הקבצות ואי-שוויון: כיוונים חדשים למחקר ולמעשה

מאת: A Gamoran

מקור וקרדיט:

Gamoran, A. (2009). Tracking and inequality: new directions for research and practice, WCER, Wisconsin center for educational research, Uni. of Wisconsin.


המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

הדיון בהפרדה בין תלמידים לנתיבים שונים, לכיתות ולקבוצות על פי מה שמעניין אותם ועל פי יכולותיהם נמשך כבר שנים רבות (למשל, Powel et al., 1985, Oaks, 2005). המטרה בניתוב להקבצות היא להיענות בדרך הטובה ביותר לצרכים שונים של תלמידים שונים (בארה"ב מדובר במונחים: tracking ו-ability groups ובאנגליה: streaming ו-setting).

למרות שההוראה בדרך זו נפוצה מאוד, הביקורת טוענת שזוהי שיטה המעודדת אי- שוויון, שכן תלמידים בהקבצות הגבוהות מגדילים את יתרונם בהישגים לעומת האחרים, ומפני שהחלוקות הללו מצויות על פי רוב בהתאמה להיבטים סוציאליים המייחדים אוכלוסיות חלשות.

המאבק על ההוראה בהקבצות מערב אתגרים הוראתיים ופוליטיים שיש להם תפקיד בבתי הספר ובכיתות, והוא משקף גם מתחים רחבים המאפיינים מערכות חינוכיות (Oaks, 1992). מחד גיסא בתי ספר צריכים לתת לכל התלמידים מסגרת משותפת של מיומנויות קוגניטיביות וחברתיות ומאידך גיסא – הם בנויים למיון ולבחירה של מסלולים שונים לתלמידים על פי האוריינטציות והיכולות השונות שלהם. המתח בין משותף לבין מפריד הוא בלב הויכוח: האם מטרת בית הספר לתת לכל התלמידים סוציאליזציה משותפת ומכאן, לקים הוראה לבעלי יכולות שונות יחד? או – להבדיל בין תלמידים לקראת התפתחויות עתידיות שונות ולקיים הוראה מנותבת בהקבצות?

מחקרים עדכניים על הניתוב הזה התפתחו בשלושה תחומים המצבעים על כיוונים חדשים ומבטיחים:
א. הידע על השפעות גישה זו על הישגים הורחב מתוך היכרות עם מחקרים שהתקיימו ומתקיימים בארצות אחרות מעבר לארה"ב ולאנגליה,
ב. מחקרים על ביטול או צמצום ההקבצות שהאיר ותובנות חשובות בשאלה מדוע הניתוב מתנגד לשינוי וכיצד ניתן לסלק חלק מהמכשולים,
ג. גל חדש של מחקרים על מטלות כיתה והוראה המצביע על גישות שאינן פותרות את המתחים הנ"ל אך עשויות לטפל ברווחים של הבדלה לצורך היענות לצרכים שונים מבלי לעודד אי-שוויון המלווה בדרך כלל דרך הוראה זו.

המאמר מציג סיכום של הספרות המוקדמת יותר על השפעות של הקבצות על הישגי תלמידים כדי להציב מסגרת לניתוח המחקר העכשווי ולהצגת כיווני מחקר עתידיים.

בחלקו השני כולל המאמר ארבעה פרקים:
א.סקירת ממצאים בנושא הקושרים בין עבודות משנים קודמות לעבודות חדשות,
ב. דיון במחקר הבינלאומי החדש על ניתוב תלמידים בין ובתוך בתי ספר,
ג. ניתוח של מחקרים חדשים בדבר מאמצים לצמצם או להעלים לגמרי את שיטת ההקבצות,
ד. סיכום הקורא למחקרי עתידי שיתבסס על הקיים עד כה.

לאחר שנים ארוכות של מחקר על ניתוב תלמידים/ הקבצות, ניתן לצפות לתשובה ברורה יותר לשאלה בדבר הדרך הטובה ביותר לארגון תלמידים להוראה. בו בזמן ממשיכה להתקיים הדילמה הנ"ל שכן המטרות של הדגשת המשותף או הבלטת המבחין קרובות זו לזו, ולכל גישה יש חסרונות ויתרונות משלה, וכן בגלל שהתוצאות של פתרונות שונים משתנות לפי ההקשר.
המחקר החדש מבטא התקדמות חשובה תוך התמקדות בהוראה הניתנת לתלמידים המנותבים בדרכים שונות לכיתות. הדרך בה התלמידים מאורגנים חשובה פחות מההוראה שבה הם פוגשים, כך שקירוב המחקר על הפרקטיקה הזו עם המחקר על הוראה מבטיח את הדרך היעילה ביותר להמשיך ולשפוך אור בנושא זה.
המאמר כולל פריטים ביבליוגרפים רבים בנושא.


ביבליוגרפיה

Oaks, J. (1992). Can track research inform practice: Technical, normative and political considerations, Educational Researcher, 21(4), 12-22.
Oaks, J. (2005). Keeping track: hoe school structure inequality (2ed edition), New Haven, CT: Yale University Press.
Powel, A.G., Farrar, E., & Cohen, D.K. (1985). The shopping mall high school, Boston: Houghton Mifflin.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  היכן ניתן להשיג את המאמר המתורגם?

  פורסמה ב 15/11/2017 ע״י חיה הרינג

  היכן ניתן להשיג את המאמר המתורגם?

  פורסמה ב 15/11/2017 ע״י חיה הרינג
  מה דעתך?

Oaks, J. (1992). Can track research inform practice: Technical, normative and political considerations, Educational Researcher, 21(4), 12-22. Oaks, J. (2005). Keeping track: hoe school structure inequality (2ed edition), New Haven, CT: Yale University Press. Powel, A.G., Farrar, E., & Cohen, D.K. (1985). The shopping mall high school, Boston: Houghton Mifflin.

yyya