השפעת המבנה הפיסי של ביה"ס והתלמידים: השפעות גומלין

yyya