הוראה-בשיתוף: מה לחפש, למה לצפות, ולמה להאזין

Murawski, W.W., & Lochner, W.W. (2011). Observing co-teaching: What to ask for, look for and listen for, Intervention in School and Clinic, 46(3), 174-183.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

הוראה-בשיתוף דורשת ממורים כוללים ומורים לחינוך מיוחד לתכנן, ללמד ולהעריך בצוותא את ההוראה באופן שוטף.

מה נדרש להוראה אפקטיבית בשיתוף?

תכנון משותף – ללא תכנון משותף מורים עובדים במקרה הטוב בהקבלה או תגובתית. בגלל העובדה שלא מצופה ממורה לחנ"מ להיות בעל ידע תוכן ספציפי הוא נמצא בעמדת נחיתות וצריך לעקוב אחרי הלמידה בכיתה, להבינה ואז להתאימה לילדים בעלי הצרכים המיוחדים. המטרה של תכנון משותף היא שהמורה לחינוך מיוחד יביא את יכולותיו הייחודיות ובהן הבחנה בשונות, התאמה, תמיכה בהתנהגויות חיוביות ופדגוגיה לשיעור כדי שרוב התלמידים יצליחו לעבד וללמוד את חומר הלימוד בפעם הראשונה שבה הוא מוצג לכיתה (Murawski, 2009). בעלי צרכים מיוחדים יכולים להצליח ללמוד תכנים כלליים אם יש התייחסות לתחום הקושי הייחודי שלהם.

הוראה משותפת – מורים המלמדים בדגם של הוראה-בשיתוף בדרך נכונה הם אלה המנצלים את העובדה שיש שני מבוגרים בכיתה. הם מעורבים בפעילות התלמידים, משתמשים בהוראה משותפת לקבוצות בהרכבים שונים, אוספים ומשתפים זה את זה במידע מעריך כדי לענות על צורכי כל התלמידים ופתוחים לנסות חידושים. בזמן ההוראה הם מקיימים תקשורת וגמישות הוראתית. הכיתה שייכת לשניהם ושניהם יכולים ללמד במטרה למקסם את מומחיותם בכיתה. התשומה של המורה לחינוך מיוחד במקרים כאלה ניכרת באסטרטגיות, בשיפור הזכירה והוראה מותאמת/מבחינה.

הערכה משותפתהערכת הלומדים – מסגרות ההתייחסות המשפיעות על הערכה שונות אצל מורים שונים. מורים כוללים ממוקדים יותר בסטנדרטים ובהערכות כל-כיתתיות ומורי חנ"מ – מכירים יותר טוב הערכות אישיות או חלופיות. על מורים בשיתוף להיות בעלי יכולת להסביר ולהדגים דרכים שבהן הם מאפשרים ומספקים הערכות חלופיות, ומתייחסים לתלמידים באופן אישי בהחלטה על מידת שליטתם בסטנדרטים של תוכן ותוכניות לימודים. הערכת המורים – מנהלים מעריכים מורים המלמדים בשיתוף מתוך בחינת הישגי התלמידים (למשל, האם בעלי הצרכים המיוחדים נכשלים יותר?), אך עליהם להכיר מגוון דרכים להערכת האפקטיביות של המורים.

מהו תפקיד הצופה המעריך יכולות אלה?

הכותבות מציעות שורה של פריטים שעל המנהלים ו/או מעריכי הוראה אחרים לאסוף ולחפש כחלק מתהליך הערכת המורים המלמדים בשיתוף בכיתה. עליהם לדעת מהי מטרת התצפית ומה הם רוצים לאסוף, לראות ולשמוע במהלכה (Hopkins, 2006).

מה לאסוף (ask for)? – הפריטים המנחים המוצעים ע"י הכותבות לאיסוף בשלב הראשוני מתייחסים ל: 1. תכנון משותף: מערכי השיעורים, סילבוס וחומרים מותאמים, חומרים הנשלחים להורים, ועוד, 2. הוראה משותפת: התנהגויות הוראתיות, רמות השיעורים, הערות שונות, 3. הערכת תלמידים משותפת: יומן ציונים, מטלות מותאמות, דרכי מתן הציונים/ההערכות לתלמידים.

מה לראות (look for)? – הכותבות מציעות אוסף של פריטים שיכולים לסייע למעריכים לראות ולקבוע מה איכות ההוראה בשיתוף, ושלוש דרגות של הצלחה/שליטה בהם (0/1/2). להלן שתי דוגמאות:

הערכת עבודת המורים באותו מרחב פיסי:

0 = רק מורה אחד, שנים ללא קשר בינים, כיתה מחולקת תמיד לשני חדרים,

1 = שני המורים בכיתה אך מקיימים תקשורת או שיתופיות מועטה,

2 = שני מורים בכיתה, מעורבים בהוראה ומתקשרים ביניהם.

הערכת סביבת הכיתה כמשקפת שוויון ושיתופיות:

0 = אין כל ביטוי לשוויון ושיתופיות; נראה שהכיתה שייכת למורה אחד בלבד,

1 = יש ניסיון לקיום שוויון, שני המורים חולקים בחומרים ובחלל,

2 = שוויון ברור, שמות המורים על הלוח, שני שולחנות או מרחב משותף, מסר ברור של "הכיתה שלנו".

פריטים אחרים: התחלה וסיום השיעור ע"י שני המורים, סיוע לכול התלמידים במהלך השיעור ע"י שני המורים, קושי בהבחנה בין המורה הכולל לבין החינוך המיוחד ועוד.

למה להאזין (listen for)? – פריטים אלה עשויים, לדעת הכותבות, להוות עבור הצופים מפתח לתוך השיחות, השאלות והדו-שיח המהווים חלק מהצלחה של הוראה-בשיתוף ואף הם מוצעים בשלוש רמות כנ"ל. בין הפריטים: המורים משתמשים בשפת רבים (אנחנו, שלנו) המשקפת שיתופיות ואחריות אמיתיות, המורים מנסחים שאלות והיגדים המשקפים פנייה לכל התלמידים בכיתה, שיחות התלמידים מעידות על תחושת קהילייה לומדת, המורים שואלים שאלות ברמות שונות בהתאמה לצורכי תלמידים שונים.

תצפיות מנהלים רבות מתוכננות לצפייה במורה יחיד בשיעור ואינן מתאימות על פי רוב לצפייה במורים המלמדים בשיתוף בכיתה. הכותבות מציעות במאמר זה קווים מנחים למטרה זו. תצפיות כאלה המתקיימות כמה פעמים עשויות לקדם שיפור בהוראה. בכל מקרה איסוף נתונים כזה או דומה לו חיוניים ביותר לצורך הערכה ולמידה של דגם הוראה זה.

ביבליוגרפיה

Hopkins, G. (2006). What do principals look for as they observe and evaluate? Education.
Murawski, W.M. (2009). Collaborative teaching in secondary schools: Making the co-teaching marriage work, Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Hopkins, G. (2006). What do principals look for as they observe and evaluate? Education. Murawski, W.M. (2009). Collaborative teaching in secondary schools: Making the co-teaching marriage work, Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

yyya