ולא לגבי צוות ההוראה שלהם.

 ממצאים אלו מצביעים על הצורך להסיק את מרב המסקנות האפשריות ולתת את הדעת על מרב ההשלכות לגבי המשך תהליך פיתוח תכניות הלימודים בכל אחד מתחומי הדעת – הן לגבי ההישגים בתחום הקוגניטיבי והן לגבי התחום האפקטיבי. כן ניתן להיעזר בממצאי המחקר כמדד התייחסות והשוואה בתהליך פיתוח של מערכי הערכה בית ספריים (נשר, תשמ"ה; פדואה, תשנ"א). יש לשער, ששיתוף רב יותר של המנהלים והמורים בתכנון ובהערכה עשוי אף הוא לסייע רבות בשינויים החינוכיים הרצויים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya