הכשרת מורים לחינוך משלב: שימוש בפדגוגיה משלבת לקידום הוראה ולמידה לכול

Florian, L., & Linklater, H. (2010). Preparing teachers for inclusive education: using inclusive pedagogy to enhance teaching and learning for all, Cambridge Journal of Education, 40(4), 369-386.

 

מילות מפתח: חינוך מכיל/משלב(inclusive), הכשרת מורים, חינוך מיוחד

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת


ככל שהרעיון של הוראה מכילה/משלבת הלך ונפוץ חלק מהתלמידים שהופנו למסגרות של חינוך מיוחד משולבים בכיתות הרגילות (Ferguson, 2008). אולם לא אחת נטען שהמורים בכיתות אלה חסרים את הידע והכישורים הנדרשים לעבוד עם תלמידים אלה בכיתות המשלבות(( Ofsted, 2008, ויש שתלמידים אינם מתקבלים לבית ספר על בסיס טיעון זה (Jordan, et al., 2009).

תופעה זו העלתה שאלות בדבר הידע והכישורים הנדרשים למורים כדי להורות בכיתות משלבות והדרכים להכשירם לכך עלו במחקרים לא מעטים (Abu El-Haj & Rubin, 2009, Kershner, 2007). במאמר מדווחים ממצאי מחקר של קורס חדש בהכשרת מורים שמחבריו שואלים שאלה שונה: כיצד לשפר את השימוש במה שהמורים יודעים כדי לטפל בקשיים בהם נתקלים תלמידיהם?
הקורס הנחקר: למידה ללא גבולות – הקורס הנחקר הוא חלק ממטרות פרויקט שמטרותיו לפתח גישות חדשות להכשרת מורים ולהבטיח שהם יהיו בעלי מודעות והבנה גדולים יותר לגבי הבעיות החינוכיות והחברתיות העשויות להשפיע על למידת ילדים, ויפתחו אסטרטגיות בהן יוכלו להשתמש כדי לטפל ולתמוך בהם. יוזמי הגישה החדשה להכשרה ל"הוראה מכילה/משלבת" הונחו ע"י שתי תובנות: האחת היא שאסטרטגיות הוראה בהן נעשה שימוש בחינוך הרגיל ניתנות להתאמה לצורך סיוע לתלמידים בעלי קשיי למידה(Davis & Florian, 2004, Hegarty, 2007), והאחרת – שניתן לעשות שימוש במומחיות של מורים עמיתים שהתמחותם בקשיי למידה ובדיסציפלינות הקשורות לכך כדי לתמוך בהוראה ובלמידה בכיתות הרגילות. הדבר חשוב ביותר בעבודה של מתכשרים ומורים מתחילים בבתי הספר.

מטרת הקורס היתה לפתח את הבנת המתכשרים מהי פדגוגיה משלבת. בחלקו הוא עסק בפיתוח המשמעות של השימושים הנעשים במיון ובתיוג תלמידים על פי יכולות הלמידה שלהם ובבתי ספר בעלי התייחסות ייחודית להשפעה של "העקומה הנורמלית" על ציפיות להישגים וכיצד רעיונות אלה משוקעים בדרכי מדיניות שונות בבריטניה כיום. הקורס תומך ב"פדגוגיה משלבת" הדוחה חשיבה דטרמיניסטית כזו בהכירה בכך שלא רק שהדבר מעורר מחלוקת חינוכית וחברתית הוא עלול גם להביא להגבלת מתן הזדמנויות למידה לכול התלמידים (Hart et al., 2004).

מושג הליבה של הקורס הוא הרעיון של אפשרות ליצור שינוי/ לשנות/להשתנות Transformability)). הנחת היסוד היא שלכל הילדים יש יכולת ללמוד ולהשתנות לטובה כתוצאה ממה שקורה וממה שאנשים עושים בעניינם בהווה. הלמידה מושגת בלמידה בקהיליות ובאה לידי ביטוי באמצעות העקרונות הפדגוגיים הפרקטיים הבאים: עבודה משותפת(co-agency(, אמון(trust ) וכולם/הכול(everybody).

המעקב אחר הקורס, באמצעות ניתוח שיחות עם הסטודנטים בעקבות ההתנסויות המעשיות וההבנות שלהם את הנלמד בקורס, העלה כמה תמות חוזרות:

• פיתוח הערכה והבנה של ההשפעה של תיוג על פי יכולת ,
• הכרת דרכים חדשות של חשיבה על הוראה,
• תגובות לתלמיד הפרט והצעת אפשרויות למידה חלופיות,
• נטילת סיכונים, סיגול תוכנית הלימודים, ונכונות להיות מופתע,
• פיתוח דרכים חדשות לעבודה עם אחרים.

סיכום - מסגרת החשיבה על קשר בין הוראה ולמידה שהציג הספר "למידה ללא גבולות" (Hart et al., 2004) , שהיה הבסיס לקורס הנחקר, תרמה להשגת מטרותיו. הסטודנטים קיבלו עידוד לזהות עצמם כ"מורים משלבים". הם קיבלו עידוד ללמד בדרכים שאפשרו להם להיות מופתעים ע"י ה"איך" וה"מה" שהתלמידים למדו. הדבר סותר תרבות בית-ספרית נפוצה יותר לפיה הציפיה היא שמורים ומתכשרים להוראה ילמדו רק על פי "כוונות/מטרות למידה" ולפי "יעדי השיעור" מוחלטים מראש ועם ציפיות מובחנות לגבי תלמידים מסוימים. המחקר גם האיר את הפוטנציאל של ההפתעה וחשיבותה בהבנה של חשיבת מורים על מתן הזדמנויות למידה לכול התלמידים.

ביבליוגרפיה

Abu El-Haj, T.R., & Rubin, B.C. (2009). Realizing the equity-minded aspirations of detracking and inclusion: towards a capacity-oriented framework for teacher education, Curriculum Inquiry, 39(3), 435-463.
Davis, P., & Florian, L. (2004). Teaching strategies and approaches for pupils with special educational needs: A scoping study, London: DfES.
Ferguson, D.L. (2008). International trends in inclusive education: the continuing challenge to teach each one and everyone, European Journal of Special Needs Education, 23(2), 109-120.
Hart, S., et al., (2004). Learning without limits, Maidenhead: Open University Press.
Hegarty, S. (2007). Special education and its contribution to the broader discourse of education, In: L. Florian (Ed.), The Sage Handbook of special education, London: Sage Publications, 528-536.
Jordan, A., Schwartz, E. & McGhie-Richmond, D. (2009). Preparing teachers for inclusive classrooms, Teaching and Teacher Education, 25(4), 535-542.
Kershner, R. (2007). What do teachers need to know about meeting special educational needs? In: L. Florian (Ed.), The Sage Handbook of special education, London: Sage Publications, 486-498.
Ofsted, (2008). How well new teachers are prepared to teach pupils with learning difficulties and/or disabilities? Retrieved: January 8, 2010 from: http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browser-allby/Education/Inclusion/How-well-new-teachers-are-prepared-to-teach- pupils- with-learning- difficulties- and-or disabilities.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Abu El-Haj, T.R., & Rubin, B.C. (2009). Realizing the equity-minded aspirations of detracking and inclusion: towards a capacity-oriented framework for teacher education, Curriculum Inquiry, 39(3), 435-463. Davis, P., & Florian, L. (2004). Teaching strategies and approaches for pupils with special educational needs: A scoping study, London: DfES. Ferguson, D.L. (2008). International trends in inclusive education: the continuing challenge to teach each one and everyone, European Journal of Special Needs Education, 23(2), 109-120. Hart, S., et al., (2004). Learning without limits, Maidenhead: Open University Press. Hegarty, S. (2007). Special education and its contribution to the broader discourse of education, In: L. Florian (Ed.), The Sage Handbook of special education, London: Sage Publications, 528-536. Jordan, A., Schwartz, E. & McGhie-Richmond, D. (2009). Preparing teachers for inclusive classrooms, Teaching and Teacher Education, 25(4), 535-542. Kershner, R. (2007). What do teachers need to know about meeting special educational needs? In: L. Florian (Ed.), The Sage Handbook of special education, London: Sage Publications, 486-498. Ofsted, (2008). How well new teachers are prepared to teach pupils with learning difficulties and/or disabilities? Retrieved: January 8, 2010 from: http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/Publications-and-research/Browser-allby/Education/Inclusion/How-well-new-teachers-are-prepared-to-teach- pupils- with-learning- difficulties- and-or disabilities.

yyya