השיח המגדרי בבית הספר התיכון הערבי בישראל – חקר מקרה

עראר, ח' (2013). השיח המגדרי בבית הספר התיכון הערבי בישראל – חקר מקרה. בתוך ב' אלפרט וש' שלסקי (עורכים), הכיתה ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים על חינוך (עמ' 366-335). תל-אביב: מכון מופ"ת.

מחקר זה מבקש לתאר את השיח המגדרי של בית ספר תיכון ערבי-מוסלמי בישראל כפי שהוא בא לידי ביטוי בהתנהלות בית הספר ובאינטראקציה הלימודית של כל אחד מהמינים בו. כמו כן המחקר עוקב אחר האופנים שבהם מתגבשות עמדות והתנהגויות מגדריות במציאות הסביבתית הטבעית שלהן ואחר האופן שבו עמדות והתנהגויות אלה נתפסות בעיני התלמידים והמורים.

המחקר נערך בבית ספר תיכון ממלכתי, חטיבה עליונה, השוכן במרכז הארץ ומשרת כ-500 תלמידים. שיעור הבנות מתוכם עומד על 65%, שכן אחוז גבוה של בנים, המוגדרים כתלמידים חלשים, מנותבים בסוף כיתה ח' לבית ספר תיכון מקצועי. בבית הספר מלמדים כ-40 מורים – 57.5% מורות ו-42.5% מורים, כולם בעלי תארים אקדמיים.

גישת המחקר היא אינדוקטיבית וכוללת טכניקות אתנוגרפיות לאיסוף נתונים: תצפיות, ראיונות עם קבוצת מיקוד של תלמידים וראיונות עומק פתוחים עם בעלי תפקידים. המחקר מתבסס על מידע שנאסף במהלך שהותו הממושכת של החוקר בבית הספר הנחקר בשנת 2009, בעת ששימש בו כיועץ ארגוני.

המחקר מצא שבבית הספר מתקיימת תכנית לימודים סמויה הסותרת את מטרותיו המוצהרות של בית הספר. מורי בית הספר עדיין מחזיקים בתפיסות שלפיהן יש פעילויות חינוכיות שנועדו לבנים יותר מאשר לבנות, ולפיכך הם נמנעים מלקדם שיח שעשוי לחולל שינוי במצב או לערער על ההגמוניה.

עם זאת, המחקר חושף את התרופפות השפעתה של העמדה הפטריארכלית בקביעת סדר יומם של המתבגרים ואת העדר הדיאלוג בין המורים לתלמידיהם. מן המחקר עולה שדווקא קולם של התלמידים הוא זה המציב פירוק מסוים של תפיסת המציאות המסורתית במהותה.

המחקר מציע סדר יום חדש המקדם שיח וזהות אישית וקולקטיבית המערערים על הנורמות החברתיות הקיימות, ועולות ממנו מסקנות אחדות הנוגעות למקומו של בית הספר בפירוק ההגמוניה ובקיומם של שוויון מגדרי ושל שיח אזרחי-דמוקרטי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya