ההתמחות בניהול אקדמי במכון מופ"ת: דגם של תכנית לפיתוח מנהלים ומנהיגים במוסד אקדמי

קדם, י', בנשלום, ע', גרובגלד, א' ובן-ישראל, ט' (2013). ההתמחות בניהול אקדמי במכון מופ"ת: דגם של תכנית לפיתוח מנהלים ומנהיגים במוסד אקדמי. ביטאון מכון מופ"ת, 50, 43-37.

הצורך בהקמת התמחות לניהול אקדמי במכללות בא לידי ביטוי מכיוונים שונים: ממכון מופ"ת, שרואה את עיקר תפקידו בפיתוח מקצועי כולל של מורי-המורים במכללות לחינוך, מהאגף להכשרה ולהשתלמות של עובדי הוראה במשרד החינוך, וממורי המורים ב"שדה" המכללות.

בעלי התפקידים במכללות להכשרת המורים הם אנשי חינוך ואקדמיה אשר נבחרו או מונו לתפקיד ניהולי, ולרוב אין להם הכשרה פורמלית בתחום הניהול. כדי שיוכלו למלא את התפקיד באופן פרופסיונלי, בשילוב היבטים אקדמיים-דיסציפלינריים, פדגוגיים וניהוליים, על המכללות להציע להם הכשרה בתחום הניהול האקדמי. הקניית מיומנויות ניהול היא חלק בלתי-נפרד מתפיסת הפיתוח הארגוני. זהו תהליך ארוך ומורכב, הכולל הצמחת צוות והדרכה בארגון.

תכנית ההתמחות בניהול אקדמי שבמכון מופ"ת מזמנת התמודדות עם התפקיד המורכב של הכשרה לתפקידי מנהיגות והובלה. קיימות גישות שונות בנושא ההכשרה למנהיגות, והתכנית יוצאת מהנחה, כי ניתן ללמוד על מנהיגות וליישם את הלמידה הזו הלכה למעשה בעבודת המנהל-מנהיג. הקשר ההדוק בין ניהול ומנהיגות בארגונים בכלל ובארגוני חינוך בפרט הוא בסיס להכשרה, לעיון ולהתנסות.
מטרת התכנית היא לחשוף את המשתתפים להיבטים המרכזיים של תורות הניהול המודרניות ולאפשר להם לבחון את תפקידם הניהולי-מנהיגותי באופן מושכל ומקצועי, כדי שיוכלו לעמוד באתגרים של הובלת סגל הוראה אקדמי-פדגוגי מתוך הכרה, מעורבות ומחויבות.

נושאי הלימוד בהתמחות מרוכזים בכמה תחומים ומעגלים המופיעים בתכנית לאורך שתי שנות הלימוד, המתחילים מן המנהל ומתרחבים לסביבה הקרובה והרחוקה בעבודתו. המרכיבים הם אלה: (1) המנהל-מנהיג: תפיסות וגישות (תפקידי המנהל, סגנונות ניהול, סגנונות מנהיגות, גילוי נקודות חוזק, ניהול זמן, פסיכולוגיה חיובית ועוד); (2) המנהל והצוות (ניהול ופיתוח צוות, תקשורת ומשוב, מוטיבציה ועוד); (3) המנהל והארגון (מבנה ארגוני, תרבות ארגונית, ניהול שינוי, מנהיגות חינוכית, דילמות ניהוליות, תכנון אסטרטגי וחזון, ניהול איכול באקדמיה ועוד); (4) המנהל והסביבה החיצונית (גלובליזציה וחינוך, אתיקה וניהול, היבטים משפטיים של ניהול, ניהול שיווק, גיוס משאבים, פרויקטים בקהילה ועוד).

בהתמחות מגוון דרכי הוראה: מפגשי מליאה (הרצאות פרונטליות ודיונים) ומפגשים בעלי אופי של סדנת התנסות. מטרת הדיונים במליאה היא לכוון את הלומדים להעמיק בנושא הנלמד ולהתייחס לניסיונם האישי בו. ההרצאות הפרונטליות משמשות בעיקר להקניית ידע חדש ולהרחבת ידע קיים בנושאי הלימוד. מטרת העבודה בקבוצות היא "לתרגם" את הנלמד במליאה לסיטואציה מקומית במכללות ולעולמו של כל אחד מן הלומדים. דרך ההוראה העיקרית בקבוצה היא של ניתוח אירוע ופתרון בעיות. האירועים והדילמות מובאים מעולמם של הלומדים ומניסיונם.

נוסף על הסגל הקבוע של התכנית משתתפים בהוראה מרצים אורחים. אלה באים ממכללות להוראה וממוסדות אקדמיים שונים. מקום מיוחד שמור למנהלי מכללות להכשרה להוראה. במהלך שתי שנות הלימודים מתקיימות פגישות עם מנהלים המספרים על עבודתם ועל תפיסתם המקצועית ומאירים היבטים שונים הקשורים למילוי תפקיד ניהול אקדמי.

המתמחים משתתפים גם בתהליך למידה מאתגר הבנוי על צפייה מובנית, במשך ימים אחדים, בעבודתם של בעלי תפקידים במכללתם או במכללות אחרות כדי להבין את סוגיות הניהול בשטח. המתמחים בוחרים ללוות מנהל מדרג ביניים מהמכללה – לצפות בו, לראיין אותו ולהיחשף לכישורי הניהול והמנהיגות של נשוא הצפייה. לקראת הליווי יש פעילות אינטנסיבית של בירור מטרות הליווי, הכנת קריטריונים לתצפית ושאלות לראיון. ההכנה היא גם קבוצתית (בירור מטרות התהליך, אתיקה ועוד) וגם אישית (בחירה מתאימה של המנהל שבו צופה המתמחה, הכנה ספציפית לתנאי המקום והזמן ועוד). באמצע תהליך הליווי מתקיים שלב של סיכום ביניים קבוצתי, ובסופו דיון סיכום. נוסף על כך, כל מתמחה מגיש בכתב סיכום אישי רפלקטיבי מההתנסות שעבר בשילוב עם קישור לתאוריות שנלמדו בהתמחות בנושאי ניהול ומנהיגות.

במסגרת ההתמחות מתקיימים ארבעה סיורים במכללות להכשרה להוראה. לסיורים אלה מטרה כפולה: להתוודע לתפיסות עולם במוסדות עמיתים באמצעות פגישות ושיחות עם הסגל הבכיר וההנהלה, וכן להכיר את אופני המימוש ודרכי ההפעלה הלכה למעשה.
במהלך הלימודים בהתמחות הלומדים מתכננים פרויקט אישי או קבוצתי בנושא לבחירתם. העבודה על הפרויקט מלווה בהנחיית ראש התכנית וצוות המנחים בהתמחות. בסיום כל סמסטר הלומדים מציגים את הפרויקט לפני המליאה ומגישים פרויקט כתוב להערכה. מטרת הפריויקט היישומי הוא יישום מודלים וכלים שנלמדו לצורכי הלומדים, לסביבת המכללה או לתפקיד ספציפי במכללה. הפרויקטים משמעותיים ביותר בתהליך ההכשרה, שכן הם מאפשרים יישום בפועל של הנלמד בהתמחות. בתכנון והובלה של הפרויקטים באים לידי ביטוי היבטים שונים של עבודת המנהל, כולל ההיבט המנהיגותי ויכולתו של המתמחה להביא לידי יישום הפרויקט במכללתו.
לאורך השנים של קיום ההתמחות נעשו פרויקטים שונים ומגוונים, כאשר כל מתמחה בוחר את הנושא. ניתן לסווג את הסיבות לבחירת נושאים לפרויקט לפי (McCarthy, 1985): (1) "נושא הקרוב ללבי", לדוגמה: ניהול שינוי במכללות למורים; דו-קיום יהודים ערבים במכללה; תכנית לשילוב שירות לאומי בהכשרה; (2) חיפוש אחר ידע, ניסיון להבהרה של מצב, ניתוח רפלקטיבי של מהלך, לדוגמה: מסלול מורים יסודי במשבר; שיתוף מורים בקבלת החלטות ניהול; קונפליקטים בתיאום בין ראשי מסלולים וחוגים; (3) ניסיון להפוך ידע שנרכש בהתמחות לידע שימושי ולהפעיל באמצעותו שינוי במכללה. לדוגמה: גיבוש מחדש של צוות; תכנית לשילוב שירות לאומי בהכשרה; פתיחת סמסטר אביב במכללה; למידה מתוקשבת במכללה; תהליכי קבלת החלטות במצבי צמצום תקציבי; (4) מיזוג מיומנות, ידע ומשמעות אל עולמו של הלומד ויישומם. לדוגמה: מרכז "הישג" בסמינר הקיבוצים; "דרך הגן" מרעיון למעשה; הקמת מסלול חדש במכללה. חשוב לציין כי רוב הפרויקטים התייחסו ליישום הנלמד בעולם המכללות, וכי מרבית הפרויקטים שבעלי תפקידים הגישו יושמו במכללות.

נושא המנהיגות משולב בכל לימודי ההתמחות במשך שתי שנות הלימודים, והוא בא לידי ביטוי בהקשרים שונים של נושאי לימוד רלוונטיים, תובנות מתהליכי הצפייה, פרויקטים יישומיים ודיונים רבים בקבוצת המתמחים. פרק לימודי אחד, הכולל ארבעה מפגשים בראשית ההתמחות, מיועד ספציפית להרצאות, לדיונים ולהתנסות בנושא מנהיגות וניהול. הדוגמאות הבאות, המציגות פעילויות בהתמחות, משקפות את אופי הלמידה בה ומתמודדות עם הנושא של מנהיגות וקשריה לניהול האקדמי.

מיהו מנהל? מהי מנהיגות? מהו הקשר בין ניהול ומנהיגות? האם כל אחד יכול להיות מנהיג? האם כל מנהל צריך להיות מנהיג? מחברי המאמר מציינים כי מבין הדרכים הרבות הקיימות לטיפול בנושאים רבי חשיבות אלו, הם בחרו בהתמחות ניהול אקדמי בדרך המתאימה לדרכם החינוכית-מקצועית – להתוודע לידע ולניסיון של הלומדים במפגש שלהם עם הנושאים הללו במסגרת העשייה במכללות. הגישה היא כי תחילה יילמד הידע מהשטח, ורק אחר כך ישולבו ההרצאות והמידע התאורטי.

להערכת ההתמחות אופי מעצב (Formative Evaluation), היא מבוססת על מגוון מקורות, ויש לה מטרות אחדות: לברר את ציפיות הלומדים ואת שביעות רצונם מהתכנית, מאופן ביצועה ומן המידה שבה הושגו מטרותיה המוצהרות. הנתונים שנאספו שימשו את סגל התכנית להפקת לקחים באופן שוטף. הנתונים נאספו במספר כלים: (1) דף משוב יומי אנונימי שבו שאלה אחת פתוחה. מטרת המשוב היומי היא לאסוף מידע מידי על מידת שביעות הרצון מן הפעילות באותו יום לימודים; (2) שאלון משוב בסוף כל סמסטר. ההיבטים השונים הנבדקים בו כוללים: מידת שביעות רצון כללית, שביעות רצון מהיבטים ארגוניים, מן המרצים וההרצאות בהתמחות ומעבודת המנחים. עוד נבחנו היבטי תוכן הכוללים: מידת השפעת הנלמד על עיצוב תפיסת תפקיד ניהולי, על תפקוד בפועל ועל תפיסת המערכת כולה; (3) שיחות סיכום תקופתיות עם הלומדים בסוף כל סמסטר בקבוצות ההנחיה; (4) נתונים נוספים התקבלו בערוצים לא-פורמליים כמו שיחות אישיות, מפגשים מזדמנים ופניות ישירות של לומדים. כמו כן התקיימו ראיונות חצי-מובנים עם חלק מהלומדים במסגרות מחקריות שונות (Elkad-Lehman & Benshalom, 2010).

מקורות המידע שצוטטו בסיכום

Elkad-Lehman, I., & Benshalom, E. (2010). Role-perception of academic managers in teacher education colleges. Proceedings of the Joint Conference of Sig Higher Education and Sig Teaching and Teacher education, Finland, 13-16, June, 2010.
McCarthy, B. (1985). What 4mat training teaches us about staff development. Educational Leadership, 42(7), 61-68.
פרסומים נוספים על ההתמחות
Feigin, N., Avissar, G., & Kedem, Y. (2008). Effects of an academic management development program on participants' perceptions and practice. Review of Business Research, 8(5), 96-106.
Kedem, Y. (Mar 21-23, 2005). Management education and development academic staff in teacher education colleges. Proceedings of the 1st Global Conference on Leadership in Post School Education, Inter-Disciplinary. net. Prague.
Kedem, Y. (June 9-10, 2006). A management development programme for academic staff. Proceedings of the 4th International Seminar on Quality Management in Higher Education, Quality Management Research Center, Technical University of IASI, Sinaia, Romania.
Kedem, Y., Fakhereldeen, M., & Ben-Israel, T. (2012). A Framework for the training and development of academic managers in higher education. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, 10(1), 116-124.
Reichman, R., Berger, E., & Kedem, Y. (July 11-13, 2007). The program of specialization in academic management at the mofet institute: A retrospective view of the graduates on the contribution of the specialization. Proceedings, BAI 2007 – International Conference on Business and Information , ATISR-Academy of Taiwan Information Systems Research, Tokyo.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya