הערכת התכנית המערכתית "למידה משמעותית": תפיסות של תלמידים, מורים ומנהלים בשנים תשע"ד – תשע"ה

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך - ראמ"ה

החל משנה"ל תשע"ה מיושמת במערכת החינוך בישראל התכנית הלאומית "למידה משמעותית". מדובר במהלך נרחב שמטרתו לקדם למידה משמעותית בכלל מוסדות החינוך. התכנית אמורה לשנות מן היסוד את שיטות ודרכי ההוראה והלמידה בבתי הספר וליצור חוויית למידה שהיא בעלת ערך ללומד ולחברה, רלוונטית לעולמו של הלומד ומעוררת את מעורבותו האקטיבית בתהליך הלמידה.

הדוח מהווה תוצר של עבודה שנמשכה שנתיים: תשע"ד ותשע"ה (ראמ"ה מלווה את התכנית החל משנה"ל תשע"ד, עוד בטרם התכנית החלה להיות מיושמת בפועל – כדי לאמוד את תמונת המצב לפני כניסתה של התכנית), והוא משלב בין ממצאים כמותיים (סקרים שבוצעו בקרב תלמידים, מורים ומנהלים) ואיכותניים (ראיונות עומק עם מנהלים ומורים, קבוצות מיקוד עם תלמידים, תצפיות ועוד).

הדוח עוסק בשורה של נושאים מרכזיים הקשורים כולם לרפורמת הלמידה המשמעותית: ההטמעה במחוזות; ההטמעה בבתי הספר; הפיתוח המקצועי; תנאים ארגוניים אשר אמורים לקדם הטמעתה של למידה משמעותית; הטמעתה של הוראה אשר אמורה לקדם למידה משמעותית; מידת ההשגה של תוצאות המעידות על למידה משמעותית (מעורבות התלמידים בלמידה; ייחוס ערך ללמידה; למידה בהכוונה עצמית ועוד).

בכל מקום בו ניתן - הנתונים (הכמותיים) מוצגים עבור שתי השנים תשע"ד ותשע"ה. ראמ"ה תמשיך ללוות את רפורמת הלמידה המשמעותית גם בשנים העוקבות, ואנו תקווה שדו"ח זה יסייע למובילי התכנית ולעושים במלאכה במחוזות ובבתיה"ס בקידום הלמידה המשמעותית במערכת.

לדוח המלא

מקור וקרדיט: אתר ראמ"ה

ראו גם:

התלמידים נותנים ציון נכשל לרפורמה ללמידה משמעותית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya