הדינאמיקה הבית-ספרית והאווירה בבית הספר

מקור: אוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לחינוך, ועדת תואר שלישי

עניינו הכללי של המחקר הוא בהבנת הקשר שבין תהליכי דינמיקה ותפיסת האווירה בבית-הספר על פי תפיסתם של מנהלים ומורים. על בסיס ההנחה כי קיים קשר הדדי בין משתנים אלה נבדקו מספר מודלים, הקושרים מאפיינים אישיים ובית-ספריים לרמת הדינמיקה ולתפיסת האווירה בבית-הספר. מחקר זה מתמקד בשלוש שאלות מרכזיות: מדידת דינמיקה ואווירה בבית-הספר, אמידת קשרים בין מרכיבי הדינמיקה הבית-ספרית ותפיסת אווירה בקרב מנהלים, השוואה בין מנהלים ומורים לגבי האופן שבו הם תופסים את הקשר לבין דינמיקה בית-ספרית ואווירה בבית-הספר.

מחקר זה, המבוסס על נתוני המחקר "בתי-ספר לומדים בישראל" (יוגב, 1997), מתרכז בשתי אוכלוסיות: 568 מנהלים ומנהלות ו5,357- מורים ומורות המלמדים בבית-ספר אלה. מדגם בתי-הספר מייצג את כל רמות בתי-הספר (יסודיים, חטיבות ביניים עצמאיות, בתי ספר שש-שנתיים וחטיבות עליונות), וכן את כל המגזרים ברמות הפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי.

המושג "דינמיקה בית-ספרית" מבטא רצף של נכונות לשינוי, המבטא את רצון המנהל וצוות המורים ואת נכונותם לחפש דרכים חדשות לשיפור העבודה בבית-הספר ולהכנסת שינויים בתהליכי העבודה הנהוגים בו. במטרה להבחין בין בתי-הספר במדגם על-פי רמת הדינמיקה שלהם, נבנה מדד הדינמיקה הבית-ספרית בשני שלבים. ראשית, נבנו שמונה סולמות המתייחסים לשמונה נושאים סובסטנטיביים של הדינמיקה הבית-ספרית: שיתוף צוות בתהליך קבלת החלטות, קיומה של מדיניות בית-ספרית, הערכת צרכים, הערכה בית-ספרית, פיתוח תוכניות לימודים, מעורבות הורים, שיתוף תלמידים וקיומה של השתלמות מוסדית. משמונת הציונים של בית-הספר על פני סולמות אלה נבנה, בשלב השני, מדד של "דינמיקת-על" בית-ספרי כמשתנה לטנטי. מדדים אלה סיפקו בסיס למדידתה של תפיסת הדינמיקה הבית-ספרית גם בקרב המורים.

אווירת בית-הספר עשויה להיות גורם המעודד הכנסת שינויים, או לחלופין גורם המעכב הכנסת שינויים. להכנסת השינויים עצמם עשויה להיות השפעה על האווירה בבית-הספר. אווירת בית-הספר, אשר נמדדה עד כה באמצעות המושג "אקלים בית-הספר", לא איפשרה להבחין בין אווירה בית-ספרית לבין האקלים הארגוני של בית-הספר. תפיסת האווירה בבית-הספר נמדדה במחקר זה באמצעות סולם הבודק מערכות יחסים בין הקהילות בבית-הספר במסגרת האקולוגית שלו. מערכות יחסים אלו הן בין מורים להנהלה, בין המורים לבין עצמם, בין מורים לתלמידים ובין ההנהלה למורים, ובין התלמידים לבין עצמם. במונח "אקולוגיה" הכוונה כאן לתחושה הכללית ולמאפיינים הפיסיים של בית-הספר. ממדים אלו תורגמו ל22- היגדים המתארים את מידת הפתיחות או הנוחות באווירה הקשורה ביחסים אלה, והם נכללו גם בשאלון המנהל וגם בשאלון המורים.

תוך שימוש במודלים של משוואות מבניות, לגבי מרכיבי הדינמיקה הבודדים, נמצאו שלושה דפוסים של יחסים בין מרכיבי הדינמיקה ותפיסת האווירה: (א) שיתוף צוות בתהליכי קבלת החלטות ועיצוב מדיניות בית-ספרית תלויים בקיומה של אווירה טובה בבית-הספר. (ב) למעורבות הורים, לשיתוף תלמידים ולקיומה של השתלמות מוסדית השפעה חיובית על תפיסת האווירה בבית-הספר. (ג) לא נמצאו קשרים בין הערכת צרכים, הערכה בית-ספרית ופיתוח תוכניות לימודים לבין תפיסת האווירה בבית-הספר.

במודל הכולל את משתנה הדינמיקה הבית-ספרית כגורם-על נמצא, כי לתפיסת האווירה השפעה חיובית ומשמעותית על רמת הדינמיקה הבית-ספרית. מודל זה מהווה את הבסיס להשוואה עם מודל המורים.

בשתי שיטות האמידה, זו הבודקת את הדינמיקה הבית-ספרית כגורם-על וזו הבוחנת את מרכיביו השונים, נמצא כי למאפייני המנהל ובית-הספר השפעות שונות, מכיוון שמדובר במתודולוגיות שונות. לפיכך, ניתן לסכם את הממצאים העיקריים של מודל המנהלים באופן הבא:

1. לוותק עבודתו של המנהל כמנהל בבית-הספר השפעה חיובית על תפיסת האווירה, ולהשכלתו האקדמית השפעה חיובית על רמת הדינמיקה הבית-ספרית. למין המנהל, להשכלתו, להכשרתו במינהל ולוותק כללי כמנהל במערכת החינוך אין השפעה על הקשר בין הדינמיקה הבית-ספרית והאווירה בבית-הספר.

2. בתי-ספר גדולים נוטים להיות דינמיים יותר, אך למשתנה זה השפעה שלילית עקבית על תפיסת האווירה בבית-הספר. בבתי-ספר שש-שנתיים ובחטיבות עליונות קיימת נטייה לתפיסת אווירה טובה פחות מזו שבבתי-ספר יסודיים ובחטיבות העליונות. בתי-ספר ייחודים, ובתי-ספר ביישובים עירוניים מאופיינים ברמת דינמיקה גבוהה.

3. ההשפעות הסקטוריאליות שנמצאו הן אלו: מנהלי בתי-ספר במגזר הערבי האווירה תופסים את האווירה בבית-ספרם כפחות טובה מזו שבמגזר היהודי; בתי-ספר המשתייכים לפיקוח הממלכתי-דתי מאופיינים ברמת דינמיקה נמוכה מזו שבמגזר הממלכתי.

על פי מודל המורים, קיימת השפעה הדדית בין תפיסת הדינמיקה הבית-ספרית ותפיסת האווירה בבית-הספר. מניתוח המודל עולה, כי למשתני המורים, למשתני המנהל ולמשתני בית-הספר השפעות דיפרנציאליות על תפיסת הדינמיקה והאווירה בבית-הספר:

1. משתני המורים: תפיסת רמת דינמיקה נמוכה נמצאה בקרב מורים בעלי רמת השכלה גבוהה, מורים בעלי ותק בהוראה ומחנכים. לחברות בוועד המורים או בצוות הניהול השפעה חיובית על תפיסת הדינמיקה הבית-ספרית. מורות תופסות את האווירה בבית-ספרן כטובה יותר בהשוואה למורים. ככל שאחוז משרתם של המורים גבוהה יותר, כך הם נוטים לתפוס את האווירה בבית-ספרם כפחות טובה. מורים ומורות מתחומי המדעים, מדעי החברה והרוח וטכנולוגיה תופסים את האווירה כפחות טובה בהשוואה ליתר קבוצות המורים.

2. משתני המנהל: למין המנהל השפעה מובהקת הן על תפיסת הדינמיקה והן על תפיסת האווירה. בבתי-ספר שמנהליהם הם גברים נתפסת רמת הדינמיקה כגבוהה בהשוואה לבתי-ספר המנוהלים על-ידי מנהלות, ומנגד, בבתי-ספר המנוהלים על ידי מנהלות נתפסת האווירה כטובה יותר מבתי-ספר שמנהליהם גברים. ככל שרמת השכלתו של המנהל גבוהה יותר ויש לו הכשרה בניהול, כך תופסים המורים בבתי-ספר את רמת הדינמיקה כגבוהה יותר. לתעודה אקדמית של המנהל השפעה שלילית על תפיסת האווירה בבית-הספר.

3. משתני בית-הספר: בתי-ספר גדולים נתפסים כדינמיים יותר, אך למשתנה זה השפעה שלילית עקבית על תפיסת האווירה בבית-הספר. לייחודיות בית-ספרית השפעה חיובית על תפיסת הדינמיקה הבית-ספרית. בחטיבות ביניים עצמאיות, בבתי-ספר שש-שנתיים ובחטיבות עליונות תופסים המורים את רמת הדינמיקה כנמוכה יותר מאשר בחינוך היסודי. גם במושבים ובקיבוצים, בהשוואה ליתר סוגי היישובים, נתפסת רמת הדינמיקה הבית-ספרית כנמוכה.

בבתי-ספר מבוססים ובבתי-ספר ממלכתיים-דתיים נוטים המורים לתפוס את האווירה כחיובית יותר. מורים בבתי-ספר ערביים תופסים את האווירה כפחות טובה בהשוואה לעמיתיהם במגזר היהודי.

ניתן לומר איפוא, כי קיימת חפיפה קטנה בין מודל המנהלים ומודל המורים לגבי המאפיינים המשפיעים על הקשר בין דינמיקה ואווירה בבית-הספר. על אף שלא נמצאו סתירות בין המודלים, נמצאו מספר מועט של משתנים בעלי השפעות דומות על המשתנים האנדוגניים.

לגבי מהות הקשר שבין הדינמיקה הבית-ספרית ותפיסת האווירה בבית-הספר, נמצא כי כאשר בוחנים את מרכיבי הדינמיקה לא מתקבלת תמונה ברורה לגבי קשרים אלה. לעומת זאת, במודלים של המנהלים והמורים המבוססים על מדידת דינמיקה כגורם-על בבית-הספר, נמצא כי קיומה של אווירה טובה ונינוחה בבית-הספר עשויה לתרום לרמה גבוהה של דינמיקה בית-ספרית. המחקר מורה, שהן על פי מודל המנהלים והן על פי מודל המורים נמצאה השפעה חיובית מובהקות של האווירה על הדינמיקה. השפעה חיובית של תפיסת האווירה על תפיסת הדינמיקה נמצאה רק במודל המורים ובמודלים האומדים את מרכיבי הדינמיקה והעוסקים בשיתוף תלמידים, מעורבות הורים, והשתלמות מוסדית. מודל המורים הוא אם כך מודל לא-רקורסיבי, ואילו מודל המנהלים הוא מודל רקורסיבי, שבו לרמת הדינמיקה השפעה על תפיסת האווירה.

על אף שבמודל המנהלים לא נמצאה השפעה מובהקת של רמת הדינמיקה על תפיסת האווירה, ניתן להבחין כי כיוון ההשפעה הוא חיובי. מכאן, שבשני המודלים, זה של המנהלים וזה של המורים, יש עדות לקיומם של קשרים הדדים חיוביים בין קיומם של תהליכי שינוי לבין האווירה הבית-ספרית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya