הנעות אדפטיביות/מועילות והנעות לא-אדפטיביות/מזיקות לבחירה במקצוע ההוראה

Fokkens-Bruinsma, M. & Canrinus, E.T. (2012). Adaptive and maladaptive motives for becoming a teacher, Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 38(1), 3-19.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

מילות מפתח: הנעה לעסוק בהוראה, נשירה והתמדה,

רקע - לנוכח המחסור הניכר במורים במדינות ה-OECD חשוב לשמור על מתכשרים להוראה במקצוע ולמנוע את נשירתם ממנו. ההנעה שלהם להפוך למורים רלוונטית לעניין זה. המחקר המוצג במאמר חקר את החשיבות שיחסו 136מתכשרים להוראה בבית הספר תיכון בהולנד להנעות שונות לבחירה במקצוע.

הנעה לעסוק בהוראה – המחקר בנושא (Gao & Trent, 2009, Roness & Smith,2010, Bastick, 2000)מבחין באופן כללי בשלושה טיפוסי הנעות: (1) הנעות פנימיות: רצון לחוש בעל כישורים ויכולות או לספק סקרנות;(2) הנעות חיצוניות: פרס חיצוני, תגמולים או בגלל שנקבע ע"י אחרים;(3) הנעות אלטרואיסטיות: תרומה לחברה.

דגם מפורט של גורמים מוטיבציוניים להתכשר להוראה שפותח במחקר (Watt & Richardson, 2007) עוסק בתיאורית הגורמים המשפיעים על בחירה בהוראה (FIT-Choice theory). החוקרים התמקדו בציפיות של מורים מתחילים מהמקצוע בשילוב עם הערכים שלהם. הדגם מבוסס על חמישה מבנים מסדר גבוה: השפעות של חיברות, תפיסות של המטלה, תפיסות של ה"אני", ערכים הקשורים להוראה וההוראה כקריירה בעלת ערך פחות/כברירת מחדל(a fallback career)(Richardson & Watt, 2006 ). התיאוריה עדיין לא נבחנה בצורה נרחבת, אף כי יוצריה פרסמו כמה מאמרים העוסקים בה.

הכותבות בחנו את ההנעות של מתכשרים להוראה תוך שימוש בדגם הנ"ל (Fokkens & Canrinus, 2011 ) ומצאו, בין היתר, ש"עבודה עם ילדים" הוזכרה לעתים קרובות ע"י המורים/המתכשרים כהנעה לעיסוק בהוראה בתיכון. מורים אלה דירגו את המחויבות המקצועית שלהם גבוה ביחס למורים עם שציינו את ההנעה לבחירה בהוראה כברירת מחדל מבחינת הקריירה (a fallback career).

הנעות אדפטיביות לעומת הנעות לא-אדפטיביות - מטרת המחקר הנוכחי הייתה לזהות אלו מההנעות של המתכשרים להוראה הן אדפטיביות(מועילות) ואילו אינן אדפטיביות(מזיקות) במונחים של המאמץ שהם מוכנים להשקיע בהתכשרות להוראה ובעיסוק בה, ובמנוחים של רמת המעורבות ומידת המחויבות שלהם לכך (Bruinsma & Jensen, 2010 ) לה.

המחקר

הנעות לעיסוק בהוראה - ההנעות שדורגו ע"י המשתתפים היו: יכולות הוראה קיימות, ערכים אינטרינסיים, בחירה כברירת מחדל, בטחון תעסוקתי, זמן למשפחה, אפשרות לשינוי בתוך המקצוע, תרומה לעיצוב עתיד של ילדים/מתבגרים, קידום שוויון חברתי, תרומה לחברה, עבודה עם ילדים/מתבגרים, ניסון הוראה קודם, השפעות חברתיות. המחקר כלל ארבע שאלות שהתייחסו להנעות לבחירה:

א) מהן ההנעות של מתכשרים להוראה להיות מורים? – תפיסות של יכולת הוראה, ערכים פנימיים ותרומה חברתית היו ההנעות החשובות ביותר לבחירה בהוראה ; אלה ממצאים העולים בקנה אחד עם מה שנמצא במחקרים אחרים (Bastick, 2000, Brookhart & Freeman, 1992); ב) כיצד קשורות ההנעות למאמץ, מעורבות ומחויבות רגשית?; ג) אילו הנעות מנבאות כוונות מקודמות להשקיע מאמץ, להיות מעורבים ומחויבים מקצועיים למקצוע ההוראה?; ד) האם יש הבדלים בין סטודנטים "רגילים" לבין סטודנטים הלומדים בתוכניות מצומצמות יותר(minor program)?

דוגמאות מן הממצאים:

(1)ההנעות שדורגו במקום הגבוה ביותר בקבוצת הנחקרים כולה היו: יכולות הוראה, ערכים פנימיים ותרומה לחברה. הנמוכות ביותר היו: בחירה בהוראה כברירת מחדל, בחירה בהוראה בגלל השפעות חברתיות. (2) הנעות המשקפות ערכים חברתיים(השפעה על עתיד ילדים, קידם שוויות חברתי וכדו') ויכולות הוראה היו קשורות לנכונות להשקיע מאמץ בהכשרה ובעיסוק בהוראה. וניתן לראותן כהנעות מועילות/אדפטיביות; (3) הוראה כברירת מחדל מבוססת על קשר שלילי למאמץ, למעורבות ולמחויבות;(4)סטאטוס חברתי, יכולות הוראה, הנעה פנימית ואפשרויות שינוי הם הנעות אדפטיביות.

הממצאים נותחו גם בחתכים של שתי תתי-קבוצות.

ביבליוגרפיה

Bastick, (2000).Why teacher trainees choose the teaching profession: Comparing trainees in metropolitan and developing countries, International Review of Education, 46, 343-349.
Brookhart, S.M., & Freeman, D. J. (1992). Characteristics of entering teacher candidates, Review of Educational Research, 62, 37-60.
Bruinsma, M., & Jensen, E.P.W.A. (2010). Is the motivation of becoming a teacher related to pre-service teachers' intentions to remain in the profession? European Journal of Teacher Education, 33, 185-200.
Gao, X., & Trent, J. (2009). Understanding mainland Chinese teachers' motivations for choosing a teacher education programme in Hong Kong, Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 35, 145-159.
Richardson, P.W., & Watt, H.M.G. (2006). Who chooses teaching and why? Profiling characteristics and motivations across 3 Australian universities, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34, 27-56.
Roness, D., & Smith, K. (2010). Stability in motivation during teacher education, Journal of Education for Teaching, 36, 169-185.
Watt, H.M.G., & Richardson, P.W. (2007). Motivational factors influencing teaching as a career choice: Development and validation of the FIT-Choice scale, Journal of Experimental Education, 75, 167-202.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Bastick, (2000).Why teacher trainees choose the teaching profession: Comparing trainees in metropolitan and developing countries, International Review of Education, 46, 343-349. Brookhart, S.M., & Freeman, D. J. (1992). Characteristics of entering teacher candidates, Review of Educational Research, 62, 37-60. Bruinsma, M., & Jensen, E.P.W.A. (2010). Is the motivation of becoming a teacher related to pre-service teachers’ intentions to remain in the profession? European Journal of Teacher Education, 33, 185-200. Gao, X., & Trent, J. (2009). Understanding mainland Chinese teachers’ motivations for choosing a teacher education programme in Hong Kong, Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 35, 145-159. Richardson, P.W., & Watt, H.M.G. (2006). Who chooses teaching and why? Profiling characteristics and motivations across 3 Australian universities, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34, 27-56. Roness, D., & Smith, K. (2010). Stability in motivation during teacher education, Journal of Education for Teaching, 36, 169-185. Watt, H.M.G., & Richardson, P.W. (2007). Motivational factors influencing teaching as a career choice: Development and validation of the FIT-Choice scale, Journal of Experimental Education, 75, 167-202.

yyya