המיצ"ב החדש – שילוב של הערכה בית-ספרית חיצונית ופנימית

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), גיבשה במהלך שנת 2006 מתכונת מעודכנת של הערכה ארצית, שביסודה ההבנה שמבחנים אינם מטרה כשלעצמה אלא כלי בשירות הלמידה. מתכונת זו נועדה לתת מענה מקצועי הולם בתחום המדידה וההערכה החינוכית לכל בעלי העניין, ובפרט לבתי-הספר.

א. המיצ"ב יתקיים החל מהתשס"ז לקראת סוף שנת הלימודים (במקום בחודשים נובמבר-דצמבר).

ב. בחינת מיצ"ב חיצונית בכל תחום דעת הנכלל במיצ"ב תתקיים פעם בארבע שנים (במקום פעם בשנתיים).

ג.  בתי-הספר שבשנה נתונה לא ישתתפו במבחן מיצ"ב חיצוני יקבלו את מחברות הבחינה ואת השאלונים, יחד עם מחוונים ועם חומרי עזר נוספים, לצורך העברה עצמית (מיצ"ב פנימי). בתי- הספר לא יידרשו לדווח על תוצאות המבחנים בהעברה עצמית, והשימוש בהן יהיה לצרכים פנימיים.

ראמ"ה תסייע לחיזוק ההערכה הפנימית המתקיימת באורח שוטף בבתי-הספר, וזאת באמצעות העמדת מאגרי משימות ופריטים, "בחינות מדף", מבדקים דיאגנוסטיים, שאלונים וכלים נוספים אשר ילוו בהדרכה ובהכשרה.

1.  הערכה ארצית מדגמית

ייבנה משוב מדגמי לניטור מגמות ארציות רב-שנתיות אשר יועבר למדגם ארצי מייצג שיקיף מספר קטן של כיתות לימוד. המשוב הארצי יכלול שאלונים במגוון של נושאים חינוכיים ומבחנים בתחומי דעת שונים שבהם יהיה כיסוי רחב ומעמיק של תכניות הלימודים.

2.  המיצ"ב החדש – שילוב של הערכה בית-ספרית חיצונית ופנימית

המיצ"ב – "מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית" – יחזור להתמקד בייעודו המקורי, מתן משוב בית-ספרי, כמפורט להלן:

2.1.  המיצ"ב יתקיים לקראת סוף שנת הלימודים, וזאת במקום בחודשים נובמבר-דצמבר (כפי שהיה נהוג עד כה). בחינות המיצ"ב תקפנה חומר שנלמד בשנה השוטפת, וכתוצאה מכך ייחסכו חודשי למידה יקרים שהוקדשו בתחילת שנת הלימודים לחזרה על חומר שנלמד בשנה הקודמת רק בכדי "להתכונן" למיצ"ב.

האמור לעיל מבטל את ההודעה בחוזר מנכ"ל "הודעות ומידע" סו/9 (א) סעיף 4.1-1, בקשר למועדי בחינות המיצ"ב והחומש בשנת הלימודים התשס"ז.

2.2.  המיצ"ב ימשיך להתקיים בארבעת תחומי הדעת הנוכחיים - שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה - וילווה בשאלוני אקלים בית-ספרי וסביבה פדגוגית.

2.3.  מיצ"ב חיצוני יתקיים במתכונת שבה, בתקופה של ארבע שנים, כל בית-ספר ייבחן פעם אחת בכל אחד מארבעת המקצועות ובשאלוני האקלים (במקום פעם בשנתיים כיום).

2.4.  בשלוש השנים האחרות יתקיים בבית-הספר מיצ"ב פנימי, כמפורט להלן:

    א.  חוברות הבחינה ושאלוני האקלים יועברו באופן עצמי בכיתות וייבדקו על ידי מורי בית-הספר.
    ב.  בית-הספר לא יידרש לדווח על תוצאות ההעברה העצמית והן תישארנה פנימיות.
    ג.  מורים ומנהלים יקבלו הדרכה בבדיקת הבחינות והשאלונים, וכן מחוונים וחומרי עזר נוספים.
    ד.  בתי-הספר יוכלו להשתמש בתוצאות המבחנים כתחליף למבחנים פנימיים ברמת כל תלמיד.
    ה. התוצאות הכלל-ארציות של המיצ"ב החיצוני בכל מקצוע ובכל רמת כיתה (ולפי מגזרים רלוונטיים) תוכלנה לשמש את בית הספר כנורמה שהוא יוכל לייחס אליה את הישגי תלמידיו.

3. מטרת העדכון ויתרונותיו

3.1.  מתכונת ההערכה הארצית המעודכנת נועדה לחזק את עבודת המורים והמנהלים ולמזער את ההיבטים השליליים שנצפו בחלק מבתי-הספר (הכנה מוגברת על חשבון לימוד החומר השוטף במקצועות הבחינה ועל חשבון שעות לימוד במקצועות אחרים, השתתפות לא-מלאה של תלמידים בבחינות ועוד).

3.2.  השילוב של המיצ"ב החיצוני והפנימי יאפשר לכל בית-ספר -

    א. לוודא כל שנה שההוראה מותאמת לציפיות והולמת את הסטנדרטים לכל מקצוע;

    ב. לעקוב כל שנה אחר השינויים ברמת בית הספר יחסית לנורמות הארציות;

    ג. לאפשר למורים לעשות שימוש פנימי בכלי הערכה מקצועיים לצורכי תכנון ובקרה (ובכלל זה לאמץ מבחני מיצ"ב שונים כחלק מהפעלה שגרתית של כלי הערכה פנימיים בבית-הספר);

    ד. להעצים את המורים ואת המנהלים כדי שיוכלו לקבל תמונה מהימנה ותקפה יותר על העשייה החינוכית באמצעות מבחנים ומחוונים מקצועיים והנחיות לאיתור שגיאות טיפוסיות;

    ה. לתת משוב מיידי ברמת כל ילד (ובכך גם לגרום לתלמידים רבים יותר להתייחס ברצינות לבחינות המיצ"ב);

    ו.  להתחיל בהנחלת תרבות של "מדידה בשירות למידה".


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  מעוניינת לקרוא תגובות

  פורסמה ב 26/11/2006 ע״י חנין

  להתכונן למיצ"ב עם "שברים פשוטים באמת".זהו ספר ייחודי המשלב הסברים מדוייקים עם תרגול ומבחן מסכם.

  פורסמה ב 20/03/2010 ע״י אלמוג
  מה דעתך?
yyya