הוראה יעילה במכללה להכשרת מורים: נקודת המבט של סטודנטים ושל מורי מורים

מקור: דפים 43, כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, הוצאת מופ"ת, עמ' 39-59

מאמר זה בוחן תפיסות של סטודנטים להוראה ושל מורי מורים בנוגע לטבעה של הוראה יעילה במכללה להכשרת מורים. באיסוף הנתונים נעשה שילוב בין כלים כמותיים לכלים איכותיים. 110 סטודנטים להוראה ו- 48 מרצים במכללה להכשרת מורים בישראל מילאו שאלון מובנה להערכת הוראה. השאלון היה מורכב מרשימה של אסטרטגיות הוראה והתנהגויות כיתה, והמשתתפים התבקשו להעריך את החשיבות של כל אחת מהן להוראה יעילה. בנוסף לכך הם התבקשו לתאר בפירוט אירוע שנחרט בזיכרונם ומדגים, לדעתם, מהי הוראה יעילה. הממצאים העידו על שלושה היבטים של הוראה יעילה, המשותפים לסטודנטים ולמורי המורים: (א) הוראה יעילה כוללת ממד בין -אישי וממד דידקטי. (ב) הממד הבין-אישי אחיד יותר באופיו מהממד הדידקטי. (ג) המאפיינים שנתפסו כחשובים ביותר להוראה יעילה הם בקיאות בתחום הדעת, בהירות הניסוח, קידום החשיבה וקידום העניין. נמצאו שני הבדלים בין הקבוצות. ההבדל האחד הוא שהסטודנטים ייחסו חשיבות רבה יותר להעצמת הסטודנט. הבדל נוסף התבטא בכך ששתי הקבוצות היו שונות במאפיינים הנרטיביים של האירועים שנחרטו בזיכרון; רוב המורים הפיקו אירועים ספציפיים של הוראה, ואילו רוב הסטודנטים הפיקו תיאורים כלליים של התנהגות מורים או רשימה של מאפיינים. נוסף על כך, עם העלייה בוותק של המורים עולה תפיסת החשיבות של כל הממדים להוראה יעילה.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מחפשת את המאמר המקורי. אין אפשרות לגשת אליו.

    פורסמה ב 24/03/2017 ע״י תמר אפל
    מה דעתך?
yyya