ההשפעה של הכשרת מורים ושל תמיכה במורים מתחילים על כוונות והחלטות של מורים בראשית ההוראה בדבר נשירה או התמדה במקצוע

מאת: K DeAngelis

DeAngelis, K., Wall, A.F., & Che, J. (2013). The impact of preservice preparation and early career support on novice teachers' career intentions and decision, Journal of Teacher Education,64, 1-18.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת .

מילות מפתח: הכשרה וקליטה, מורים מתחילים, נשירה והתמדה בהוראה

תמיכה איכותית במורים מתחילים תורמת להמשך הפיתוח של כישורים שנרכשו במהלך ההכשרה ולסיוע בהתמודדות עם חולשות שעלולות להובילם לנשירה מהמקצוע. עם זאת רק מעט תשומת לב מוקדשת במחקר לאינטראקציות אפשריות בין החלטות על נשירה לבין סוג ואיכות תוכניות ההכשרה.

נשירת מורים מושפעת ממכלול של גורמים ובהם: (1) מאפיינים הקשריים: בית הספר(מיקום, גודל, רמה), התלמידים ותנאי העבודה(Borman & Dowling, 2008). לבתי ספר שבהם אחוז גבוה יותר של תלמידים חלשים, מאוכלוסיות עניות ו/או ממיעוטים, בעלי משאבים פיסיים נמוכים יותר ו/או אקלים בית-ספרי שאינו תומך קשה לשמר מורים בהשוואה לבתי ספר שבהם כל אלה שונים לטובה ((Allensworth et al., 2009, Boyd et al., 2009, Ladd, 2011; (2) מאפיינים אישיים ובהם מגדר, שיוך אתני, גיל, שנות ניסיון, מומחיות דיציפלינרית ויכולות אקדמיות (Borman & Dowling, 2008).

 תופעה עקבית בולטת היא היקפי נשירה גבוהים של מורים חדשים; (3) מאפייני ההכשרה – במחקרים נמצאו בהקשר זה קשרים בין הערכת איכות ההכשרה ע"י המתכשרים לבין כוונות ומחשבות על נשירה בשנים הראשונות (Darling-Hammond et al., 2002), קשרים בין בוגרי הכשרה פורמלית וכוללת לבין בוגרי הכשרה בערוצים אחרים (Ingersoll, et al., 2012) וקשרים בין בוגרים בתוך אותו טיפוס הכשרה (Kane et al., 2008).

תמיכה בקליטה היא בעלת חשיבות לנוכח היקפי הנשירה הגבוהים של מורים בשנות עבודתם הראשונות. בסקירה רחבה של ספרות קליטה(induction )( Ingersoll & Strong, 2011), נמצא, בחלק מהמחקרים, קשר חיובי בין תמיכה לבין כוונות מורים לנשור ו/ או מימושן, במיעוטם –נמצאו תוצאות מעורבות או שלא נמצא קשר כזה בכלל. עוד נמצא כי איכות תוכניות הקליטה והכוללנות שלהם חשובות כאשר מעריכים את השפעתן על כוונות והחלטות של מורים ביחס לעתידם המקצועי (Kapadia et al., 2007, Smith & Ingersoll, 2004).

כוונות לעומת החלטות ממשיות – למרות ההשפעה של כוונות מורים על מאמציהם ויעילותם בהוראה כמה מחקרים בתחום הנשירה נשענו על כוונות מוצהרות כמדד להחלטות ממשיות להמשיך בבית הספר ו/או בהוראה. רק מעט ידוע עד כמה כוונות מורים משקפות את החלטותיהם הממשות. הנתונים המחקר זה איפשרו לחוקרים לשקול את השפעה של ההכשרה ושל התמיכה בשלב הקליטה על כממונות מורים ועל ההחלטות הממשיות שקבלו לאחר שנות ההוראה הראשונה והשנייה.

ממצאי המחקר: הממצאים מאשרים ומרחיבים ממצאים של מחקרים קודמים שבדקו: (1) את ההשפעות של תמיכה בראשית הקריירה בלבד ו-(2) של השפעת שביעות רצון מההכשרה עם סוג התמיכה הניתנת.

א) נמצא קשר ישיר בין האיכות הנתפשת של ההכשרה ע"י מורים מתחילים לבין כוונותיהם להתמיד בבית הספר ו/או במקצוע בכלל. הקשר הזה תקף ביחס להחלטות בפועל בעקבות שתי שנות העבודה הראשונות. תפיסות אלה השתנו בין פרטים בתוך ובין תוכניות הכשרה שונות ונמצאו קשורות במובהק להחלטות עתידיות כפי שנמצא גם במחקרים אחרים(Kee, 2012).

ב) תפיסות הנחקרים לא נמצאו קשורות דווקא למאפייני בתי הספר שבהם עבדו או לרמת התמיכה שקבלו עם הכניסה למקצוע, ולכן נראה שדיווחיהם על שביעות רצון מההכשרה מחייבים הבטחה להתנסות חינוכית פעילה ומושכלת במהלך ההכשרה (Arum & Roksa, 2011) וליתר אחריותיות ביחס לתוצרי הבוגרים ובהם התמדה או נשירה (Goldhaber & Liddle, 2012, Crow, 2010).

ג) יש חשיבות לתהליכי הערכה כדי לקבל מידע על איכות ההכשרה- חולשות וחוזקות - במטרה לשפרה (Plecki et al., 2012). ראוי לחשוב כיצד לבנות תוכניות קליטה למורים מתחילים בדרך שתפצה על הבדלים בין רמות וסוגי הכשרה; לא "תוכנית זהה לכול" אלא - "בהתאמה לצרכים".

ד) תמיכה כוללת ((comprehensive ) וחונכות איכותית בשלב הקליטה עשויות למתן השפעה שלילית של הכשרה לא-איכותית נתפשת על החלטות בדבר נשירה. נגישות לחונכות בלבד לא נמצאה תורמת בהקשר של מניעת נשירה.

ה) חשוב לשקול תיאום ושיתופיות בין ההכשרה לבין התמיכה בשלב הקליטה על פי גבולות ארגוניים מסורתיים. חשוב שתוכניות ההכשרה תהיינה מעורבות ביצירת נתיבים להצלחת מורים מתחילים מעבר לשלב סיום ההכשרה (למשל, PDS).

המחקר תורם לעדויות ההולכות ומצטברות בדבר שונות בסיסית בין מורים מתחילים גם מאותו טיפוס הכשרה ומאיר את הצורך לחקור ולבנות תוכניות הלוקחות בחשבון הבדלים בתוך אותן תוכניות, ואפילו בתוך אותו מוסד, שכן יש לכך השפעה על כוונות והחלטות ממשיות על נשירה.

גולדהבר ולידל  (Goldhaber, & Liddle, 2012 ) מעידים כי ממצאיהם מראים שהמקום שבו מורים מקבלים את הכשרתם מסביר רק באופן חלקי ביותר את יעילותם כמורים בבית הספר. זהו ממצא מקובל עכשיו בספרות העוסקת בפרודוקטיביות חינוכית. נראה שההערכות הטובות ביותר של מורים הן אלה המבוססות על ביצועי כיתה ממשיים יותר מאשר על הישגים בהכשרה. למרות זאת, השונות ביעילות הממוצעת של המורים כפי שנראה מהישגיהם בהכשרה בתוכניות שונות משמעותית וחשובה לפחות כמו שנים של ניסיון ותואר. המשמעות היא שלשיפור ההכשרה יש פוטנציאל לקדם יעילות ואיכות של מורים והוראתם.


ביבליוגרפיה

Allensworth, E., et al., (2009). The schools teachers leave: Teachers' mobility in Chicago public schools, University of Chicago.
Arum, R., & Roksa, J. (2011). Academically adrift: Limited learning on colleges campuses, University of Chicago Press.
Borman, G.D., & Dowling, N.M. (2008). Teacher attrition and retention: A meta-analytic and narrative review of the research, Review of Educational Research, 78, 367-409.
Boyd, D., et al., (2009). Who leaves? Teacher attrition and student achievement, Washington, DC: National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research.
Crowe, E. (2010). Measuring what matters: A stronger accountability for teacher education, Washington, DC: Center for American Progress.
Darling-Hammond, L., et al., (2002). Variation in teacher preparation: How well do different pathways prepare teachers to teach? Journal of Teacher Education, 53(4), 286-302.
Goldhaber, D., & Liddle, S. (2012). The gateway to the profession: Assessing teacher preparation programs based on student achievement, Washington, DC: National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research.
Ingersoll, R.M., & Strong. M. (2011). The impact of induction and mentoring programs for beginning teachers: A critical review of the research, Review of Educational Research, 81(2), 201-233.
Ingersoll, R.M., et al., (2012). Retaining teachers: How preparation matters, Educational Leadership, 69(8), 30-34.
Kane, T, J., et al., (2008). What does certification tells us about teacher effectiveness? Evidence from NYC, Economics of Education Review, 27, 615-631.
Kapadia, K., et al., (2007). Keeping new teachers: A first look of the influences of induction in the Chicago public schools, Chicago, IL: University of Chicago.
Kee, A.N. (2012). Feelings of preparedness among alternatively certified teachers: What is the role of program features? Journal of Teacher Education, 63(1), 23-38.
Ladd, H.F. (2011). Teachers' perceptions of their working conditions: How predictive of planned and actual teacher movement? Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(2), 235-261.
Levine, A. (2006). Educating school teachers, Washington, DC: The Education School Project.
Plecki, M.L., et al., (2012). Using evidence for teacher education program improvement and accountability: An illustrative case of the role of value-added measures, Journal of Teacher Education, 63(5), 318-334.
Smith, T.M., & Ingersoll, R.M. ( 2004). What are the effects of induction and mentoring on beginning teacher turnover? American Educational Research Journal, 41(3), 681-714.

מה דעתך?

Allensworth, E., et al., (2009). The schools teachers leave: Teachers’ mobility in Chicago public schools, University of Chicago. Arum, R., & Roksa, J. (2011). Academically adrift: Limited learning on colleges campuses, University of Chicago Press. Borman, G.D., & Dowling, N.M. (2008). Teacher attrition and retention: A meta-analytic and narrative review of the research, Review of Educational Research, 78, 367-409. Boyd, D., et al., (2009). Who leaves? Teacher attrition and student achievement, Washington, DC: National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research. Crowe, E. (2010). Measuring what matters: A stronger accountability for teacher education, Washington, DC: Center for American Progress. Darling-Hammond, L., et al., (2002). Variation in teacher preparation: How well do different pathways prepare teachers to teach? Journal of Teacher Education, 53(4), 286-302. Goldhaber, D., & Liddle, S. (2012). The gateway to the profession: Assessing teacher preparation programs based on student achievement, Washington, DC: National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research. Ingersoll, R.M., & Strong. M. (2011). The impact of induction and mentoring programs for beginning teachers: A critical review of the research, Review of Educational Research, 81(2), 201-233. Ingersoll, R.M., et al., (2012). Retaining teachers: How preparation matters, Educational Leadership, 69(8), 30-34. Kane, T, J., et al., (2008). What does certification tells us about teacher effectiveness? Evidence from NYC, Economics of Education Review, 27, 615-631. Kapadia, K., et al., (2007). Keeping new teachers: A first look of the influences of induction in the Chicago public schools, Chicago, IL: University of Chicago. Kee, A.N. (2012). Feelings of preparedness among alternatively certified teachers: What is the role of program features? Journal of Teacher Education, 63(1), 23-38. Ladd, H.F. (2011). Teachers’ perceptions of their working conditions: How predictive of planned and actual teacher movement? Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(2), 235-261. Levine, A. (2006). Educating school teachers, Washington, DC: The Education School Project. Plecki, M.L., et al., (2012). Using evidence for teacher education program improvement and accountability: An illustrative case of the role of value-added measures, Journal of Teacher Education, 63(5), 318-334. Smith, T.M., & Ingersoll, R.M. ( 2004). What are the effects of induction and mentoring on beginning teacher turnover? American Educational Research Journal, 41(3), 681-714.

    תודה על המידע המקיף, אשמח אם בנוסף על הבלטת הצורך הקיים בקליטה , תוכלו לבעלות כאן מספר מאמרים המבהירים קונקרטית את אופני המילוי של צורך זה, כדי להפיצו לידיעת בתי הספר הקולטים.זוהי גם ההזדמנות להציע לראשי מערכת החינוך לנקוט בגישה החיובית של מתן הערכה בדרךמתאימה למנהלים שמיישמים בבית ספרם מודלים כאלה

    פורסמה ב 01/07/2013 ע״י מאירה איזנהמר

    תודה על המידע המקיף, אשמח אם בנוסף על הבלטת הצורך הקיים בקליטה , תוכלו לבעלות כאן מספר מאמרים המבהירים קונקרטית את אופני המילוי של צורך זה, כדי להפיצו לידיעת בתי הספר הקולטים.זוהי גם ההזדמנות להציע לראשי מערכת החינוך לנקוט בגישה החיובית של מתן הערכה בדרךמתאימה למנהלים שמיישמים בבית ספרם מודלים כאלה

    פורסמה ב 01/07/2013 ע״י מאירה איזנהמר
    מה דעתך?