הערכה אינטרדיסציפלינרית הוראה משותפת בתחומי המתמטיקה והאוריינות האקדמית

מקור: החינוך וסביבו, שנתון המכללה כ"ח, הוצאת מכללת סמינר הקיבוצים, עמ' 53-62

מבוא

בשלוש השנים האחרונות מתפחות המחברות דגם הוראה אינטרדיסציפלינרי של הוראה משותפת במסגרת הקורס הסמינריוני המחקרי "הוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי". הקרוס ניתן במסגרת הלימודים לתואר B.Ed. בהתמחות במתמטיקה לבית הספר היסודי. המטרה העיקרית של הדגם המוצג היא לשפר את הלמידה ותוצריה בשני תחומים: הוראת המתמטיקה והאוריינות האקדמית. המאמר מתאר התפתחות תלת-שנתית בתחילתה הערכה  חלופית הוליסטית והמשכה הוראה חלופית מפורטת ומובחנת יותר ויותר. התפתחות זו מחזקת את הקשר בין מטרות ההוראה של הקורס, תכנית הלימודים המממשת אותן והערכת תהליך הלמידה של הסטודנטים ותוצריו.

תהליך תלת-שלבי בגיבוש דגם ההערכה

בשלוש השנים האחרונות מתנסות המחברות בהוראה משותפת (Co-teaching) במסגרת קורס סמינריוני להוראת המתמטיקה. העבודה עוסקת בפיתוח מודל הוראה אינטרדיסציפלינרי כדי לקדם באמצעותו בו-זמנית את הלמידה של הוראת המתמטיקה ואת למידת האוריינות האקדמית.

התפתחות ההוראה המשותפת בקורס, המשלב את הוראת שני התחומים, הובילה גם להתפתחות בתפיסת ההערכה בקורס. ניתן להצביע על תהליך התפתחות תלת-שנתי בתפיסת ההערכה ההולמת את ההוראה המשותפת.

בשנה הראשונה ההתמקדות היתה בעיקר בבניית ההוראה המשולבת, ולא הוקדשה תשומת לב מספקת לנושא הערכת תוצרי הלמידה. בשנה זו כללה ההערכה בקורס הערכה מעצבת והערכה מסכמת. במהלך הל השנה קיבלו הסטודנטים משוב על תהליך עבודתם ועל התוצרים התהליכיים בכל מפגש הנחיה, בן בתחום הוראת המתמטיקה והן בתחום האוריינות האקדמית. בסוף השנה נעשתה הערכה מסכמת שהיתה הוליסטית באופייה, ולא נסמכה על פרמטרים מתוכננים וידועים מראש.

בשנה השנייה שוכללה ההערכה בקורס. בתחילת שנת הלימודים תוכנן ונבנה מחוון ראשוני וניתן בידי הסטודנטים. המטלה הלימודית שהמחוון היה מכוון אליה בשנה זו היתה חקירה משווה בין תכנית הלימודים החדשה שפיתח משרד החינוך במתמטיקה ובין התכנית הישנה.

שלוש מטרות עיקריות למחוון:

לנווט את תהליך ההוראה והלמידה לכוון את תהליך ההערכה וסיכומו לחזק את הקשר שבין ההוראה והלמידה ובין הערכה

למחוון שלושה ממדים שהם הרכיבים העיקריים של המטלה הלימודית"

 • ממד העוסק בהיבטים חשובים של הלמידה של הוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי.
 • ממד המבטא היבטים עיקריים בלמידת אוריינות אקדמית הנדרשים לביצוע עבודת המחקר וכתיבתה.
 • ממד המבטא היבטים עיקריים בתהליך הלמידה.

תהליך גיבוש דרך ההערכה בקורס בשנה השלישית

בשנה השלישית הוחלט להתמקד בתחום ההערכה וגובש הנושא הכללי של הקורס ומטרות ההוראה בו:

 • פיתוח מיומנויות חשיבה-למידה רמות דרג באמצעותן יוכלו הסטודנטים להתמודד עם תהליכי למידה ופתרון בעיות, באמצעות הוראה מפורשת בשני תחומי הדעת.
 • הוראת מושגים ועקרונות בשני התחומים.
 • פיתוח ביצועי הבנה בתחום הוראת המתמטיקה, האוריינות האקדמית והשילוב ביניהם.
 • פיתוח מיומנויות של בקרה והערכה עצמית של תוצרי הלמידה כנדבך מרכזי בטיפוח לומד בעל מכוונות עצמית בלמידה.
 • יישום הידע והמיומנויות בשני התחומים בהקשר אותנטי בעל משמעות, באמצעות חקירת נושאים מתחום הוראת המתמטיקה "בעולם האמיתי" בבתי ספר יסודיים.

תוכני הקורס הסמינריוני בשנת תשס"ו

בתכניו עסק הסמינריון בחקר ההוראה של נושאים מתוך תוכנית הלימודים החדשה במתמטיקה לכיתות ג'-ד'. ההתמקדות היתה בחקירת היישום של נושאים מתוך התכנית בכתה לעומת העקרונות המנחים בתכנית הכתובה של משרד החינוך. לצורך כך נדרשו הסטודנטים לשלוט היטב בתכנית הלימודים החדשה ובתכנית הקודמת. חקירת היישום כללה גם את בחינת ספרי הלימוד שבהם נעשה שימוש בלמידה.

גיבוש מטרות ההערכה נבע ממטרות ההוראה ומתכנית הלמידה. מטרת המחוון שפותח הוא להנחות את ההערכה

למחוון – ראו קובץ מצורף מימין.

אמינות המחוון

תקפות המחוון מושגת באמצעות רב-כיווניות ורב-שיטתיות במחוון. דהיינו ההערכה נוגעת למרב תחומי התפקוד של הלומדים ומסתייעת בהערכה מעצבת ומסכמת גם יחד.

המהימנות מושגת באמצעות עקיבות בין-שופטית – כל אחת מהמחברות בודקת את דוח המחקר הסופי ולאחר מכן משווה את תוצאות הבדיקה, ולאחר דיון מגיעות לקונצנזוס (עקיבות) באשר להערכה מסכמת.

בכוונת המחברות בשנה הבאה להפוך את הסטנדרטים לשותפים מלאים בהערכה בקורס. הסטודנטים ייקחו חלק פעיל בבקרת המחוון, ובשכלולו במידת הצורך, בתחילתה של שנת הלימודים. בסוף השנה יהיו הסטודנטים שותפים להערכת עבודתם שלהם לצד ההערכה של שתי המנחות.

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya