הכשרת חונכים: תיאורים ראשוניים של התנסות

Rajuan, M., Tuchin, I., & Zuckerman, T. (2011). Mentoring the mentors: first-order description of experience in context, The New Educator, 7, 172-190.

 מילות מפתח: הכשרת חונכים, מורים מתחילים

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המאמר עוסק בהכשרה של מורים חונכים למורים מתחילים, נושא שהמחקר לא הרבה לעסוק בו. למורים מנוסים אין בהכרח כשירויות הדרכה ומנהיגות הנדרשים לעבודה עם מורים מתחילים בשנתם הראשונה (Zanting, 2001,Hennison et al., 2010). בד בבד הדעה המקובלת היא שחונכות יעילה מחייבת הכשרה, כדי שמטרות החונכות, ובהן הקטנת הנשירה של מורים מהמקצוע אכן תושגנה (Norman & Feiman-Nemser, 2005, Fantilli & McDougall, 2009).

מחקרים מראים כי מורים מתחילים שעבדו עם מורים חונכים בתוכניות קליטה פורמליות הצליחו טוב יותר ממורים מתחילים שעבדו עם חונכים שלא עברו כל הכשרה לתפקיד זה. בתהליך החונכות יש רווחים הן למורים המתחילים והן למורים הוותיקים ולהתחדשות של בתי הספר ושל מוסדות ההכשרה גם יחד (Margolis, 2008 ).

המסגרת התיאורטית במאמר הנוכחי היא דגם שלושה השלבים בהתפתחות המורה של פולר (Fuller, 1969) הכוללים: שלב ראשון המופנה פנימה - המורה מתייחס לעצמו ולצרכיו, בשלב השני המופנה אל החוץ– המורה מתייחס למטלות ולסיטואציות ההוראתיות , ובשלב השלישי , בהמשך לשני– המורה ממקד את התעניינותו בתלמידים ובלמידתם. מאוחר יותר נוספה גם ההתעניינות, בשלב האחרון, בסביבה התרבותית של בית הספר(Conway & Clarck, 2003 ).

המחקר מציג מעקב אחר קורס חונכים באחת המכללות להכשרת מורים בארץ תוך התבססות על הדגם הנ"ל.

ממצאי המחקר

השלב הראשון: התעניינות ב"אני" - דוגמאות של מטאפורות של מורים חונכים על זהות החונך (המטאפורות הועלו על בסיס תמונות שהוצגו למורים החונכים) (Ben-Perez et al., 2003) – עוור מוביל עוור, מוביל מסע, זקן מנוסה בעל רצון טוב המלהטט בין תפקידיו בבית הספר ותפקידו כחונך ועוד.

השלב השני:: התעניינות מקצועית בהוראה ובלמידה- מכתבים אישיים ממורים מתחילים לחונכיהם – בקורס החונכים נעשה ניתוח קבוצתי ודיון במכתבים אלה כדי "להזכיר" לחונכים המשתלמים את קשיי המורה המתחיל. החונכים הבינו, כמורים מנוסים, שהם בעלי ידע מעשי רב החסר למתחילים. הניתוח גם סייע לחונכים להבין כי הם עצמם לא מודעים להבדל זה ולשיעורו (Schempp et al., 1998), ולזהות באילו תחומים ייחודיים של הוראה נדרש למתחילים סיוע.

השלב השלישי: חדר המורים-תחומים חברתיים ואידיאולוגיים – העלאת הנושא של חוקים ונוהגים בבית הספר שעל מורה חדש לדעת, מתורנות בחצר ועד דיווח על ציונים. השיתוף בסיפורי החונכים העלה נושאים של תרבות בית הספר, ובהם למשל, תמיכה אישית, שחיקה חברתית והיררכיה פוליטית חבויה העולה מסדרי הישיבה בחדר המורים. הממצאים האירו את העומס הרגשי שחווים המורים החונכים המנוסים, את עומס העבודה והמאבק הבלתי פוסק לאזן בין גישה אופטימית לבין תחושות פסימיות. תפיסת התפקיד של המורה היא שעשויה להיות בעלת השפעה חשובה על מציאות העבודה. אלה הם מסרים חשובים גם למורים מתחילים הזקוקים לעזרה בבית הספר.

סיכום – הכשרת החונכים מאפשרת להם להבין ולהתנסות במשמעות של תפקיד החונך, לחוש אמפתיה למורה המתחיל ולקשר בין הידע הרב שיש להם לבין הידע החסר לו. החומרים האותנטיים שחונכים ומתחילים מביאים להתנסות עשויים לשמש ככלים לקדם דיאלוג בין השותפים לבין המצבים הבית ספריים הממשיים. חונכות אינה רק תפקיד נוסף למורה הוותיק (Rajuan et al., 2007), היא עשויה לאתגר את תפישת תפקיד המורה בכלל. הממצאים במחקר חשפו את הצורך לאיזון בין תחומי דאגה לבין שאיפות של מורים חונכים בתהליכי הכשרה לתפקיד.

ביבליוגרפיה

Ben-Perez, M., et al., (2003). How teachers in different educational contexts view their roles, Teaching and Teacher Education, 19, 277-290.
Conway, P.F., & Clarck, P.M. (2003). The journey inward and outward: a re-examination of Fuller's concerns-based model of teacher development, Teaching and Teacher Education, 19, 465-482.
Fantilli, R., & McDougall, sD. (2009). A study of novice teachers: challenges and supports in the first year, Teaching and Teacher Education, 25, 814-825.
Fuller, F.F. (1969). Concerns' of teaching: a developmental characterization, American Educational Research Journal, 6, 207-226.
Hennison, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen F., & Bergen, T. (2010). Uncovering contents of mentor teachers' interactive cognitions during mentoring dialogues, Teaching and Teacher Education, 26, 207-214.
Margolis, J. (2008). What will keep today's teachers teaching? Looking for a hook as anew career cycle emerges, Teachers College Record, 110(1), 160-194.
Norman, P., & Feiman-Nemser, S. (2005). Mind activity in teaching and mentoring, Teaching and Teacher Education, 21, 679-697.
Rajuan, M., Beijaard, D., & Verloop, N. (2007). The role of the cooperating teacher: bridging the gap between the expectations of cooperating teachers and student teachers, Mentoring & Tutoring, 15(2), 223-242.
Schempp, et al., (1998).
Zanting, A. (2001). Mining the mentor's mind: the elicitation of mentor teachers' practical knowledge by prospective teachers, unpublished doctoral dissertation, Leiden Uni., Leiden, The Netherlands.

מה דעתך?

Ben-Perez, M., et al., (2003). How teachers in different educational contexts view their roles, Teaching and Teacher Education, 19, 277-290. Conway, P.F., & Clarck, P.M. (2003). The journey inward and outward: a re-examination of Fuller’s concerns-based model of teacher development, Teaching and Teacher Education, 19, 465-482. Fantilli, R., & McDougall, sD. (2009). A study of novice teachers: challenges and supports in the first year, Teaching and Teacher Education, 25, 814-825. Fuller, F.F. (1969). Concerns’ of teaching: a developmental characterization, American Educational Research Journal, 6, 207-226. Hennison, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen F., & Bergen, T. (2010). Uncovering contents of mentor teachers’ interactive cognitions during mentoring dialogues, Teaching and Teacher Education, 26, 207-214. Margolis, J. (2008). What will keep today’s teachers teaching? Looking for a hook as anew career cycle emerges, Teachers College Record, 110(1), 160-194. Norman, P., & Feiman-Nemser, S. (2005). Mind activity in teaching and mentoring, Teaching and Teacher Education, 21, 679-697. Rajuan, M., Beijaard, D., & Verloop, N. (2007). The role of the cooperating teacher: bridging the gap between the expectations of cooperating teachers and student teachers, Mentoring & Tutoring, 15(2), 223-242. Schempp, et al., (1998). Zanting, A. (2001). Mining the mentor’s mind: the elicitation of mentor teachers’ practical knowledge by prospective teachers, unpublished doctoral dissertation, Leiden Uni., Leiden, The Netherlands.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?