השפעת התנסות בלמידה בסביבת אינטרנט בחינוך הגבוה על היכולת לעבוד בצוות

מקור וקרדיט: ד"ר זיוה לוי, אוניברסיטת תל אביב, עבודת דוקטורט, בית הספר לחינוך, מנחים: פרופ' דוד חן, ד"ר דינה לבל.

 כנס דוקטורנטים חוקרי אינטרנט, אוניברסיטת תל אביב, מכון נטוויז'ון לחקר האינטרנט, 20 במרץ 2006.

 

ראו מצגת מצורפת בסרגל מצד ימין.

 

היכולת לעבוד בצוות נתפסת כחלק מכישורי חיים, להם נזקק האדם בתחומי חיים שונים. חשיבותם של כישורים אלה היא בכך, שהם ניתנים ללמידה ולאימון בתחום אחד, כגון תחום החינוך, ועשויים לסייע לתיפקוד הפרט בתחום אחר, כגון, עולם העבודה וחיי החברה (& Oliver  McLoughlin,  2001 ; Overtoom, 2000).

 

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת ומורכבותו הגדלה של המידע, הביאו להגברת חשיבותה של היכולת לעבוד בצוות, עקב הצורך להתמודד עם בעיות מורכבות, שאינן ניתנות לפתרון בעבודת יחיד (סלומון, 2000). בחינוך הגבוה, מקבל הצורך בטיפוח היכולת לעבוד בצוות משנה תוקף, לנוכח העובדה כי הבוגרים נמצאים בשלב האחרון של הכשרתם לקראת השתלבותם בעולם העבודה. אולם, מתברר, כי על אף חשיבותה, העידוד לעבודת צוות בחינוך הגבוה נשאר עדיין מועט מדי (Lewis & Smith, 1997 ; Mathews & Cuffe, 2002), וכי יישומה כרוך בקשיים, הנובעים, בין היתר, מהעדר כישורי עבודת צוות אצל הלומדים (Peterson, 1997 ; Kimber, 1996 ; Sheridan, Byrne & Quina, 1989).

 

בשנים האחרונות, ניכרת מגמת עלייה בשימוש בסביבת אינטרנט בתהליכי הוראה ולמידה בחינוך הגבוה. הצפי הוא שמגמה זו אף תלך ותגבר בעתיד (Allen, Seaman, 2004). העובדה כי סביבת אינטרנט מושתתת על שיתופיות ועל תקשורת בינאישית, הביאה אף להתעניינות מחודשת בתחום הלמידה השיתופית. אולם, המחקר הדן בהשפעת הלמידה בסביבת אינטרנט על כישורים חברתיים הנדרשים ליישומה של גישה זו, כגון כישורי עבודת צוות, עדיין בחיתוליו.

 

במחקר הנוכחי, ביקשנו לבחון מהי השפעת ההתנסות בלמידה בסביבת אינטרנט, על היכולת לעבוד בצוות, לעומת השפעת ההתנסות בלמידה בסביבת פנים-אל-פנים על יכולת זו, אצל לומדים בחינוך הגבוה.

במחקר השתתפו 607 סטודנטים משתי אוניברסיטאות בארץ, מתחומי הבריאות, החינוך, הניהול והמידע.

 

היכולת לעבוד בצוות הוגדרה במחקר הנוכחי כמורכבת משני אלמנטים: עמדות כלפי עבודת צוות וכישורי עבודת צוות. הגדרה זו שאובה מתוך הפרוייקט הבינלאומי ALL (Adult (Literacy and Lifeskills Survey, להערכת כישורי חיים בקרב בוגרים (16-65) בארצות שונות בעולם (Baker, Horvath, Campion, Offermann & Salas, 1999).

 

המשתנים התלויים כללו עמדות כלפי עבודת צוות וכישורי עבודת צוות. המשתנים הבלתי תלויים כללו את סביבת הלמידה (אינטרנט, פנים אל פנים) ואת שיטת ההוראה (שיתופית, פרטנית). הנתונים נאספו במשך שנתיים (ארבעה סמסטרים). ניתוחם נערך בשיטות מחקר כמותיות. כמו כן, השתמשנו בשיטות מחקר איכותניות על מנת לתמוך בממצאים הכמותיים.

 

כלי המחקר הכמותי כללו שאלון דמוגרפי ושאלונים מהימנים ומתוקפים שבדקו עמדות כלפי עבודת צוות וכישורי עבודת צוות. השאלונים הוגשו כ- Pretest וכ – Posttest. כמו כן, הנבדקים נשאלו לגבי ניסיונם הקודם בעבודת צוות בלמידה בסביבת פנים אל פנים ובסביבת אינטרנט.

כלי המחקר האיכותני כללו, תכתובות בקבוצות דיון, דו"חות אישיים על פעילות בצוות וראיונות.

 

תוצאות הניתוח הסטטיסטי מצביעות על שיפור מובהק בעמדות כלפי עבודת צוות בקרב הנבדקים שלמדו בסביבת אינטרנט. כמו כן, נמצא קשר חיובי בין ניסיון קודם בעבודת צוות באינטרנט ובין השיפור בעמדות כלפי עבודת צוות. מתוצאות הניתוח האיכותני ניתן ללמוד על יישום רב יותר של כישורי עבודת צוות בסביבת אינטרנט לעומת יישומם בסביבת פנים אל פנים. מניתוח תוצאות אלה עולה, כי מאפיינים חברתיים ופסיכולוגיים של פעילות בקהילות וירטואליות באינטרנט, כגון, סטטוס שוויוני, חוסר רלבנטיות של הריחוק הגיאוגרפי, גמישות הזמן, תיעוד, טקסטואליות ושילוב בין-חושי הניתן לבחירה Suler, 2002) (Rheingold, 1993;, וכן ניסיון קודם בעבודת צוות באינטרנט, היוו גורמים אשר השפיעו על השיפור בעמדות כלפי עבודת צוות ועל יישום רב יותר של כישורי עבודת צוות בסביבת אינטרנט, ביחס לסביבת פנים אל פנים.

תוצאות המחקר מעניקות ערך מוסף לסביבת אינטרנט, ככר התנסות, תירגול ואימון ליכולת עבודה בצוות. הן מעידות, כי יש צורך להגביר בחינוך הגבוה את ההתנסות בלמידה בסביבת קהילה וירטואלית באינטרנט, על מנת לשפר יכולת עבודה בצוות אצל הלומדים.

 

רשימה ביבליוגרפית

  סלומון, ג. (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן.

 

Allen, E.I., Seaman, J. (2004). Entering the Mainstream: The Quality and Extent of Online Education in the  United States, 2003 and 2004. Retrieved January 26, 2005, from http://www.sloan-c.org/resources/survey.asp

 

Baker, D.P., Horvath, L., Campion, M., Offermann, L., Salas, E. (1999). Teamwork: Status Memorandum.  Retrieved July 5, 2001, from http://nces.ed.gov/surveys/all/documents/team.pdf.

 

Kimber, D. (1996).  Collaborative Learning in Management Education: Issues, benefits Problem and Solutions: A Literature Review. Royal Melbourne Institute of Technology University. Retrieved July 23, 2001, from http://www.ultibase.eu.rmit.edu.au/Articles/june96/kimbe1.htm.

 

Lewis, R.G., & Smith, D.H. (1997). Why Quality Important in Higher Education. International Journal, Vo 1  No. 2. Colledge of Education, University of Texas Pan American. Retrieved January 4, 2001, from   http://llanes.panam.edu/journal/library/vol1no2/lewisarticle.html.

 

Mathews, B., Cuffe, N. (2002).  Teaching and assessing teamwork in students who are studying Bachelor of Laws legal research units.Conference Papers, Australian Association for Research in Education (AARE), Melbourne, Victoria, Australia. Retrieved February 2, 2005, from http://www.aare.edu.au/02pap/mat02162.htm.

 

Oliver, R., Mcloughlin, C. (2001). Exploring the Practise and Development of Generic Skills Through Web-Based Learning. Educational Multimedia and Hypermedia, 10 (3), 207-225,  Retrieved March 18, 2003, from http://www.aace.org/dl/files/JEMH/JEMH103207.pdf

 

Overtoom, C. (2000). Employability Skills: An Update. ERIC Digest No. 220. ERIC Clearinghouse on Adult  Career and Vocational Education Columbus OH. ED445236.

 

Peterson, M. (1997). Skills to Enhance Problem-based Learning, University of Delaware, College of Health and Nursing Sciences, Med Educ [Online].  Retrieved February 19, 2000, from http://www.med-ed-online.org/ f0000009.htm.

 

Rheingold, H. (1993). A Slice of Life in My Virtual Community. In Harasim, L. (Ed.), Global Networks (pp. 57- 82). MIT Press Cambridge, MA.

 

Sheridan, J., Byrne, A.C., & Quina, K. (1989). Collaborative learning : Notes from the field, College Teaching, 37 (2), 49-53.

 

Suler, J. (2002). The Basic Psychological Features of Cyberspace. In The Psychology of Cyberspace. Retrieved June 1, 2005, from http://www.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html (Article original  published 1996).

 

 

 


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום לד"ר זיוה לוי,האם במקרה שם נעורייך מילנר?

    פורסמה ב 23/12/2006 ע״י ורד סטולרסקי
    מה דעתך?

  סלומון, ג. (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן.

 

Allen, E.I., Seaman, J. (2004). Entering the Mainstream: The Quality and Extent of Online Education in the  United States, 2003 and 2004. Retrieved January 26, 2005, from http://www.sloan-c.org/resources/survey.asp

 

Baker, D.P., Horvath, L., Campion, M., Offermann, L., Salas, E. (1999). Teamwork: Status Memorandum.  Retrieved July 5, 2001, from http://nces.ed.gov/surveys/all/documents/team.pdf.

 

Kimber, D. (1996).  Collaborative Learning in Management Education: Issues, benefits Problem and Solutions: A Literature Review. Royal Melbourne Institute of Technology University. Retrieved July 23, 2001, from http://www.ultibase.eu.rmit.edu.au/Articles/june96/kimbe1.htm.

 

Lewis, R.G., & Smith, D.H. (1997). Why Quality Important in Higher Education. International Journal, Vo 1  No. 2. Colledge of Education, University of Texas Pan American. Retrieved January 4, 2001, from   http://llanes.panam.edu/journal/library/vol1no2/lewisarticle.html.

 

Mathews, B., Cuffe, N. (2002).  Teaching and assessing teamwork in students who are studying Bachelor of Laws legal research units.Conference Papers, Australian Association for Research in Education (AARE), Melbourne, Victoria, Australia. Retrieved February 2, 2005, from http://www.aare.edu.au/02pap/mat02162.htm.

 

Oliver, R., Mcloughlin, C. (2001). Exploring the Practise and Development of Generic Skills Through Web-Based Learning. Educational Multimedia and Hypermedia, 10 (3), 207-225,  Retrieved March 18, 2003, from http://www.aace.org/dl/files/JEMH/JEMH103207.pdf

 

Overtoom, C. (2000). Employability Skills: An Update. ERIC Digest No. 220. ERIC Clearinghouse on Adult  Career and Vocational Education Columbus OH. ED445236.

 

Peterson, M. (1997). Skills to Enhance Problem-based Learning, University of Delaware, College of Health and Nursing Sciences, Med Educ [Online].  Retrieved February 19, 2000, from http://www.med-ed-online.org/ f0000009.htm.
 

Rheingold, H. (1993). A Slice of Life in My Virtual Community. In Harasim, L. (Ed.), Global Networks (pp. 57- 82). MIT Press Cambridge, MA.

 

Sheridan, J., Byrne, A.C., & Quina, K. (1989). Collaborative learning : Notes from the field, College Teaching, 37 (2), 49-53.

 

Suler, J. (2002). The Basic Psychological Features of Cyberspace. In The Psychology of Cyberspace. Retrieved June 1, 2005, from http://www.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html (Article original  published 1996).

 
 
 

yyya