הכשרת מורים והישגי תלמידים

Boyd, D., Grossman, P., Lankford, H., Loeb, S., & Wyckoff, J. (2008) Teacher preparation and Student achievement, NBER Working Paper Series Cambridge, MA.

מילות מפתח: מחקר בהכשרת מורים, תוכנית הכשרה

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המאמר עוסק בנושא המצוי בוויכוח ודיון נוקבים בדבר הדרך הטובה/הנכונה להכשיר מורים כך שיביאו לשיפור הישגי התלמידים. יש הטוענים שהקלה בתנאי הכניסה להוראה חיונית למשיכת מועמדים ברמה גבוהה, ואחרים – שהשקעה בהכשרת מורים איכותיים תשרת טוב יותר את התלמידים. גם בין אלה הנוקטים בגישה האחרונה, יש הבדלים. הרוב מסכימים, עם זאת, שחסר בסיס מחקרי מוצק להבנת הדרך שבה יש להכשיר מורים שיעמדו באתגרים שמציבים בתי הספר העירוניים.

 העדר עדויות יוצר הזדמנויות להעלאת פוטנציאל עצום של "פתרונות" בדבר הכשרת המורה ומעט – בדבר דרכי הערכתם. מחקר זה מהווה צעד ראשון בפיתוח עדויות שיהוו בסיס לוויכוחים כהללו, תוך מבט מעמיק בדרכים שבהן מכשירים מורים ובהשתמעויותיהם ללמידת תלמידים.

יש עוד ללמוד רבות על דרכי הכשרת מורים יעילות. החוקרים מתייחסים לארבעה מרכיבים חשובים בבחינת הנושא הנזכר (Wilson et al., 2001). להלן המרכיבים והצעדים שנקטו החקורים לגביהם:

• על מחקרים להשוות בין פרקטיקות בחתך של מוסדות כדרך לזהות את היעילות שבהן- נותחו 31 תוכניות הכשרה ליסודי, שכל אחת מהן תורמת מספר משמעותי של מורים בניו-יורק במסלולים מסורתיים וחלופיים. הושוו גם ההתנסויות של מורים בכל מסלולי השיבוץ בבתי הספר.

• על מחקרים לבחון את הקשר בין מרכיבים ספציפיים בתוכניות הכשרת מורים לבין תוצרים ספציפיים כמו הישגי תלמידים – ניתן תיאור מפורט של מדיניות ומעשה בהכשרה, נותחו מסמכים, רואיינו בעלי תפקידים, נעשו סקרים של הוראה מקצועות היסוד ושל משתתפי התוכניות ובוגריהן.

• המחקר צריך לכלול דרכי מדידה רגישות לתוכן ולאיכות של התוכנית – נעשה שימוש במידע על תוכן התוכניות שעלה מהנ"ל. נעשה קישור בין מאפייני התוכן לשינוי בהישגי תלמידים בבתי הספר.

• במחקר צריך להתקיים מרכיב ארוך טווח כדי לבדוק השפעות לאורך זמן – מתקיים מעקב אחר משתתפי תוכנית ההכשרה במהלך שנתיים מיום הסיום תוך קישור לנתונים ארוכי טווח של הישגי התלמידים.

תוך הסתייגות וציון מגבלות המחקר החוקרים מצביעים על כך שניתן לומר שעשוי להימצא, או אף שיש קשר בין מאפייני תוכניות ההכשרה לבין איכות ההוראה והשיגי תלמידים. בין הממצאים הספציפיים:

1. יש וריאציות ביעילות הממוצעת של המורים שנבדקו, חלק מהבוגרים גילו השפעה גדולה יותר על השיגי התלמידים מאחרים. תוכניות שמספקות מורים מוסמכים שנמצאו יעילים בהוראת מתמטיקה נמצאו יעילים גם בתחומים אחרים, למרות שבין התוכניות יש המתבלטות באיכות ההכשרה בתחום מסוים אחד.

2. הכשרה המתמקדת יותר בעבודה בכיתה ומזמנת לסטודנטים אפשרויות לחקור את מה שהם יעשו בעתיד מצמיחה מורים יעילים יותר במהלך השנה הראשונה.

3. בוגרי תוכניות הכשרה הדורשות פרויקט-שיא מסכם יעילים יותר בשנת העבודה הראשונה.

4. מורים שהיו מעורבים באופן מעשי ופעיל בהוראה(האזינו לילד הקורא בקול לצורך הערכה, תכננו שיעור לקריאה מודרכת או נתחו עבודת תלמיד במתמטיקה) הראו השיגים גבוהים יותר של תלמידיהם במהלך השנה הראשונה. ועוד.

ביבליוגרפיה

Wilson, S., Floden, R., & Ferrini-Mundy, J. (2001). Teacher preparation research: Current knowledge, gaps, and recommendations. A research report prepared for the U.S. Department of Education. University of Washington, Center for the Study of Teaching and Policy, Seattle

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Wilson, S., Floden, R., & Ferrini-Mundy, J. (2001). Teacher preparation research: Current knowledge, gaps, and recommendations. A research report prepared for the U.S. Department of Education. University of Washington, Center for the Study of Teaching and Policy, Seattle

yyya