השפעת תוכנית למניעת בריונות בחטיבות הביניים

Costantino, C., Casuccio, A., Marotta, C., Bono, S., Ventura, G., Mazzucco, W., Vitale, F. & Restivo, V. (2019). Effects of an intervention to prevent the bullying in first-grade secondary schools of Palermo, Italy: the BIAS study. Italian Journal of Pediatrics. 45, 1, 1-16

אלימות בית ספרית

בריונות יכולה להשפיע לרעה על האקלים הבית ספרי ולמנוע את זכותם של תלמידים לרכוש חינוך. לרוב, הבריונות מתרחשת בשעות הלימודים ונוטה להשפיע לרעה על הבריונים, הקורבנות והחוזים במעשים. ההשפעות של בריונות וקורבנוּת עלולות להיות משמעותיות וארוכות-טווח. הן עתידות לבוא לידי ביטוי בהישגיות נמוכה, היעדרות מבית הספר, הערכה עצמית ירודה, אובדן ביטחון עצמי ובעיות נפשיות ופיזיות נוספות.

בריונות מוגדרת כפגיעה שיטתית באחר ונמדדת, מבחינה אמפירית, על פי שלוש אמות-מידה מרכזיות:

1) תדירות וחזרתיות הפגיעה;

2) זדוניות המעשים;

3) חוסר שוויון הכוחות בין הקורבן לבריון.

בחטיבות הביניים, הפעילויות בריוניות יכולות להיות מילוליות (למשל, איומים, התגרויות, הקנטות, קריאה בשמות גנאי), פיזיות (הרבצה, בעיטה, דחיפה, צביטה ועוד), חברתיות (נידוי חברתי, הפצת שמועות וכדומה) או מקוונת (ביוּש, הפצת מידע אישי או כוזב, שימוש בפרופיל משתמש של אדם אחר, שליחת הודעות פוגעניות ועוד).

מקרה הבוחן

בעיר פלרמו שבמחוז סיציליה, איטליה, 2 מתוך 10 תלמידים בגילאי 17-11 מדווחים שנפלו קורבן לבריונות לפחות פעמיים בחודש. למרות זאת, המאמצים לפיתוח ויישום של תוכניות לטיפול באלימות בבתי ספר אינן רבות ואינן מצביעות על שיפור.

מתודולוגיה

בשנת הלימודים 2019-2018 הושקה תוכנית למיגור אלימות בית ספרית בפלרמו. תוכנית המניעה הזו נוסתה בתשע חטיבות ביניים, בתמיכת הוועדה האזורית לבחינת הבריונות בסיציליה ובליווי חוקרי חינוך, מומחי בריאות ורופאים.

שם התוכנית הינו The P.E.A.C.E Pack. היא פותחה באוסטרליה והועתקה, הותאמה ונוסתה בהצלחה במדינות רבות, כמו איטליה, יוון, יפן ומלטה. בין יתר הכלים שרכשו במסגרת זו, תלמידי ומורי חטיבות הביניים עברו מסע הסברה מקיף במשך ארבעה חודשים והשיבו לשאלונים לפני התחלת התוכנית, עם סיום התוכנית ובתום שנת הלימודים.

ממצאים וניתוח

בזכות המיומנויות החדשות שרכשו, המורים הצליחו לתרגם את אסטרטגיות המניעה שניתנו להם להקניית ערכי קבלת האחר, להובלת משחקי תפקידים ולחיזוק תחושת הלכידות הכיתתית. בטווח הקצר, פחתו משמעותית מקרי הבריונות (המילולית, הפיזית והעקיפה) מיד עם תחילת ההטמעה של תוכנית המניעה, כאשר השיפור הגדול ביותר חל בתחום האלימות המילולית. בנוסף, התלמידים דיווחו על שיפור ניכר במסוגלותם להתמודד עם בריונות ושיתפו בנכונותם לפנות להורה או מורה במקרה אלים.

עם זאת, כפי שסיפרו המורים, רף היעילות של התוכנית השתנה מכיתה לכיתה ומחטיבה לחטיבה. מה גם שחלק מהמורים הודה כי יישום התוכנית אינו פשוט ולא תאם את מזגם החם ואופיים התזזיתי של התלמידים הסיציליאניים, שחלקם הגיעו מרקע סוציו-אקונומי נמוך במיוחד.

דיון וביקורת

ככל העולה מן הממצאים, אילו חטיבות הביניים היו עושות מאמצים ניכרים לפתח ולהטמיע תוכניות לטיפול בבריונות, מקרי אלימות רבים היו נחסכים. הממצאים המעודדים העולים מן המחקר הזה, לפיהם ניתן לצמצם משמעותית את הבריונות בחטיבות הביניים, ללא עלויות גבוהות מבחינת כוח אדם או משאבים כספיים, צריכים להניע מנהיגים חינוכיים וקובעי מדיניות להמשיך לפתח וליישם תוכניות למיגור אלימות בבית הספר.

בנוסף, פיתוח תוכניות ההתערבות צריך להתייחס לקווי השוני בין אוכלוסיות התלמידים המגיעים לחטיבות ביניים השונות ולעודד מעורבות הורית שנמצאה, במחקרים אחרים, כאפקטיבית ואף הכרחית. לבסוף, חשוב יהיה לנסות לבחון כיצד ניתן יהיה להתמודד בעתיד עם בריונות מקוונת – אותה החוקרים התקשו לאמוד בשל העובדה שהיא יכולה להתרחש בסמוי מן העין, מחוץ לכותלי בית הספר ומעבר לשעות הלימודים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא בריונות

 

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya