הקשר בין תפקידי חונכים ומונחים במסגרת קשרי חונכות בהכשרת מורים

Ambrosetti, A., & Dekkers, J. (2010). The interconnectedness of the roles of mentors and mentees in pre-service teacher education mentoring relationship, Australian Journal of Teacher Education, 35(6), 42-55.

מילות מפתח: הכשרת מורים, חונכות, מונחים

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

סיכום המאמר המלא עם  הטבלאות מופיע בקובץ הWORD  המצורף , בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים" ) .

במאמר מובאת סקירת מחקרים העוסקים בחונכות בהכשרת מורים. בשנים האחרונות חונכות הפכה שכיחה יותר ויותר בתוכניות הכשרה, לפעמים גם על חשבון הדרכה פדגוגית (Price & Chen, 2003, Walkington, 2005b, Zeegers, 2005). אם כי היא אינה פעילות המוגדרת בצורה בהירה דיה.

1) א. מהי חונכות? – אין הגדרה חד משמעית, לרוב מדובר בקשר היררכי שבו החונך הוא המנוסה יותר או האדם שיש לו והוא יכול לתת ידע וכישורים שהמונחה רוצה או צריך. חונכות היא צורה ייחודית של למידה שבה החונך תומך במונחה וגם מאתגר אותו בצורה בונה כדי לקדמו(Smith, 2007). יש המגדירים חונכות בהכשרה כאינטראקציות חברתיות מורכבות שהחונך והמונחה בונים למטרות מקצועיות שונות וכתגובה לגורמים הקשריים העומדים בפניהם (Fairbanks et al., 2000). ניתן למצוא בחונכות שלושה ממדים: ממד של יחסים, ממד של התפתחות וממד הקשרי (, Lai, 2005 2005. (Kwan & Lopez,

בעוד שבדרך כלל החונך נתפס כיותר מבוגר, מנוסה וידען מהמונחה, ניכרת גם נטייה לשלב בתפקיד זה חונכים שהם עמיתים, שותפים לעבודה, שווים במעמד למונחים. אלה עשויים להיות מנוסים יותר אך בו בזמן להימצא בעצמם בתהליכי התפתחות ((Smith, 2007. לעתים חונכים באים מתוך המנהיגות החינוכית של בית ספר והם מעוררי השראה בעיני המונחים(Cox, 2005). בד בבד מחקרים הצביעו על התנסויות חונכות שליליות שבהן כישורים (או העדר כישורים) ואישיות מסוימים יוצרים חוויות של כישלון(Bullough et al., 2003).

ב. תפקידי החונך ותפקידי המונחה - תפקיד החונך הוא תפקיד דינאמי, מערב היבטים של יחסים והיבטים תהליכיים, והוא מעוגן גם במאפיינים הקשריים. מסקירת הספרות המחקרית עלה שגם למונחים יש תפקידים בתהליכי החונכות והאימון, אם כי המחקר בתחום זה מוגבל. כשחונכות נתפשת כהדדית, יש למונחה תפקיד בעל חשיבות דומה לזו של החונך ועליו להיות שותף פעיל בתהליך (Freeman,2007, Paris, 2010).

ג. הדרכה פדגוגית וחונכות – יש תוכניות הכשרה שבהן החונכות החליפה את ההדרכה הפדגוגית. יש אף הטוענים שעבר זמנה של ההדרכה הפדגוגית כדגם של התנסות מעשית Zeegers, 2005)). בהבחנה בין שני מרכיבים אלה בהכשרה מוצגת ההדרכה הפדגוגית כמבטאת תפקידים שונים: מורה, מנהל, מעריך, יועץ ומומחה, בעוד שהחונכות מבוססת על סיוע ותמיכה התיידדות ובניית אמון, הנחיה ויעוץ וכן מתן משוב והערכה שאינם שיפוטיים (Walkington, 2005b,Bray & Nettleton, 2006).

2) תפקידי חונך והפעולות הכלולות בהם על פי הסקירה המחקרית ותפקידי מונחה בהתאמה*:

תפקידי החונך פעולות החונך תפקידי/התנהגויות המונחה

תומך(supporter) סיוע בהתפתחות אישית או מקצועית, הכלה וקבלה, תיאום ציפיות, משוב הוגן וביקורתי, מתן עצות במהלך ההוראה, סיוע בסיטואציות קשות, סינגור. מקשיב , מיישם או מממש עצות, מביא תפיסות ואמונות עצמיות ומגלה נכונות לבודקן ולשנותן, מבצע מטלות בסביבת העבודה/הלמידה, משתמש במשוב הניתן, אחראי לתיעוד הלמידה והמטרות המותוות.

מדגים(role model): סיוע ע"י הדגמה של התנהגויות מקצועיות, הדגמת מטלות, הצבה והפעלה של סטנדרטים, אינטגרציה של תיאוריה ומעשה. צופה בחונך המלמד, רושם הערות צפייה, דן בתצפית כדי לפתח כישורים וידע.

מאפשר מתן הזדמנויות לבצוע מטלות ותפקידי מורה, מתן אפשרות למונחה לפתח את תחושת העצמי שלו/זהות עצמית, מתן קווים מנחים ותמיכה. מנצל הזדמנויות לפיתוח כישורים מקצועיים, יוזם מטלות, מתנדב לבצע מטלות, יוצר הזדמנויות לשיתופיות.

מעריך (assessor, (evaluator מתן הערכות/ ציונים המבוססים על קריטריונים של בצוע, קבלת החלטות מושכלות בדבר ההתקדמות. מתן חיזוקים ושבחים, מתן משוב בונה, מעורבות בהערכה שיתופית והדדית. מכיר את הקריטריונים להערכה ומשתמש בהם בעבודת ההוראה, מבצע רפלקציה ביקורתית לצורך הערכה עצמית על ההוראה, משתמש במשוב כדי לכוון את התפתחותו.
משתף פעולה חונכות בגישה של עבודת צוות, יצירת סביבה בטוחה להתנסות, שיתוף ורפלקציה עם המונחה, מתן סיוע וזיהוי צרכים יחד עם המונחה.

משתף ברעיונות באמצעות שיחות ופעולות, מתכנן משתתף במטלות שיתופיות, מתבסס על רעיונות של אחרים, יוזם הזדמנויות לעבודה שיתופית עם אחרים, שותף נכון בעבודה, מקשיב ומקבל עצות.

חבר פעולה כחבר ביקורתי, פיתוח ידידות/עמיתות, עידוד לנסות חידושים, מתן יעוץ לגבי חולשות בדר בונה.

מאמן או מורה הוראה ספציפית לגבי מטלות הוראה שונות ולפיתוח כישורים וידע בסיסיים, מתן נגישות למקורות/משאבים.
מגן (protector) שמירה על המונחה, העלאת מעמד המתמחה בעיני אחרים, הגנה במצבים לא נעימים, הצדקת פעולות המונחה.

עמית התייחסות אל המונחה כחבר מקצועי, עמידה לצד המונחה בארגון.

יוצר תקשורת שיתוף בידע ובכשירויות מקצועיות, מתן מגוון של שיטות לביסוס תקשורת בכיתה, מתן משוב על התקדמות לקראת התפתחות נוספת בתחום.

*במאמר יש קישור בין התפקידים והפעולות לבין המקורות הביבליוגרפיים המתאימים.

3) השפעות אחרות על תפקיד חונך ומונחה – מסקירת הספרות עולים שני גורמים משפיעים נוספים על החונכות: א) תפקידי החונכות שהמשתתפים מבצעים משתנים בהתאמה לשלב ההתפתחות המקצועית שבו נמצא המונחה (Rajuan et al., 2007); ב) שילוב מספר חונכים בעבודה עם מונחה, כשכל חונך מתמקד בתחום אחר ובשלב התפתחות מקצועית אחר (D'Abate & Eddy, 2008), עשוי להביא להצלחות בעבודת המונחה.

ביבליוגרפיה

Bray, L., K& Nettleton, P. (2006). Assessor or mentor? Role confusion in professional education, Nurse Education Today, 27, 848-855.
Bullough, Jr, R.V., et al., (2003). Teaching with a peer: A comparison of two models of student teaching, Teaching and Teacher Education, 19, 57-73.
Cox, E. (2005). For better, for worse: The matching process in formal mentoring schemes, Mentoring and Tutoring, 13(3), 403-414.
D'Abate, C.P., & Eddy, E.R. (2008). Mentoring as a learning tool: Enhancing the effectiveness of an understanding of an undergraduate business mentoring program, Mentoring and Tutoring, 16(4), 363-378.
Fairbanks, C.M., et al., (2000). The role of effective mentors in learning to teach, Journal of Teacher Education, 51(2), 102-112.
Freeman, H.R. (2008). Mentoring is a two way street: An examination of mentor/mentee relationship in a pre-service, residency-based, teacher education program, Boston College, Boston.
Kwan, T., & Lopez-Real, F. (2005). Mentors' perceptions of their roles in mentoring student teachers, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 33(3), 275-287.
Lai, E. (2005). Mentoring for in-service teachers in a distance teacher education program: Views of mentors, mentees and university teachers, PP at the Australian Association for Research in Education.
Paris, L. (2010). Reciprocal mentoring residencies…better transitions to teaching, Australian Journal of Teacher Education, 35(3), 14-26.
Price, M.A., & Chen, H. (2003). Promises and challenges: Exploring a collaborative telemetering programme in a pre-service teacher education programme, Mentoring and Tutoring, 11(1), 105-117.
Rajuan, M., et al., (2007). The role of the cooperating teacher: Bridging the gap between the expectations of cooperating teachers and student teachers, Mentoring and Tutoring, 15(3), 223-242.
Smith, A. (2007). Mentoring for experienced school principals: Professional learning in a safe place, Mentoring and Tutoring, 15(3), 277-291.
Walkington, J. (2005b). Mentoring preservice teachers in the preschool setting: Perceptions of the role, Australian Journal of Early Childhood, 30(1), 28-35.
Zeegers, M. (2005). From supervising practice to mentoring professional experience: Possibilities for education students, Teaching Education, 16(4), 349-357.

מה דעתך?

Bray, L., K& Nettleton, P. (2006). Assessor or mentor? Role confusion in professional education, Nurse Education Today, 27, 848-855. Bullough, Jr, R.V., et al., (2003). Teaching with a peer: A comparison of two models of student teaching, Teaching and Teacher Education, 19, 57-73. Cox, E. (2005). For better, for worse: The matching process in formal mentoring schemes, Mentoring and Tutoring, 13(3), 403-414. D’Abate, C.P., & Eddy, E.R. (2008). Mentoring as a learning tool: Enhancing the effectiveness of an understanding of an undergraduate business mentoring program, Mentoring and Tutoring, 16(4), 363-378. Fairbanks, C.M., et al., (2000). The role of effective mentors in learning to teach, Journal of Teacher Education, 51(2), 102-112. Freeman, H.R. (2008). Mentoring is a two way street: An examination of mentor/mentee relationship in a pre-service, residency-based, teacher education program, Boston College, Boston. Kwan, T., & Lopez-Real, F. (2005). Mentors’ perceptions of their roles in mentoring student teachers, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 33(3), 275-287. Lai, E. (2005). Mentoring for in-service teachers in a distance teacher education program: Views of mentors, mentees and university teachers, PP at the Australian Association for Research in Education. Paris, L. (2010). Reciprocal mentoring residencies…better transitions to teaching, Australian Journal of Teacher Education, 35(3), 14-26. Price, M.A., & Chen, H. (2003). Promises and challenges: Exploring a collaborative telemetering programme in a pre-service teacher education programme, Mentoring and Tutoring, 11(1), 105-117. Rajuan, M., et al., (2007). The role of the cooperating teacher: Bridging the gap between the expectations of cooperating teachers and student teachers, Mentoring and Tutoring, 15(3), 223-242. Smith, A. (2007). Mentoring for experienced school principals: Professional learning in a safe place, Mentoring and Tutoring, 15(3), 277-291. Walkington, J. (2005b). Mentoring preservice teachers in the preschool setting: Perceptions of the role, Australian Journal of Early Childhood, 30(1), 28-35. Zeegers, M. (2005). From supervising practice to mentoring professional experience: Possibilities for education students, Teaching Education, 16(4), 349-357.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?