הערכת עמיתים של ההוראה בחינוך הגבוה

מקור: הערכת עמיתים של ההוראה בחינוך הגבוה - סיכום תמציתי, מבוסס על המאמר "הערכת עמיתים בחינוך הגבוה מהי? – דוגמא לגבי הוראה קלינית", על הגובה 6 –כתב עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה, המסלול האקדמי המכללה למנהל, עמ' 27-34
 
מהי הערכת עמיתים של ההוראה?
הערכת מורים בחינוך הגבוה את הוראת עמיתיהם בקורסים שבהם הם מלמדים.
 
רציונל להערכת עמיתים את ההוראה
• הוראה בחינוך הגבוה, כמו המחקר, צריכה להיות מוערכת גם על־ידי עמיתים.
• לשם הערכה תקפה של ההוראה יש להשתמש בדרכי הערכה מגוונות ולא להסתפק בשיטה יחידה שהיא בדרך כלל סקרי סטודנטים.
• העמיתים מספקים נקודת מבט שונה שהסטודנטים אינם יכולים לספק. הם השופטים הטובים ביותר בנושאים שהסטודנטים אינם יכולים לשפוט.
 
המטרות של הערכת עמיתים את ההוראה
כמו לכל הערכה של ההוראה:
• שיפור ההוראה (הערכה מעצבת)
• עשיית החלטות לגבי ההוראה והמורה - לשיוך לקורסים, למתן קידום אקדמי או קביעות (הערכה מסכמת)
 
פורמט ההערכה
• מעריך יחיד או זוג מעריכים העובדים כצוות ומעריכים איש סגל יחיד.
• למטרת שיפור ההוראה ניתן להשתמש גם בשיטה של הערכת עמיתים הדדית הנעשית בהסכם אישי בין שני אנשי סגל, שכל אחד מהם משמש מעריך של רעהו.
• במטרה לקדם את ההוראה בכל המחלקה, המחלקה יכולה להחליט על הערכת עמיתים לכל אנשי הסגל של המחלקה ולחלקם לזוגות (לפי בחירתם), וכך כל זוג יבצע הערכה הדדית, או אפשר להחליט על הקמת צוותי הערכה שיעריכו כל אחד מאנשי הסגל של המחלקה.
 
תכונות המעריך הרצויות או אף הכרחיות
• למטרת שיפור ההוראה: המעריכים צריכים להתמצא בהליכי הוראה יעילים. אין הכרח שישתייכו לאותה מחלקה או פקולטה ואין חשיבות לדרגתם האקדמית.
• למטרת קבלת החלטות: המעריכים צריכים להיות בדרגה אקדמית שווה או גבוהה יותר מזו של המוערך ומומחים בתחום התוכן המוערך, ולכן עליהם להיות מאותה מחלקה או פקולטה, או - כדי להגביר את אובייקטיביות השיפוט - עליהם להיות מעריכים חיצוניים ממוסד אקדמי אחר אבל מאותו תחום תוכן.
• המעריכים צריכים להיות פתוחים לגישות מגוונות להוראה ולהקפיד גם על עקרונות החופש האקדמי של המוערך המאפשר לו לפרש את החומר בצורה שונה מזו של המעריך.
• המעריכים צריכים להיות אובייקטיביים כלפי המוערך.
• המעריכים צריכים לקבל הכשרה לתפקיד זה, הן מבחינת ההתנהגות המצופה מהם (פתיחות,
אובייקטיביות, התנהגות אתית ועוד), הן מבחינת היבטי ההערכה (ידע המטרות, הכרת הקריטריונים והתנסות מוקדמת עימם) והן מבחינת הליכי ההערכה.
• המעריכים צריכים להיות מוסכמים על המוערך - המוערך צריך להשתתף בבחירתם או אפילו להציע
שמות מבין אנשי הסגל שהוכשרו לכך.
 
כלי ההערכה
• טפסים או שאלונים פתוחים שעל המעריך למלא והכוללים תיאורים מילוליים עם קריטריונים מנחים
להערכת הנושאים שאותם מתכוונים להעריך.
• ניתן לפתח כלי הערכה באופן מקומי או לאמץ כלי הערכה מבין מבחר הכלים הקיימים (הניתנים לזיהוי באינטרנט או ברשימה הביבליוגרפית שבסוף הסיכום).
 
נושאים אפשריים להערכה
• מטרות הקורס והתאמתן לקוריקולום ולמטרות המחלקה
• התאמת ההוראה לקוריקולום של הקורס
• בחירת החומר לקורס/לסילבוס
• מומחיות המורה בתחום התוכן ושליטתו בחומר הקורס
• הליכים ושיטות ההוראה בכיתה
• השימוש באמצעים טכנולוגיים בהוראה
• הרמה הקוגניטיבית של ההוראה
• חומרי ההוראה - ספרי הלימוד, חומרי הקריאה, עזרים ועוד
• דרכי התקשורת עם התלמידים והדינמיקה בכיתה
• ארגון הקורס
• מחויבות המרצה להוראה וללמידת הסטודנטים
• אווירת ההוראה בכיתה
• דרכים להערכת הלמידה
• המבחנים, המשימות וציינונם
• התנהגות מקצועית ומוסרית של המרצה
 
מקורות וחומרים לשימוש בהערכה
• תצפית בשיעור (או בצילום וידיאו שלו)
• שיחה וריאיון עם המורה ו/או התלמידים לפני ההוראה ואחריה
• ניתוח של הסילבוס וחומרי ההוראה של הקורס
• ניתוח מבחנים ומטלות הבית
ניתוח תלקיט (פורטפוליו) של המורה ושל הקורס
פרסי הוראה
 •בדיקת ממוצע, סטיית תקן וחציון של ציוני הקורס
 •תגובות מעמיתים אחרים
 
מתן תוצאות ההערכה
בנושא זה יש להחליט מראש על השאלות האלו:
מי יקבל את התוצאות: האם רק המורה המוערך? או גם ראש המחלקה? או גם ועדה מסוימת?
 •מה תהיה מידת הפירוט של ההערכה?
האם הסיכום יימסר רק בעל־פה או גם בכתב?
 
תהליך ההערכה
עריכת פגישה בין המעריך)כים) למוערך לפני הביקור בשיעור כדי להסכים על: מספר הביקורים בשיעורים, מועדי הביקור בשיעורים, מטרות ההערכה, מי יקבל את תוצאות ההערכה, הליכי ההערכה, הקריטריונים והכלים להערכה, הליכים נוספים של ההערכה ואיסוף חומר ממקורות נוספים קביעת מועדי פגישות לדיון בביקורו לסיכום.
כמו כן,המוערך ידווח בפגישה זו עלהמטרות וסילבוס הקורס, הסטודנטים בקורס, מה התרחש בקורס עד כה ומה תכנית השיעור שבו ייערך הביקור. המעריך ידווח על התנהגותו הצפויה בזמן התצפית בשיעור.
עריכת התצפית בשיעור
עריכת פגישה בין המעריך למוערך לאחר השיעור:דיון על מה שקרה בשיעור, איך הוא התנהל,מה התנהל טוב ומה לא, מה היה טיפוסי לשיעורים אחרים ואילו התרחשויות היו יוצאות דופן, מה רצוי לחזק ומה יש לשנות.
איסוף חומר ממקורות נוספים (אופציונלי): ראיונות עםתלמידים, עמיתים, הסילבוס וחומרי ההוראה של הקורס, המבחנים ומטלות הבית, פורטפוליו של המורה ושל הקורס, מידע סטטיסטי על ציוני הקורס, מידע על פרסי הוראה.
עריכת פגישה מסכמת בין המעריך למוערך (אופציונלי): דיון מסכם בממצאי כל העדויות והניתוחים, הצעות והמלצות לשיפור ההוראה.
כתיבת דוח סיכום והגשתו
 
כשלים אפשריים, קשיים ומגבלות בשימוש בהערכת עמיתים את ההוראה
ההשקעה הגדולה הנדרשת בזמן ובמשאבים
הקושי לשמור על אובייקטיביו תבהליך ההערכה
חוסר ניסיון וידע איך לבצע את ההערכה
חוסר אמון בין המעריכים למוערכים המעורבים בתהליך
חוסר הדרכה ואימון מתאימים של המעריכים
היעדר אוויר התומכת במחלקה ו/או במוסד
שימוש בכלים שאינם מתאימים או אי־שימוש בכלי הערכה בכלל
אי־ניסוח כללים ונהלים לתהליך
חוסר קונסנזוס בין המעריך והמוערך או בין אנשי המחלקה לגבי התהליך, המטרות והקריטריונים של ההערכה וממדי ההוראה להערכה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפית שבסוף הסיכום).
 
נושאים אפשריים להערכה
• מטרות הקורס והתאמתן לקוריקולום ולמטרות המחלקה
• התאמת ההוראה לקוריקולום של הקורס
• בחירת החומר לקורס/לסילבוס
• מומחיות המורה בתחום התוכן ושליטתו בחומר הקורס
• הליכים ושיטות ההוראה בכיתה
• השימוש באמצעים טכנולוגיים בהוראה
• הרמה הקוגניטיבית של ההוראה
• חומרי ההוראה – ספרי הלימוד, חומרי הקריאה, עזרים ועוד
• דרכי התקשורת עם התלמידים והדינמיקה בכיתה
• ארגון הקורס
• מחויבות המרצה להוראה וללמידת הסטודנטים
• אווירת ההוראה בכיתה
• דרכים להערכת הלמידה
• המבחנים, המשימות וציינונם
• התנהגות מקצועית ומוסרית של המרצה
 
מקורות וחומרים לשימוש בהערכה
• תצפית בשיעור (או בצילום וידיאו שלו)
• שיחה וריאיון עם המורה ו/או התלמידים לפני ההוראה ואחריה
• ניתוח של הסילבוס וחומרי ההוראה של הקורס
• ניתוח מבחנים ומטלות הבית
• ניתוח תלקיט (פורטפוליו) של המורה ושל הקורס
• פרסי הוראה
 •בדיקת ממוצע, סטיית תקן וחציון של ציוני הקורס
 •תגובות מעמיתים אחרים
 
מתן תוצאות ההערכה
בנושא זה יש להחליט מראש על השאלות האלו:
• מי יקבל את התוצאות: האם רק המורה המוערך? או גם ראש המחלקה? או גם ועדה מסוימת?
 •מה תהיה מידת הפירוט של ההערכה?
• האם הסיכום יימסר רק בעל־פה או גם בכתב?
 
תהליך ההערכה
עריכת פגישה בין המעריך)כים) למוערך לפני הביקור בשיעור כדי להסכים על: מספר הביקורים בשיעורים, מועדי הביקור בשיעורים, מטרות ההערכה, מי יקבל את תוצאות ההערכה, הליכי ההערכה, הקריטריונים והכלים להערכה, הליכים נוספים של ההערכה ואיסוף חומר ממקורות נוספים קביעת מועדי פגישות לדיון בביקורו לסיכום.
כמו כן,המוערך ידווח בפגישה זו עלהמטרות וסילבוס הקורס, הסטודנטים בקורס, מה התרחש בקורס עד כה ומה תכנית השיעור שבו ייערך הביקור. המעריך ידווח על התנהגותו הצפויה בזמן התצפית בשיעור.
עריכת התצפית בשיעור
עריכת פגישה בין המעריך למוערך לאחר השיעור:דיון על מה שקרה בשיעור, איך הוא התנהל,מה התנהל טוב ומה לא, מה היה טיפוסי לשיעורים אחרים ואילו התרחשויות היו יוצאות דופן, מה רצוי לחזק ומה יש לשנות.
איסוף חומר ממקורות נוספים (אופציונלי): ראיונות עםתלמידים, עמיתים, הסילבוס וחומרי ההוראה של הקורס, המבחנים ומטלות הבית, פורטפוליו של המורה ושל הקורס, מידע סטטיסטי על ציוני הקורס, מידע על פרסי הוראה.
עריכת פגישה מסכמת בין המעריך למוערך (אופציונלי): דיון מסכם בממצאי כל העדויות והניתוחים, הצעות והמלצות לשיפור ההוראה.
כתיבת דוח סיכום והגשתו
 
כשלים אפשריים, קשיים ומגבלות בשימוש בהערכת עמיתים את ההוראה
• ההשקעה הגדולה הנדרשת בזמן ובמשאבים
• הקושי לשמור על אובייקטיביו תבהליך ההערכה
• חוסר ניסיון וידע איך לבצע את ההערכה
• חוסר אמון בין המעריכים למוערכים המעורבים בתהליך
• חוסר הדרכה ואימון מתאימים של המעריכים
• היעדר אוויר התומכת במחלקה ו/או במוסד
• שימוש בכלים שאינם מתאימים או אי־שימוש בכלי הערכה בכלל
• אי־ניסוח כללים ונהלים לתהליך
• חוסר קונסנזוס בין המעריך והמוערך או בין אנשי המחלקה לגבי התהליך, המטרות והקריטריונים של ההערכה וממדי ההוראה להערכה.

yyya