החלה הערכת המורים במסגרת רפורמת אופק חדש

משה"ח החל בחודש האחרון בפיילוט ארצי להערכת מורים המשתתפים ברפורמת אופק חדש. בפורטל עובדי הוראה של משה"ח מצוין, כי במשך שנים רבות מעריכים מנהלי בתיה"ס את המורים, כל אחד בדרכו; בזמנים שונים, בכלים שונים וביחס להיבטים שונים. עוד מצוין, כי אופק חדש מזמן הליך הערכה רציף, מסודר ואחיד לכלל המערכת, לצורך קידום או אי קידום של מורים. למטרה זו נבנה כלי אחיד להערכת מורים, המאפשר לזהות צרכים ברמת הפרט, ביה"ס והמערכת כולה.
לבקשת עיתו ן" קו לחינוך"  נמסרו ממשה"ח פרטים נוספים על הכלי להערכת מורים, שבו נעשה שימוש בפיילוט.
מהמשרד נמסר, כי הכלי פותח על ידי הראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה, בשיתוף פעולה הדוק עם צוות מקצועי של משה"ח, נציגי המורים והמנהלים. בשלב הראשון נקבעו מדדי הצלחה למורים, המתייחסים לארבעה תחומי פעולה מרכזיים; תפיסת התפקיד, הידע בתחום הדעת, היבטים לימודיים וחינוכיים בשיעור והשתתפות בקהילת למידה. הכלי כולל תיאורים התנהגותיים של מורים בכל אחד מתחומים אלו ברמות ביצוע שונות, המבטאות סולם התפתחות מקצועית. הערכת המורה נקבעת על פי רמת הביצוע שלו בכל אחד מהתחומים.
ההערכה מתבצעת על ידי מנהלי בתיה"ס. כל מנהל מקיים תצפית אחת לפחות בשיעור, ובנוסף אוסף על המורה חומרים רלוונטיים אחרים, ומעריך את ביצועיו בארבעת התחומים. כל מורה המוערך מתבקש למלא הערכה עצמית בתחומים אלו.
תהליך ההערכה נעשה באמצעות מערכת מתוקשבת, שפותחה במיוחד למטרה זו. התהליך כולל גם שיחת משוב של המנהל עם המורה, שבו נידונים הפערים בין הערכות המנהל וההערכות העצמיות של המורה.
ממשה"ח נמסר עוד, כי המשרד מקיים את הפיילוט ב 164- בתי"ס.  בכל בי"ס מעריך המנהל שני מורים; מורה חדש ומורה בדרגות הגבוהות. במשרד מציינים, כי הפיילוט נועד לתקף את הכלי, ולכן לא תהיינה להערכות שיינתנו באמצעותו השלכות על הקידום המקצועי של המורים המשתתפים בו. כלי ההערכה יעודכן על ידי הראמ"ה לאור ממצאי הפיילוט.
עוד נמסר, כי בכוונת המשרד להפעיל את הכלי באופן הדרגתי בכל בתיה"ס שהצטרפו לאופק חדש.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    1. מהו (אמור להיות) ההבדלים בתבחיני הערכה של מורים חדשים ושל מורים וותיקים ?2. איך בא לידי ביטוי הרמה הסוציו-אקונומית של הורי התלמידים ?3. במצב שמורה בעל התמחות ביסודי נאלץ ללמד בתיכון בגלל חוסר בתקנים, איך תפורש גיליון ההערכה שלו ?

    פורסמה ב 19/08/2010 ע״י אנדראס מוסקוביץ
    מה דעתך?
yyya