הישגי התלמידים ועמדותיהם כלפי הלמידה בתכנית "עת הדעת"

עידית מני-איקן (מכון הנרייטה סאלד), טל ברגר-טיקוצ'ינסקי (מכון הנרייטה סאלד), רוני בארי (מכון הנרייטה סאלד), רוית אפרתי (מכון הנרייטה סאלד)
מאמר זה מתאר מחקר הערכה שנעשה בידי מכון סאלד על תכנית "עת הדעת". תכנית עת הדעת כוללת תשתית תקשוב מבוססת מחשבים ניידים לכל תלמיד, עמדת ניהול למורה ותכנים אינטראקטיביים המותאמים לדרישות משרד החינוך. בתכנית נלמדים המקצועות אנגלית, עברית ומתמטיקה לכיתות ד'-ו'. במחקר זה נבדקו הישגי תלמידי כיתות ה' במקצועות התכנית ביחס לתלמידי כיתות השוואה שלמדו באופן מסורתי, עם מספר שעות לימוד דומה (כ 150-תלמידים בכל קבוצה). בהשוואת ממוצע הפער בציון המבחנים בין סוף שנה לתחילתה בקרב תלמידי עת הדעת לעומת קבוצת ההשוואה, נמצא כי: באנגלית ממוצע הפער בציון בקרב תלמידי עת הדעת היה 21.8 ובקרב קבוצת ההשוואה היה 13.7 (הבדל שנמצא מובהק סטטיסטית עם גודל אפקט בינוני), במתמטיקה היה ממוצע הפער 26 נקודות בקרב תלמידי עת הדעת ו 21.3- נקודות בקרב קבוצת ההשוואה (הבדל שנמצא מובהק סטטיסטית עם גודל אפקט קטן). לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין קבוצת ההשוואה והניסוי בעברית.
בהתייחסות לרבעונים שונים, באנגלית נמצא יתרון לתלמידי עת הדעת בקרב תלמידים בינוניים וחלשים, בחשבון נמצא יתרון לתלמידי עת הדעת בקרב תלמידים בינוניים וחזקים ובעברית נמצא הבדל מובהק סטטיסטית לטובת תלמידים חלשים הלומדים בעת הדעת. מעדויות התלמידים נראה כי הצלחתם היחסית בלימודים נבעה מחוויות הלמידה, משימוש במולטימדיה שאפשרה למידה באופנויות שונות ומהגיוון בהוראה. זהו מחקר ראשוני בנושא פדגוגיה מתוקשבת בתכנית עת הדעת ויש מקום לערוך מחקרים נוספים בכדי להבין את ייחודיות התכנית ולהעמיק בהבנת הטכנולוגיה בשירות הפדגוגיה.
מקור וקרדיט :
ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2011 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י ' עשת-אלקלעי, א'  כספי, ס ' עדן, נ'  גרי, י'  יאיר  (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה) .
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya