הוראה רגישה מבחינה לשונית בהכשרת מורים: סקירת ספרות במסגרת תיאוריית הפעילות התרבותית-היסטורית

Solano-Campos, A.,  Hopkins, M., & Quaynor, L. (2018). Linguistically responsive teaching in preservice teacher education: A review of the literature through the lens of cultural-historical activity theory

המאמר כולל סקירת ספרות, הנוגעת להכנה של מתכשרים להוראה לקראת הוראה של לומדים בעלי מספר לשונות בארה"ב. המאמר עושה שימוש במסגרת התיאורטית Linguistically Responsive Teaching כדי להתחקות אחר האופן שבו מורי מורים מכשירים את הסטודנטים הללו ונמצאים בקשב לגישותיהם הלשוניות והסוציו-תרבותיות. באופן ספציפי, המאמר דן בשלושת מימדיה של מסגרת תיאורטית זו: מודעות סוציו-לשונית; הערכה בנוגע למגוון לשוני; ונטייה לקדם למידה רב-לשונית. ניתוח המקורות הספרותיים במאמר מזהה שלושה רכיבים בעבודתם של מורי המורים הקשורים למסגרת זו: דגש על תפיסות; דגש על מתודולוגיה (פדגוגיה ומיומנויות) ודגש על אינטגרציה ופעילות אקטיבית. לדעת המחברים, יסודות אלה מכתיבים צורך ביצירת קוהרנטיות רוחבית בתוכניות להכשרת מורים ולניתוח השוואתי של תוכניות להכשרת מורים בהקשרים מגוונים מבחינת מדיניות. 

לתקציר באנגלית ראו: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487118808785  

לקריאה נוספת

רשמית שאינה מוכרת: על מעמדה המעורער של השפה הערבית בישראל והצורך לתקנו

ההשפעה של סיוע רב-לשוני על השתתפות פעילה בקורסי מוּק

"למזלי, מצאתי בית שמאפשר לי ביטוי אישי": הוראה משותפת בסביבה קדם-בית-ספרית דו-לשונית בישראל

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya