הגישה השלישית וארגון הידע

מקור: הגישה השלישית וארגון הידע: מתווה להכשרת מורים מטפחת חשיבה, הוצאת מכון מופ"ת, 100 עמ'

הספר מציע מודל חדש להכשרת המורים בישראל מתוך אמונה שהכשרת המורים צריכה וגם יכולה לשמש ראש חץ בהפיכת מערכת החינוך הישראלית למערכת מטפחת חשיבה. על המוסדות להכשרת מורים להתמקד בטיפוח החשיבה של מורי העתיד מחד גיסא, ובפיתוח יכולתם לטפח את חשיבותם של תלמידיהם מאידך גיסא.

לאחר לימוד משותף הגיעו ארבעת המחברים  למסקנה שדרוש שינוי כולל של המכללות אשר ייעשה לאור גישה חינוכית רחבה. בעקבות כך הוקם צוות חשיבה במכון מופ"ת שפעל במהלך שנה"ל תשס"א. אחת התובנות המרכזיות מעבודת הצוות היתה כי מערך של הסדרים ארגוניים הקיים במכללות הוא בעל השפעה כבדת משקל על התכנים הנלמדים ועל דרכי ההוראה במכללות, משמר את דרכי הפעולה הקיימות ומונע הכנסתן דרכים חדשות.

המודל החדש המוצע משלב שתי מסגרות תיאורטיות שונות – "הגישה השלישית" ו"ארגון הידע" שעברו פיתוח לצורך הכנת המסמך ובחינת השלכותיהן לתחום הכשרת המורים.

המחברים מודעים לכך שהכשרת המורים לבדה אינה יכולה לחולל את השינוי החינוכי המעמיק שאליו אנו שואפים, אך יחד עם זאת סבורים שהמכללה יכולה לשמש ראש החץ של השינוי ולמשוך את בתי הספר שבסביבתה לכיוונים חינוכיים מקדמים.

תוכן העניינים

מבוא

פרק ראשון: הכשרת מורים בישראל: תמונת מצב והצורך בשינוי – מצב המכללות להכשרת מורים בעקבות תהלך האקדמיזציה. במוקד הפרק השענטז הבעייתי שנוצר במכללות בין מבנה בית ספרי – מורשת הסמינר – לבין משנה אקדמי נוסח האוניברסיטה. חלק ניכר מהפרק מוקדש להצגת השינויים המרכזיים המתבקשים בחינוך בכלל ובהכשרת המורים בפרט לאור המחקר וההגות בני-זמננו בתחום החינוך

פרק שני: לקראת הגישה השלישית: מעבר לחינוך "ישן" וחינוך "חדש" – הצגת "הגישה השלישית" לחינוך שעליה מוצע לבסס את הכשרת המורים. הפרק מציג את הנחות היסוד התיאורטיות שעליהן נשענת הגישה ואת מודל ההוראה הנובע ממנה.

פרק שלישי: ארגון הידע המוסדי: רקע תיאורטי והשלכות להכשרת מורים – הפרק מתמקד בהצגת "ארגון הידע המוסדי". גם הוא מציג תחילה את ההנחות התיאורטיות העומדות ביסוד המושג, ובעקבות זאת מעלה שורה של השלכות חינוכיות הנובות ממנו. בחלק האחרון של הפרק נבחן ארגון הידע המוסדי של המכללות להכשרת מורים.

פרק רביעי: לקראת מכללה מטפחת חשיבה – הצגת קווי המתאר למכללה היכולה להתמודד בהצלחה עם האתגרים החינוכיים שהועלו בפרק הראשון.

ביבליוגרפיה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה

yyya