הוראת המחקר האיכותני – ביצוע מחקר איכותני

חזן, א' ונוטוב, ל' (2013). הוראת המחקר האיכותני- ביצוע מחקר איכותני. בתוך א' חזן ול' נוטוב (עורכות), הוראת מחקר איכותני: אתגרים, עקרונות, יישום (עמ' 154-127). תל-אביב: מכון מופ"ת.

סיכום המאמר נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממערכת פורטל מס"ע במכון מופ"ת

מאמר זה מציע ומדגים עשרה עקרונות שיישמו המחברות בהוראת קורס בשיטות מחקר איכותניות. עקרונות אלה מנוסחים בהשראת המחקר האיכותני, וכך יוצרים מסגרת מושגית להוראת הקורס. במילים אחרות, הוראת קורס שעניינו מחקר איכותני מיישמת את עקרונותיו של מחקר כזה.

גישה זו להוראת הקורס מקורה באופי תהליך הלמידה-הוראה של הנושא, הדומה במורכבותו למורכבותם של נושאים הנחקרים בשיטות מחקר איכותניות. מורכבות זו דורשת מצוות ההוראה של הקורס להנחות את הסטודנטים בתהליך הבנתם את שיטת המחקר הזאת בדומה לאופן שחוקרים איכותנים לומדים את שדה המחקר שלהם.

עקרונות ההוראה מודגמים באמצעות נתונים שנאספו בשנות הלימודים תש"ע ותשע"א בקורס "שיטות מחקר איכותניות בחינוך" שנלמד במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון במסגרת לימודי מוסמכים (מגיסטר ודוקטורט).

הקורס ניתן אחת לשנה במשך סמסטר (14 שבועות) בהיקף של שלוש שעות שבועיות. בשליש הראשון של הקורס השיעורים כוללים הרצאות, דיונים ועבודה בקבוצות; למן השליש השני שעה שבועית מוקדשת להצגות של מחקרים איכותניים מתוך הספרות (שני סטודנטים בכל שיעור). השיעור האחרון של הסמסטר מוקדש להצגות של הסטודנטים את המחקרים שביצעו במסגרת הקורס.

עשרת העקרונות הפדגוגיים המוצעים כמסגרת להוראת הקורס הם:

עיקרון 1: הסטודנטים מבצעים מחקר איכותני שלם
עיקרון 2: הקורס משמש כסביבת המחקר של משימות הסטודנטים בקורס
עיקרון 3: הסטודנטים מציגים מחקרים לפני מליאת הקורס ומנהלים עליהם דיון
עיקרון 4: נושאי הקורס מודגמים באמצעות המחקרים שהסטודנטים מבצעים בקורס
עיקרון 5: נבנה אמון בין צוות ההוראה לסטודנטים ובין הסטודנטים לבין עצמם
עיקרון 6: בתהליך הלמידה משולבות רפלקציות
עיקרון 7: דיונים בקורס מתנהלים בדומה לריאיון
עיקרון 8: הסטודנטים מונחים לחשוב ברמות הפשטה שונות
עיקרון 9: מועלית המודעות לרגשות החוקרים ולמקומם במחקר
עיקרון 10: מונחה תהליך למידה הדרגתי

מחברות המאמר מציינות כי (א) העקרונות קשורים זה בזה ואף תומכים זה ביישומו של זה. המאמר מתייחס ליחסים הדדים אלה; (ב) מספור העקרונות נועד להקל על ההפניה אליהם במאמר ואינו מעיד על היררכיה ביניהם או על סדר כרונולוגי כלשהו ביניהם; (ג) אחדים מעקרונות ההוראה ניתנים ליישום גם בקורסים אחרים בכלל ובקורסים על מתודולוגיות מחקר בפרט.

במאמר זה המחברות מתמודדות עם סוגיית ארגון ההוראה של המחקר האיכותני (Luttrell, 2005; Smeyers, 2008) בשני מישורים. במישור האחד הן מציעות עקרונות הוראה שאפשר ליישם בקורס על מחקר איכותני; ובמישור השני הן מעגנות את עקרונות ההוראה בעקרונותיו של המחקר האיכותני עצמו באופן המדגיש את ההלימה בין הנלמד לאופן ההוראה. אופן הוראה זה מתיישב עם התפיסה הקונסטרוקטיביסטית להוראה (Davis, Maher, & Noddings, 1990; Smith, diSessa, & Roschelle, 1993).
המאמר תורם אפוא לספרות על הוראת המחקר האיכותני באמצעות גישור בין שלושה תחומי מחקר: מחקר איכותני, תאוריות למידה ותאוריות הוראה.

מקורות המידע שצוטטו בסיכום

Davis, R. B., Maher, C. A., & Noddings, N. (Eds.) (1990). Constructivist views on the teaching and learning of mathematics (Journal of Research in Mathematics Education, 4). Reston, VA: The National Council of Teachers of Mathematics.
Luttrell, W. (2005). Crossing anxious borders: Teaching across the quantitative-qualitative “divide”. International Journal of Research and Method in Education, 228(2), 183-195.
Smeyers, P. (2008). Qualitative and quantitative research methods: Old wine in new bottles? On understanding and interpreting educational phenomena. Paedagogica Histotica, 44(6), 691-705.
Smith, J. P., diSessa, A. A., & Roschelle, J. (1993). Misconceptions reconceived: A constructivist analysis of knowledge in transition. Journal of the Learning Sciences, 3, 115-163.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום אני רוצה עזרה קטנה… רוצה לעשות שאלת מחקר איכותני על הפרעות נפשיות (קשב וריכוז) בבית ספר יסודי

    פורסמה ב 04/12/2016 ע״י רים טואפרה
    מה דעתך?
yyya