ההתפתחות של ידע מחקרי, אמונות ועמדות כלפי מחקר של מתכשרים להוראה

van der Linden, V., Bakx, A., Ros, A., Beijaard, D., & van den Bergh, L. (2015). The development of student teachers' research knowledge, beliefs and attitude. Journal of Education for Teaching, 41(1), 4-18.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המחקר המוצג במאמר מדווח על התפתחות של ידע מחקרי של מתכשרים בשנת ההכשרה השנייה ושל השינויים באמונות ובעמדות שלהם ביחס למחקר במהלך קורס מבוא שעסק במחקר בעבודת המורה במוסד להכשרת מורים. מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה האפשרית של קורס מסוג זה על תחומים אלה.

החשיבות של מורים החוקרים את עבודתם הוכרה זה מכבר. בין המטרות של שילוב מחקר בעבודת ההוראה ניתן לציין: א) לאפשר למורים לממש גישה ביקורתית ורפלקטיבית לעבודתם (Hall, 2009), ב) לתרום להתפתחות ידע ועדויות בדבר הצלחה בהוראה (Ponte et al., 2004), ג) לפתח יכולות מורים להשתמש ולבצע מחקרים ולתרגם ממצאים לכלל שיפור הוראתם (Gore & Gitlin, 2004).

כדי לממש מטרות אלה על מתכשרים להוראה לפתח ידע מחקרי המקדם יכולת של מתכשרים להעריך, לפרש ולבחון רפלקטיבית ממצאי מחקר של אחרים ושל עצמם ואף לדווח עליהם לאחרים, אמונות חיוביות כלפי מחקר המתעצבות ע"י התנסויות וחוויות מוצלחות בהוראה ועמדות חיוביות לגבי מחקר בארבעה היבטים: קוגניטיבי, רגשי, מסוגלות עצמית והתנהגות מצופה/מכוונת.

כלי המחקר היו שאלונים ומפות מושגים (Koopman et al., 2011) שניתנו לפני ואחרי הקורס. כל מתכשר התבקש לבנות מפה מושגית למיפוי הידע שלו על המושג "מחקר ע"י מורים בבית הספר היסודי". השאלונים כללו פרטי רקע, וארבעה חלקים: 1) אמונות, 4-2) עמדות על פי המיון שלעיל. השתפו 96 מתכשרים להוראה ביסודי בשנת הלימודים השנייה.

ממצאים וסיכום

א) ממצא כולל - בקרב רוב המתכשרים שבמחקר נמצא שיפור של הידע המחקרי שבא לידי ביטוי באיכות מפות המושגים לאחר הקורס: שיפור במידה רבה (כ- 60%), שיפור מועט (כ-25%), ללא שיפור כלל (כ-15%). האמונות החיוביות הראשוניות של המתכשרים כלפי מחקר התחזקו, והשליליות - נחלשו. המתכשרים פתחו עמדות חיוביות יותר כלפי עריכת מחקר או שימוש בממצאי מחקר במהלך הקורס. תחושת המסוגלות העצמית באשר לביצוע מחקר, נמצאה קשורה לאמונות ולעמדות והתחזקה.

ב) מפות המושגים – כמות המושגים הקשורים למחקר במפות שנבנו לאחר הקורס גדלה בשיעור משמעותי. באשכולות "נושאי מחקר" ו"מטרות ורווחים ממחקר" לא ניכרה הרחבה משמעותית. יתכן שבמפות שבנו לאחר הקורס התמקדו המתכשרים בהיבטים/מושגים טכניים של עריכת מחקר עצמי שהוצג כדרישה לסיום הלימודים.

ג) מגבלות המחקר: 1) המחקר לא מראה כיצד מרכיבי קורס המבוא תרמו להתפתחות ולשינויים הייחודים בידע, באמונות ובעמדות. עם זאת ניתן לומר שחלק מאשכולות הידע המחקרי וחלק מהיבטי העמדות לא התפתחו במהלך הקורס ואחרים – כן; 2) אחד מעורכי המחקר לימד חלק מהמתכשרים שבמחקר במקביל למורה אחר שלא נמנה עם עורכי המחקר, עובדה שעשויה להיות בעלת השפעה על הממצאים; 3) לא נבדק אם המתכשרים יעשו שימוש עתידי בידע, באמונות ובעמדות שהתפתחו. קורס דומה למורים ותיקים לא נמצא כמקדם מורים כאנשי מקצוע מכווני-מחקר, אף שהקורס הוערך על ידם כחיובי (Leeman & Wardekker, 2014).

תרבות של מורים כחוקרים עשויה להתפתח אם יפותחו בקרב מתכשרים ומורים עמדות חיוביות למחקר וכישורי מחקר וידע רלוונטיים (Hagevik, et al., 2012, Kress, 2011). ייתכן שיש מקום לעסוק בכך בהכשרה ובהתפתחות המקצועית גם כן. הממצאים מצביעים על כך שהדבר אפשרי.

ביבליוגרפיה

Gore, J.M., & Gitlin, A.D. (2004). Visioning the academic-teacher divide: Power and Knowledge in the educational community, Teachers and Teaching: Theory and Practice, 10, 35-58.
Hagevik, R., et al., (2012). Using action research in middle level teacher education to evaluate and deepen reflective practice, Teaching and Teacher Education, 28(5), 675-684.
Hall, E. (2009). Engaging in and engaging with research: Teacher inquiry and development, Teachers and Teaching, 15(6), 669-681.
Koopman, M., et al., (2011). Development of student knowledge in competence-based pre-vocational secondary education, Learning Environment Research, 14(3), 205-227.
Kress, T.M. (2011). Critical praxis research: Breathing new life into research methods for teachers, NY: Springer.
Leeman, Y., & Wardekker, W. (2014). Teacher research and the aims of education, Teachers and Teaching, 20(1), 45-48.
Lunenberg, M., et al., (2007). Why shouldn't teachers and teacher educators conduct research on their own practices? An epistemological exploration, European Educational Research Journal, 6(1), 13-24.
Ponte, P., et al., (2004). Teachers' development of professional knowledge through action research and the facilitation of this by teacher educators, Teaching and Teacher Education, 20, 571-588.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Gore, J.M., & Gitlin, A.D. (2004). Visioning the academic-teacher divide: Power and Knowledge in the educational community, Teachers and Teaching: Theory and Practice, 10, 35-58. Hagevik, R., et al., (2012). Using action research in middle level teacher education to evaluate and deepen reflective practice, Teaching and Teacher Education, 28(5), 675-684. Hall, E. (2009). Engaging in and engaging with research: Teacher inquiry and development, Teachers and Teaching, 15(6), 669-681. Koopman, M., et al., (2011). Development of student knowledge in competence-based pre-vocational secondary education, Learning Environment Research, 14(3), 205-227. Kress, T.M. (2011). Critical praxis research: Breathing new life into research methods for teachers, NY: Springer. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2014). Teacher research and the aims of education, Teachers and Teaching, 20(1), 45-48. Lunenberg, M., et al., (2007). Why shouldn’t teachers and teacher educators conduct research on their own practices? An epistemological exploration, European Educational Research Journal, 6(1), 13-24. Ponte, P., et al., (2004). Teachers’ development of professional knowledge through action research and the facilitation of this by teacher educators, Teaching and Teacher Education, 20, 571-588.

yyya