הצעה לשינויים בהכשרת המורים בישראל

"נייר העמדה נכתב בתום כתיבת דיסרטציה לתואר שלישי בנושא: אוניברסיטאות ומכללות לחינוך כסביבות הכשרה להוראה: מחקר משווה של בסיסי ידע וגישות חינוכיות המשתקפים בתפיסת פרחי הוראה את הכשרתם להוראה לבתי ספר על-יסודיים. המסמך מסכם מסקנות שאני גוזרת הן מממצאי מחקרי והן מניסיוני הרב בהכשרת מורים.

המסמך כתוב בשני נתיבים שיש ביניהם זיקה: באחד, אנמק את ההמלצה לגייס מועמדים להוראה בעלי תואר ראשון לפחות, ולהכשירם בתפיסה הרואה בהכשרה הראשונית שלב ברצף  מובנה של פיתוח פרופסיונאלי. בנתיב האחר אציג את תפיסתי לגבי השינויים הנדרשים הן במבנה הקוריקולום של הכשרת מורים ודרכי מימושו בזיקה לפרקטיקה, והן בראיה המערכתית הרחבה הנדרשת מקברניטי החינוך ברמה הלאומית, לצורך מימוש תהליכי הכשרה ופיתוח פרופסיונאלי איכותיים של מורים."

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya