הערכה בכיתה: מאפייני היישום וגורמים משפיעים בקרב מורים המלמדים בבתי ספר ערביים – עבודת דוקטורט

עמאשה, מ' (2014). הערכה בכיתה: מאפייני היישום וגורמים משפיעים בקרב מורים המלמדים בבתי ספר ערביים. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.

במערכת החינוך יש היום רצון לקדם את איכות החינוך ולהכשירו להתמודדות עם האתגרים החדשים של העידן הפוסט-מודרני, גם במגזר הערבי. לכן מציבה מערכת החינוך בפני המורים דרישות חדשות לשיפור פני החינוך, כגון יצירת דרכי הערכה שיבחנו מיומנויות חשיבה גבוהות והצבת מטרות למידה שיהלמו גישות הוראה חדשות וקונסטרוקטיביות במהותן (המזכירות הפדגוגית, 2009).

שינוי פדגוגי קשה ליישום באופן כללי, במיוחד במערכת החינוך בחברה הערבית, בגלל הנורמות השמרניות המאפיינות את תפיסות המורים במגזר זה (Eilam, 2003). ועדות רבות מינה משרד החינוך לטיפול בבעיות החינוך הקשות של מערכת החינוך הערבית, אך המלצותיהן יושמו באופן חלקי בלבד, וניכר בהן חוסר התייחסות מספקת לנושאים הפדגוגיים (אבו-עסבא, 2007).

מטרת המחקר הנוכחי לבדוק את יישום הערכת ההישגים על פי דיווח המורים במערכת החינוך הערבית ואת הגורמים המשפיעים על צורות ההערכה המיושמות בכיתה, ולהסבירם. השאלות המרכזיות שעמן התמודד המחקר הן:

1. באיזה מידה אפשר לאשש את המבנים הגורמיים, כפי שעולים מהספרות, של משתני המחקר הלטנטיים: יישום ההערכה בכיתה כפי שמצהירים המורים, תפיסות מטרות ההערכה, תפיסות המורים את השפעת המבחנים החיצוניים ואוריינות ההערכה של מורים.

2. באיזו מידה יתאים מודל תיאורטי משוער להסבר יישום ההערכה בכיתה, באמצעות תפיסות המורים את מטרות ההערכה, תפיסות המורים את השפעת המבחנים החיצוניים, אוריינות ההערכה של המורים, מספר התלמידים הממוצע בכיתות בהן מלמדים המורים, ותק המורים בהוראה, ודרג החינוך בו הם מלמדים, לנתונים שייאספו? מה הם האפקטים הישירים והעקיפים של המשתנים המסבירים על יישום ההערכה בכיתה?

3. מהם מאפייני יישום ההערכה בכיתה על פי תפיסתם של המורים המלמדים בבתי הספר הערביים?

ביבליוגרפיה

אבו-עסבה, ח' (2007). מערכת החינוך הערבית בישראל: דילמות של מיעוט לאומי. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.

המזכירות הפדגוגית (2009). דו"ח חינוך לחשיבה ("אופק פדגוגי"). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית.

Eilam, B. (2003). Jewish and Arab Teacher Trainees’ Orientations Toward Teaching–Learning Processes. Teaching Education, 14(2), 169-186.

לעבודת הדוקטורט באתר מרכז המידע הבין-מכללתי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

אבו-עסבה, ח’ (2007). מערכת החינוך הערבית בישראל: דילמות של מיעוט לאומי. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
המזכירות הפדגוגית (2009). דו"ח חינוך לחשיבה ("אופק פדגוגי"). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית.
Eilam, B. (2003). Jewish and Arab Teacher Trainees’ Orientations Toward Teaching–Learning Processes. Teaching Education, 14(2), 169-186.
לעבודת הדוקטורט באתר מרכז המידע הבין-מכללתי

yyya