הקריטריונים החיוניים לקבלת/שכירת מורים מתחילים לעבודת ההוראה

Ziebarth-Bovill, J., Kritzer, J., & Bovill, R. (2012). The essential criteria for hiring first year teacher candidates, Education, 133(1), 125-138.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית בידי ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

על המחקר - (א) המחקר נערך במכללה לחינוך של אוניברסיטה בנברסקה. הקשר בין המכללה לבין בתי הספר הנמצאים עימה בקשרי עמיתות ושותפות (partner schools) השפיע על בחירת משתתפי המחקר. בבתי ספר אלה מתקיימת ההתנסות המעשית של רוב המתכשרים. החוקרים בקשו לבדוק את הרלוונטיות של דגם ההערכה של המתכשרים לתהליך הקבלה לעבודה.

(ב) אוכלוסיית המחקר כללה: בעלי תפקיד בשיבוץ להוראה (n=45), שהם מתוך מערכת העמיתות המתקיימת בין האוניברסיטה לבין בתי הספר העמיתים, מתכשרים להוראה (n=45), מורים מאמנים (n=45), ומדריכים פדגוגיים (n=21). כולם מהשותפות-עמיתות הנ"ל.

(ג) במחקר היו שני חלקים: חלק א' – בסיום ההכשרה מוערך כל מתכשר על מידת ההבנה והשליטה בשמונה תחומים ספציפיים הנחשבים בסיסיים להכשרה: 1. ידע של מטרות וסטנדרטים, 2. ידע של הערכה ומדידה, 3. ידע של רפלקציה-עצמית והערכה-עצמית, 4. ידע של תכנון הוראה, 5. ידע של שיטות הוראה, 6. ידע של אחריות מקצועית, 7. ידע של ניהול כיתה, 8. ידע של שיתוף עם עמיתים. לצורך המחקר פותחה טבלה, שהגדירה את שמונה התחומים הנ"ל ולפיה הושוו התשובות של ארבע קבוצות הנחקרים כשהדרוג של המשבצים לעבודה היה קו הבסיס להשוואה שמטרתה לבחון את מידת ההתאמה בין המדרגים השונים; חלק ב' – כל משתתף במחקר התבקש להציע עד חמש תשובות לשאלה הבאה: "כאשר שניים או יותר מועמדים להוראה מפגינים שליטה והבנה של המרכיבים הנ"ל מהם הגורמים שיבחינו/יבדילו ביניהם לצורך קבלה לעבודה?".

סקירת ספרות – הספרות המחקרית מראה שאין שיטה המבטיחה לזהות מי יהיה מורה יעיל או איכותי עם כניסתו לעבודה. עם זאת תהליכים שיש בהם שקלא וטריא (deliberation) ואסטרטגיות ברורות בתהליכי הקבלה לעבודה עשויים לחזק את איכות ההוראה. חוקרים בחנו מה מצופה ממורים הנכנסים לעבודה, אילו תכונות הועלו ע"י מנהלים כחשובות בשלב זה. ניתן למצוא תשובות שונות ובהן למשל, תשוקה, התלהבות, רגישות וחמלה לאחר, "לב גדול" ואכפתיות (caring) ביחס לילדים וחוש הומור (Hopkins, 2009). בהשוואה בין תשובות של סטודנטים ושל מורים מאמנים צויינו התכונות הבאות כמרכזיות להצלחה בקריירת ההוראה: אתיקה מקצועית, יכולות תקשורתיות, ארגון זמן, יכולת חשיבה על בעיות, יסודיות, רגישות וגישה חיובית. בעלי התפקידים העוסקים בשיבוץ לעבודת ההוראה ציינו לעומתם: יוזמה אישית, אתיקה מקצועית, יכולת לחשוב על בעיות, ניהול זמן, התכוונות לתוצאות, גישה חיוביות ויישומיות.

במחקר אחר (Pyne, 2011) נבדק הביקוש למורים בעלי רקע אקדמי מבוסס ובו צויינו מאפייני מורים מצטיינים: בעלי הכשרה אקדמית מבוססת, בעלי ידע וכישורים פדגוגיים מצוינים ובעלי התנסויות רחבות עם ילדים ונוער. מנהלים ומשבצים לעבודה של מורים מתחילים ציינו גם: ניסיון עם צעירים, שליטה בתכנים ויכולות מילוליות וקוגניטיביות. זאת בעוד שרישוי הוראה/ תעודת הוראה/ תארים מתקדמים נמצאו חשובים פחות בשלב זה (Goodwin, 2008). תכונות אישיותיות שמרבים להזכיר במחקרים כוללות: אמונה שכל ילד יכול ללמוד, אמונה של המורה ביכולותיו, יכולת לתקשר עם תלמידים, מודעות לסביבה ואובייקטיביות רגשית.

בתי ספר שהשקיעו מאמץ שיטתי באיתור מורים אפקטיביים ציינו שלושה קריטריונים חשובים לקבלה לעבודה: מורים בעלי תחושת שליחות, תשוקה ושאיפה לסייע לילדים ללמוד, מורים תומכים ואכפתיים המאזינים לילדים ומגלים כלפיהם אמפתיה, ומורים בעלי ציפיות ותביעות גבוהות, ההופכים את הלמידה למעניינת ומקדמים למידה פעילה וחשיבה ביקורתית (Pillsbury, 2005).

מה נמצא במחקר שבמאמר?

(א) ממצאי חלק א' – נמצאה הסכמה גבוהה בין כל קבוצות המשתתפים לגבי חשיבות ההבנה והשליטה בכל אחד מהתחומים הנ"ל, אף כי בדגשים או כיוונים מעט שונים. החוקרים קיבלו אישור לכך שההערכה המסכמת על מרכיביה רלוונטית לתהליך הקבלה לעבודה של מורים מתחילים.

(ב) ממצאי חלק ב' – 143 המשתתפים ציינו 32 גורמים בתשובה לשאלה, מספר קטן בהרבה מהמצופה ע"י החוקרים. שמונה התשובות השכיחות ביותר בכל קבוצה היו:

המשבצים לעבודה – 1. התלהבות; 2. שיתוף בין חברי סגל; 3. אחריות מקצועית; 4.קבלת תפקידים; 5.כישורי ניהול כיתה; 6. תכונות חיוביות; 7.כישורים הנעתיים; 8.בגרות, רפלקציה-עצמית וניהול-עצמי.

המתכשרים – 1. ניסיון קודם; 2.המלצות; 3. קשרים חיוביים; 4. התלהבות; 5. תכונות חיוביות; 6. אחריות מקצועית; 7.כישורי תקשורת; 8. כישורי ניהול.

המורים המאמנים – 1. קשרים חיוביים; 2.שיתוף בין חברי הסגל; 3. כישורי תקשורת; 4.תכנון ושיטות הוראה; 5. כישורי ניהול כיתה; 6. גמישות כלפי אחרים; 7. המלצות; 8. התלהבות.

המדריכים הפדגוגיים – 1. התלהבות; 2. כישורים הנעתיים; 3. אחריות מקצועית; 4. למידה לאורך החיים; 5. קשרים חיוביים; 6. תכונות חיוביות; 7. הוראה דיפרנציאלית; 8. כישורי ניהול.

המשתתפים ראו בהוראה מדע ואמנות; הם הבחינו בין כישורים מקצועיים לבין איכויות אישיותיות. הכישורים המקצועיים שיקפו בחלקם את מרכיבי ההערכה המסכמת הנלמדים במסגרת תוכניות ההכשרה באוניברסיטה (חלק א' במחקר).

(ג) כל 143 משתתפי המחקר העלו 32 תשובות, עובדה המצביעה על יסודות משותפים או חשיבה משותפת באשר לגורמים המרכזיים בשיקולי הקבלה והשיבוץ לעבודה. מסתמנת הדגשה גם של איכויות אישיותיות. למשל, "התלהבות מהמקצוע" צוינה ע"י כולם כאחת משמונה התכונות השכיחות ביותר. בסדר הדרוג, קו הבסיס היה הדרוג שיצרו המשבצים לעבודה. בעניין זה ניתן לראות שציפיות המשבצים גבוהות מאוד, המתכשרים דומים להם בארבעה תחומים, המאמנים – בשלושה והמדריכים הפדגוגיים – בחמישה.

(ד) המיומנות וההבנה של מרכיבי ההערכה המסכמת נמצאו חשובים גם בעיני המשבצים לעבודה. ניכר כי המשבצים לעבודה מחפשים מועמדים בעלי הכשרה אקדמית בצד תשוקה להיות מורים. הם מחפשים יזמים הנכונים לחשוב רפלקטיבית על שיטות ההוראה ולהתאים, אם צריך, את הפילוסופיה שלהם. המשבצים רוצים בעלי יכולות של עבודה בצוות, המסוגלים לפתח קשרים חיוביים בקהילה המקצועית ועם התלמידים. הם מבינים את החשיבות של הוראה כמדע אך בהחלטה הסופית הם מחפשים תכונות נוספות המשקפות תפיסת הוראה כמדע וכאמנות.

ביבליוגרפיה

Goodwin, B. (Summer 2008). What makes a good teacher? Changing schools, 6-8.

Hopkins, G. (2009). What qualities do principals look for in a new teacher? Educational world. http://www.educationworld.com/a_admin/admin/admin071.shtml

Pillsbury, P. (2005). Only the best: Hiring outstanding teachers, Leadership, 35(2), 36-38.

Pyne, J. (2011). Are you thinking of a career in secondary schools? A supervisor's perspective on which candidate to hirehttps://www.historians.org/teaching-and-learning/professional-life/are-you-thinking-of-a-career-in-secondary-schools

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Goodwin, B. (Summer 2008). What makes a good teacher? Changing schools, 6-8.
Hopkins, G. (2009). What qualities do principals look for in a new teacher? Educational world. http://www.educationworld.com/a_admin/admin/admin071.shtml
Pillsbury, P. (2005). Only the best: Hiring outstanding teachers, Leadership, 35(2), 36-38.
Pyne, J. (2011). Are you thinking of a career in secondary schools? A supervisor’s perspective on which candidate to hirehttps://www.historians.org/teaching-and-learning/professional-life/are-you-thinking-of-a-career-in-secondary-schools

yyya