המחיר של שיבוץ מטלות לא מתאימות למורים מתחילים בבתי הספר

Donaldson, M.L. & Johnson, S.M. (2010). The price of misassignment, Educational Evaluation and Policy Analysis, 32(2), 299-323.

 

המאמר תורגם מאנגלית וסוכם לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

מלות מפתח: התמדה/ נשירה בהוראה, מורים מתחילים , שיבוץ מורים

רקע - מחקר זה בוחן את ההתמדה של מורים מתחילים שהצטיינו בהכשרה במסגרת ( Teach for America (TFA ושובצו לעבודה למשך שנתיים בבתי ספר באזורים חלשים כלכלית. התלמידים משתייכים לאוכלוסיות חלשות כלכלית, ציוניהם במבחנים ארציים נמוכים מהממוצע, הם מסיימים בתי ספר תיכון בשיעורים נמוכים ורק מעטים מהם ממשיכים ללמוד במכללות. השאלות שנתחנו במחקר היו אם, מתי ומדוע המורים עוברים מרצון מבתי ספר בהם שובצו לעבודה או נושרים בכלל מן ההוראה. השאלות נבחנו במונחים של מאפייני השיבוץ ועל בסיס ההנחה שמורים איכותיים עשויים לתרום לשיפור ההישגים בבית הספר בהיבטים שונים.

התמדה ונשירה – התמדה/נשירה של מורים מתחילים הוא נושא שנידון בהרחבה בשנים האחרונות (Allensworth, et al., 2009, Boyd et al., 2009). בארה"ב באזורים חלשים העזיבה של מורים מתחילים גבוהה יותר מאשר זו של מורים באזורים אחרים. התהליך יוצר מצב של תחלופה מתמדת של מורים ושיבוץ מתמיד של מורים מתחילים מתחלפים, דבר המשפיע על למידת התלמידים, רווחתם ורווחת בתי הספר, על תכנון הלימודים בהם, על משאבים כספיים ומקצועיים ועוד. מחקרים הצביעו על חשיבות תנאי העבודה בהחלטות הקריירה של מורים. אחד ההיבטים של תנאי העבודה, שמורים מציינים אותו כחשוב ביותר, הוא מאפייני השיבוץ.

מאפייני שיבוץ והשפעתם על התמדה במקצוע – יש עדויות שתנאי עבודה קשים מכבידים על ההתפתחות המקצועית של מורים מתחילים, בעוד שסביבה תומכת מאפשרת להם להפוך למורים מוכשרים. שיבוץ המתאפיין בהוראה ביותר מכיתה אחת, בהוראת כמה תחומי דעת או בהוראה של מקצועות שמחוץ לתחום ההתמחות של המורים עלול לחזק נטייתם לעזוב או לנשור.

תחושת המסוגלות העצמית של מורים, ההערכה העצמית של היכולות להשיג רמה נשאפת של ביצוע בעשייה מסוימת Tschannen-Moran & Hoy, 2007)) מחזקת את נכונותם של מורים להתמיד במקצוע. אלה שהתנסו בהצלחות, קיבלו עידוד, ראו שאחרים מצליחים ולא היו תחת לחץ פסיכולוגי הצליחו בעשייתם. תחושת מסוגלות עצמית משפיעה על מידת המאמץ שאנשים מוכנים להשקיע ולהתנסות בה גם אל מול מכשולים והתנסויות שליליות (Bandura, 1977 ). רמת האתגר שמציב השיבוץ בפני המורה המתחיל עשויה להשפיע על ההתמדה: שיבוץ מאתגר/מציב קשיים(כנ"ל) מוביל למסוגלות נמוכה המובילה לעזיבה מרצון. יש אפשרות לטעון שיש מורים מתחילים שלא יחושו פחות מצליחים מאחרים ולכן לא יקבלו החלטת עזיבה גם בתנאים כאלה. הדבר לא נחקר דיו, הטענה הקיימת היא שאכן קיים קשר בין מאפייני השיבוץ לבין החלטות על נשירה וששיבוץ מחוץ להתמחות הוא עדיין תופעה קיימת, במיוחד בבתי ספר חלשים ((MetLife, 2006, Peske & Haycock, 2006.

על המחקר - המחקר מסתמך על סקר שכלל 2,029 נבדקים, שלושה מחזורים שלמים של בוגרי TFA. למרות שמורים אלה מהווים חלק קטן מאוד מאוכלוסיית המורים המשובצים לעבודה(5%), הם תת-אוכלוסייה חשובה מתוך אוכלוסיית המורים החדשים כיום. המחקר בדק אם מורים בשיבוץ מאתגר יבחרו לעזוב את בית הספר הראשוני בו שובצו, לעבור לבית ספר אחר או להתפטר מן ההוראה.

מה נמצא במחקר?

בין הממצאים התייחסו לנושאים הבאים: מספר שנות התמדה בהוראה לאחר שיבוץ לפי תנאי ה-TFA הקשר בין מאפייני שיבוץ ובין תחלופה/נשירה, הקשר בין שיבוץ להוראה במספר כיתות ל בין תחלופת /נשירה, הקשר בין שיבוץ להוראת מספר תחומי דעת לבין תחלופת/נשירה, הקשר בין שיבוץ להוראת תחומי דעת שאינם מתחום ההתמחות לבין תחלופה/נשירה.

הממצאים מאשרים את השערת החוקרים שמורים מתחילים המשובצים להוראה בתנאים מאתגרים כנ"ל יימצאו בסיכון גבוה יותר לעזיבת בתי הספר ואו לנשירה מן המקצוע לפחות בשנה הראשונה, בהשוואה למורים בשיבוץ מקל. מורי יסודי ששובצו ללמד בכמה כיתות היו בסיכון גבוה יותר מאלה ששובצו להוראה בכיתה אחת. מורי תיכון ששובצו להוראה של מספר מתחום דעת אחד היו בסיכון גבוה יותר מעמיתיהם שלימדו תחום דעת אחד להתפטרות ו/או לנשירה. מורים ששובצו ללמד מתמטיקה ולימודי חברה שלא היו בתחום התמחותם היו בסיכון גבוה יותר להתפטרות ממורים שלימדו מקצועות אלה לאחר שהתמחו בהם. ממצא ייחודי היה שמורי מדעים ללא תואר בתחום היו בסיכון נמוך יותר לנשירה ממורי מדעים בעלי תואר.

המחקר מצביע על קשר בין השיבוץ של מורים בשנה הראשונה לבין תחלופה/נשירה/מעבר. בשנים 2 – 6 שיבוץ רב-כיתתי או רב-מקצועי היה ברוב המקרים קשור לעזיבה אך לא בכולם. ייתכן שמורים שלאחר השנה הראשונה חשים כבר תחושת שליטה גבוהה יותר נשארים בבית הספר. הציפייה היא שבמחקרים מסוג זה תהיינה תוצאות יותר מעורבות ופחות אחידות, זאת ככל שמורים מתחילים יהפכו למנוסים יותר, ישמיעו את קולם באשר למאפייני השיבוץ וישאפו למגוון רב יותר בעומס ההוראה שלהם.

התוצאה היחידה שסתרה את השערת החוקרים הייתה לגבי מורי מדעים שבהיותם חסר תואר/התמחות במדעים נמצאו בסיכון נמוך יותר לנשירה מעמיתיהם בעלי התואר בתחום. גם מחקרים אחרים הצביעו על התופעה שבוגרי מדעים נוטים יותר להתפטר מהוראה מבוגרי המקצועות ההומניסטיים (למשל Murnane, et al., 1991, (Kirby et al., 1999. אחד ההסברים לכך היא הנגישות לעיסוקים אטרקטיביים ומשתלמים יותר לבוגרי מדעים מאשר לבוגרי תחומי דעת אחרים.

מן המחקר משתמע כי על מנהלים לזכור ששיבוץ מורים מתחילים תנאים מקשים כנ"ל עלול להגדיל את הסיכון יעזבו את בית הספר או ינשרו מהמקצוע. שמירת המורים בבית הספר מחייבת מאמץ לשבץ אותם כך שיצליחו להתמודד עם התפקיד. המחקר מאיר תחום חשוב שראוי להמשיך ולחוקרו.

למרות שקבלת מורים נבחנה כבר במחקר (למשל,Liu & Johnson, 2006), שיבוץ מורים כגורם משפיע על ההתמדה בהוראה עדיין לא נחקר דיו. ראוי שמחקרים עתידיים יבחנו את פרקטיקות השיבוץ במחוזות רחבים וקטנים, באזורים עירוניים ולא-עירוניים ובמתודולוגיות איכותניות וכמותיות וכדו'.

חיזוק ההתמדה של מורים טובים באוכלוסיות חלשות ראוי להיות חלק מכל מאמץ כדי "לשבור" את הקשר הקיים בין עוני לבין הישגים נמוכים. מחקר זה כוון להיות גם הוא חלק ממאמץ זה, ולשמש בסיס לקובעי מדיניות ולמנהלי בתי ספר בחיפוש דרכים לשמירת בוגרים ומורים מבטיחים אחרים במערכת.

המאמר תורגם מאנגלית וסוכם לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת


ביבליוגרפיה

Allensworth, E., et al., (2009). The schools teachers leave: Teacher mobility in Chicago Public Schools. http://ccsr.unchicago/content/publications.php?pub_id=134
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, Psychological Review, 84, 191-215.
Boyd, D., et al., (2009). The influence of school administration on teacher retention decisions, http://teacherpolicyresearch.org/portals/1/pdfs/reacherRetentionAdministrators 22May2009.pdf
Kirby, S.N., et al., (1999). Supply and demand of minority teachers in Texas: Problems and prospects, Educational Evaluation and Policy Analysis, 21(1), 47-66.
Liu, E., & Johnson, S.M., (2006). New teachers' experiences of hiring: Late, rushed and information poor, Educational Administration Quarterly, 42(3), 324-360.
Murnane R.J., et al., (1991). Who will teach? Policies that matter, Cambridge, MA: Harvard Uni. Press.
Peske, H.G., & Haycock, K. (2006). Teaching equality: How poor and minority students are shortchanges on teacher quality, Washington, DC: The Education Trust.
Tschannen-Moran, M., & Hoy, A.W. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers, Teaching and Teacher Education, 23(6), 944-956.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Allensworth, E., et al., (2009). The schools teachers leave: Teacher mobility in Chicago Public Schools. http://ccsr.unchicago/content/publications.php?pub_id=134 Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change, Psychological Review, 84, 191-215. Boyd, D., et al., (2009). The influence of school administration on teacher retention decisions, http://teacherpolicyresearch.org/portals/1/pdfs/reacherRetentionAdministrators 22May2009.pdf Kirby, S.N., et al., (1999). Supply and demand of minority teachers in Texas: Problems and prospects, Educational Evaluation and Policy Analysis, 21(1), 47-66. Liu, E., & Johnson, S.M., (2006). New teachers’ experiences of hiring: Late, rushed and information poor, Educational Administration Quarterly, 42(3), 324-360. Murnane R.J., et al., (1991). Who will teach? Policies that matter, Cambridge, MA: Harvard Uni. Press. Peske, H.G., & Haycock, K. (2006). Teaching equality: How poor and minority students are shortchanges on teacher quality, Washington, DC: The Education Trust. Tschannen-Moran, M., & Hoy, A.W. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers, Teaching and Teacher Education, 23(6), 944-956.

yyya